Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαδης
Γεώργιος Τάσου  
Κυριάκος Χατζηγιάννης Μη μέλη της επιτροπής:
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22ας Μαρτίου και 10ης Μαΐου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Γεωπόνων, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και των αγροτικών οργανώσεωνΑγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 22 του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης, με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς θεσπίζονται ρυθμίσεις, ώστε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να εκδίδει, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, διατάγματα για τον καταρτισμό ή την τροποποίηση εθνικών σχεδίων δράσης με τα οποία θα καθορίζονται ποσοτικοί και άλλοι στόχοι, μέτρα και χρονοδιαγράμματα με σκοπό τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Ειδικότερα, με τους υπό εξέταση κανονισμούς μεταξύ άλλων προτείνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Καθορισμό του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων ως της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Θέσπιση, μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2013, συστήματος κατάρτισης και χορήγησης πιστοποιητικών όλων των επαγγελματιών χρηστών, διανομέων και συμβούλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε αυτοί, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών τους, να αποκτούν επαρκείς γνώσεις ως προς τα θέματα που καθορίζονται σε παράρτημα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς.

3. Υποχρέωση των διανομέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξαιρουμένων αυτών που πωλούν μόνο προϊόντα για μη επαγγελματική χρήση, να απασχολούν επαρκές προσωπικό το οποίο να κατέχει το πιο πάνω αναφερθέν πιστοποιητικό και το οποίο να είναι διαθέσιμο κατά το χρόνο πώλησης, ώστε να παρέχει στους πελάτες κατάλληλες πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των προνοιών αυτών θα αρχίσει από την 26η Νοεμβρίου 2015.

4. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την ενημέρωση του κοινού, την προαγωγή προγραμμάτων για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίησή του, καθώς και για τη διάθεση επακριβών και ισορροπημένων πληροφοριών σχετικών με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Θέσπιση συστήματος τακτικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2016 να τύχει τουλάχιστον μιας επιθεώρησης και ακολούθως να επαναεπιθεωρείται το αργότερο κάθε πέντε έτη μέχρι το 2020 και ακολούθως κάθε τρία έτη.

6. Απαγόρευση των αεροψεκασμών, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για τις εν λόγω περιπτώσεις καθορίζεται διαδικασία έγκρισης που θα εξασφαλίζεται από το Τμήμα Γεωργίας.

7. Καθορισμό ειδικών μέτρων για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού από τις επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

8. Λήψη κατάλληλων μέτρων για ελαχιστοποίηση ή απαγόρευση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καθορίζονται στους υπό εξέταση κανονισμούς.

9. Χειρισμό και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επεξεργασία των συσκευασιών και των καταλοίπων τους, κατά τρόπο που να μη θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

10. Προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών στα φυτά με περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα, όπου είναι δυνατό, σε μεθόδους χωρίς χημικά μέσα, περιλαμβανομένων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της βιολογικής καλλιέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τους υπό εξέταση κανονισμούς, η εφαρμογή των προνοιών τους εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολη για τη χώρα μας, καθότι το Τμήμα Γεωργίας είναι ελλιπώς στελεχωμένο και ως εκ τούτου η ανταπόκριση του εν λόγω κυβερνητικού τμήματος στο υπό συζήτηση νέο πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση νομοθεσίας καθίσταται αδύνατη χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περαιτέρω, στα ίδια στοιχεία επισημαίνεται ότι από την προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται μικρό οικονομικό κόστος για τους γεωργούς, εξαιτίας των υποχρεώσεών τους για κατάρτιση και για έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Παρ’ όλα αυτά, όπως επιπρόσθετα σημειώνεται, το κόστος αυτό αναμένεται να ανακτηθεί από τους επηρεαζόμενους γεωργούς με την αποφυγή άσκοπων ψεκασμών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και την αυξημένη χρήση εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας.

Τέλος, στα ίδια πιο πάνω στοιχεία αναφέρεται ότι οι κανονισμοί θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2011. Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 12 Ιανουαρίου 2012. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαβιβάσει προειδοποιητική επιστολή προς τη Δημοκρατία, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2012, με την οποία επισημαίνει τη λήξη της προθεσμίας για μεταφορά της προαναφερθείσας Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με επιστολή του, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2012, ενημέρωσε τη Βουλή για την εν λόγω προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την τελευταία να επισπεύσει όσο είναι δυνατό την έγκριση των κανονισμών, ώστε να αποφευχθεί η λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι με την προτεινόμενη δευτερογενή νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής, να θεσπίζει πρόνοιες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκαλούνται από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων μέσω του καθορισμού διαδικασιών ελέγχου των εργασιών και του εξοπλισμού εφαρμογής τους, καθώς επίσης μέσω της κατάρτισης όλων όσοι εμπλέκονται με αυτά. Επιπρόσθετα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εφαρμογή των κανονισμών αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε καταστήματα πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού, λόγω της υιοθέτησης αυστηρότερων προνοιών αναφορικά με τη διάθεση και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης του Τμήματος Γεωργίας, ώστε αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπό εξέταση δευτερογενούς νομοθεσίας.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, αφού συμφώνησε με τις προτεινόμενες πρόνοιες, τόνισε την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας για νομοθετική ρύθμιση του τομέα των γεωργικών φαρμάκων.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Γεωπόνων, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων και του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας συμφώνησαν με τις πρόνοιες που προτείνονται στους κανονισμούς αυτούς.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων επισήμαναν την ανάγκη αποσαφήνισης αριθμού προνοιών των κανονισμών αυτών, θέτοντας ταυτόχρονα αριθμό ερωτημάτων τα οποία αφορούσαν κυρίως τις απαιτήσεις κατά την πώληση και την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων, την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών, τη διαδικασία και το κόστος επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής των υπό αναφορά προϊόντων, αλλά και γενικότερα το κόστος στο οποίο θα υπόκειται τελικά ο αγρότης ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής απασχόλησαν ειδικότερα, επιπροσθέτως των πιο πάνω, οι πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν την απαγόρευση των αεροψεκασμών και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των προνοιών των κανονισμών αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τις υπηρεσίες της Βουλής μελετήσουν εκ νέου το κείμενο των κανονισμών με σκοπό τη διασαφήνιση των προτεινόμενων προνοιών, αλλά και για τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Συνεπώς, το Τμήμα Γεωργίας, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε σε αυτή αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, το οποίο τέθηκε στη συνέχεια για συζήτηση ενώπιον της επιτροπής. Μεταξύ άλλων, στο αναθεωρημένο κείμενο περιλήφθηκε διόρθωση των προνοιών των κανονισμών αναφορικά με το σχεδιασμό του συστήματος κατάρτισης των επαγγελματιών χρηστών, των διανομέων και των συμβούλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά τρόπο ώστε να προνοείται η θέσπιση ενός συστήματος κατάρτισης στο οποίο οι πιο πάνω εμπλεκόμενοι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη κατάρτιση αντί της υποχρέωσης να υποβάλλονται σε αυτήν.

Ακολούθως, η επιτροπή, αφού υιοθέτησε το πιο πάνω αναθεωρημένο κείμενο, συνέχισε τη συζήτηση επί των προνοιών των κανονισμών και ειδικότερα το κόστος επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως μελετήσει αφενός μεν το ενδεχόμενο ανάληψης της αρμοδιότητας των εν λόγω επιθεωρήσεων από το ίδιο το κράτος, αφετέρου δε το ενδεχόμενο καθορισμού μιας σταθερής τιμής σε περίπτωση που αυτές ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Ως εκ των πιο πάνω, το Τμήμα Γεωργίας επισήμανε ότι, σε περίπτωση που οι υπό αναφορά επιθεωρήσεις αναληφθούν από το κράτος, αυτές θα πρέπει να διεξάγονται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και ως εκ τούτου το Τμήμα Γεωργίας δεν είναι σε θέση να διαφωτίσει την επιτροπή κατά πόσο αυτό είναι δυνατό. Περαιτέρω, το Τμήμα Γεωργίας, τοποθετούμενο αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάθεσης των εν λόγω επιθεωρήσεων σε ιδιωτικά συνεργεία, επισήμανε ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα από την έναρξη της ισχύος του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, η Δημοκρατία δεν έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες να καθορίζεται υποχρεωτική ανώτατη τιμή με την οποία οφείλει να συμμορφώνεται ο πάροχος οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, με επιστολή της, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, κάλεσε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων όπως την ενημερώσει αναφορικά με τη δυνατότητα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών να αναλάβει τις πιο πάνω αναφερθείσες επιθεωρήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω και εν αναμονή των στοιχείων που ζητήθηκαν από το προαναφερθέν υπουργείο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων προνοιών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων