Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας, του ΓΕΕΦ, ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών Κύπρου (ΣΙΣΟΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Σχολών Οδηγών (ΠΑΣΕΣΟ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΙΕΟ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης και επιπρόσθετα να συμπληρωθούν οι διατάξεις του με νέες, οι οποίες θα καλύψουν κενά και θα συμβάλουν στην ορθότερη εφαρμογή του.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες της Οδηγίας που έχουν μεταφερθεί στο υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορούν μεταξύ άλλων:

1. Την αντικατάσταση του υφιστάμενου χάρτινου τύπου άδειας οδήγησης με άλλο τύπο άδειας (πλαστικό) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία.

2. Την αναδιατύπωση των διάφορων κατηγοριών οχημάτων, την κατάργηση της ειδικής κατηγορίας οχημάτων ΙΑ, τη μετονομασία της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων από Ι σε ΑΜ και την κατάργηση των υποκατηγοριών οχημάτων, ώστε να υπάρχει αναφορά μόνο σε κατηγορίες οχημάτων.

3. Τη διασαφήνιση ότι η απόκτηση άδειας οδήγησης για μια κατηγορία οχήματος ισχύει ταυτόχρονα για οδήγηση ηλεκτροκίνητου οχήματος της ίδιας κατηγορίας.

4. Τη χρονική διάρκεια ισχύος των διάφορων κατηγοριών οχημάτων.

5. Τον καθορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης ηλικίας για απόκτηση άδειας οδήγησης οχήματος κάθε κατηγορίας.

6. Την παροχή δικαιώματος στον έφορο να καθορίζει με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος.

7. Τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων που οφείλουν να πληρούν οι εξεταστές οδήγησης, για να διεξάγουν πρακτικές δοκιμασίες οδήγησης.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται τροποποιήσεις του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου οι οποίες δεν υπαγορεύονται από τις διατάξεις οποιασδήποτε Οδηγίας και αφορούν:

1. Τη δυνατότητα του εφόρου διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης να χορηγεί ατελώς, με ή χωρίς τη συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης, προσωρινή άδεια οδήγησης σε πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος δε διαμένει μόνιμα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές για καθορισμένη περίοδο και με καθορισμένο σκοπό.

2. Τη δυνατότητα του διοικητή της Εθνικής Φρουράς να παραχωρεί άδεια για οδήγηση στρατιωτικών οχημάτων σε προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που δεν είναι αξιωματικοί ή οπλίτες, αλλά ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή.

3. Την εισαγωγή νέων, υψηλότερων τελών για χορήγηση άδειας οδήγησης και αντιγράφου αυτής, για αίτηση απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευόμενου, χορήγηση και έκδοση αντιγράφου αυτής, για έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας και αντιγράφου αυτού και για έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης και αντιγράφου αυτής.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η προτεινόμενη αναδιατύπωση των διάφορων κατηγοριών οχημάτων και η κατάργηση των υποκατηγοριών αποτελεί απλούστευση και σαφήνεια στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου όπως αυτό υπαγορεύεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία. Για τη δυνατότητα του εφόρου διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης να χορηγεί προσωρινή άδεια οδήγησης σε πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος δε διαμένει μόνιμα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές οι ίδιοι εκπρόσωποι διευκρίνισαν στην επιτροπή ότι η εν λόγω πρόνοια υπήρχε στη νομοθεσία από το 2003, αλλά διεγράφη εκ παραδρομής το 2006 και ως εκ τούτου πρέπει να επαναφερθεί, έτσι ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό. Σημειώνεται ότι, από πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω ενέργειες του εφόρου έκτοτε διενεργούνται με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναφορικά με την προτεινόμενη διάταξη για εισαγωγή νέων, υψηλότερων τελών χορήγησης διάφορων αδειών οδήγησης και αντιγράφων αυτών, δήλωσαν ότι αυτή αποτελεί αναγκαίο επακόλουθο του εναρμονιστικού πλαισίου υποχρεωτικής αντικατάστασης του υφιστάμενου χάρτινου τύπου άδειας με άλλο τύπο άδειας (πλαστικό), ο οποίος είναι δαπανηρός και τα προτεινόμενα τέλη αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά το προϋπολογιζόμενο κόστος παρασκευής των. Ως εκ τούτου, δήλωσαν οι ίδιοι ότι η πρόνοια αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εναρμονιστικού νομοσχεδίου και πρέπει να προωθηθεί μαζί με αυτό.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ περιορίστηκαν να εκθέσουν τις απόψεις τους στην προτεινόμενη διάταξη που αφορά τη δυνατότητα του διοικητή της Εθνικής Φρουράς να παραχωρεί άδεια για οδήγηση στρατιωτικών οχημάτων σε προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που δεν είναι αξιωματικοί ή οπλίτες, αλλά ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή, δηλώνοντας ότι αντίστοιχη διάταξη ισχύει στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο για αξιωματικούς και οπλίτες της Εθνικής Φρουράς.

Ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, ο οποίος κλήθηκε στην επιτροπή στα πλαίσια της συζήτησης του υπολογιζόμενου κόστους έκδοσης των διάφορων αδειών και αντιγράφων αυτών, δήλωσε ότι το Κυβερνητικό Τυπογραφείο λόγω έλλειψης της αναγκαίας υποδομής δεν είναι σε θέση να εκδίδει τέτοιου τύπου άδειες, όπως αυτές υπαγορεύονται από την ευρωπαϊκή Οδηγία, γιατί το κόστος εγκατάστασης αυτής είναι πολύ υψηλό και το κράτος, με τα σημερινά δεδομένα, δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε τέτοια επένδυση. Για το σκοπό αυτό, δήλωσε, λειτουργεί στο εξωτερικό μικρός αριθμός τέτοιων εξειδικευμένων μονάδων στις οποίες απευθύνονται τα κράτη, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Οι εκπρόσωποι του ΣΙΣΟΚ, του ΠΑΣΕΣΟ και της ΠΟΙΕΟ διαφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τα νέα τέλη έκδοσης των διάφορων αδειών και αντιγράφων αυτών, τα οποία θεωρούν υπερβολικά υψηλά, τη διαφοροποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων και τον καθορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης ηλικίας για απόκτηση άδειας οδήγησης συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων. Επιπρόσθετα, απαίτησαν όπως συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο συγκεκριμένη πρόνοια της Οδηγίας η οποία, όπως δήλωσαν, λανθασμένα δεν περιλήφθηκε σ’ αυτό και η οποία αφορά την υποχρέωση του ενδιαφερομένου για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος να υποβληθεί σε συγκεκριμένη εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον επτά ωρών.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με το εναρμονιστικό μέρος του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν εκτενέστερα επί των μη εναρμονιστικών προνοιών αυτού και προκαταρτικά διαφώνησαν με το ύψος των νέων προτεινόμενων τελών έκδοσης των διάφορων αδειών και αντιγράφων αυτών.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2011, η δε εφαρμογή αυτών πρέπει να αρχίσει τη 19η Ιανουαρίου 2013. Λόγω της μη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πιο πάνω δεσμεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σε αυτήν αιτιολογημένη γνώμη/παράβαση, με αριθ. 2011/0392, με βάση την οποία απαιτούσε όπως η μεταφορά των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Μαΐου 2012. Ωστόσο, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 26 Απριλίου 2012.

Στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησαν ιδιαίτερα οι μη εναρμονιστικές προτεινόμενες πρόνοιες, καθώς επίσης διατάξεις της Οδηγίας οι οποίες δεν περιελήφθησαν στο κείμενο του νομοσχεδίου ή άλλες διατάξεις αυτής των οποίων η ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο δεν έγινε αυτούσια.

Ειδικότερα, από την όλη συζήτηση η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι μη εναρμονιστικές διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτές εκτέθηκαν πιο πάνω, απαιτούν περισσότερο χρόνο για ενδελεχέστερη μελέτη, ο οποίος στο παρόν στάδιο δεν παρέχεται λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κυπριακή Δημοκρατία για υιοθέτηση των εναρμονιστικών διατάξεων. Ως εκ τούτου, η επιτροπή επιφυλάχθηκε να συνεχίσει τη συζήτηση των μη εναρμονιστικών διατάξεων του νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της, που θα καθορίσει το συντομότερο δυνατό. Σε αυτή τη συνεδρία η επιτροπή επιφυλάχθηκε επίσης να μελετήσει επιπρόσθετα και τις πρόνοιες της Οδηγίας οι οποίες δε μεταφέρθηκαν αυτούσιες στο νομοσχέδιο, όπως συγκεκριμένα παραρτήματα αυτής, και οι οποίες αφορούν εξίσου σημαντικά θέματα.

Ειδικότερα, αναφορικά με την πρόνοια της Οδηγίας που δεν περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο και αφορά την υποχρέωση του ενδιαφερομένου για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος να υποβληθεί σε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον επτά ωρών, η επιτροπή αποφάσισε να συμπεριλάβει την πρόνοια αυτή στο νομοσχέδιο, αυξάνοντας μάλιστα τον ελάχιστο χρόνο της εν λόγω εκπαίδευσης από επτά ώρες, που προβλέπει η Οδηγία, σε δέκα ώρες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε ομόφωνα στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο μόνο των εναρμονιστικών διατάξεων του νομοσχεδίου αφήνοντας τις υπόλοιπες μη εναρμονιστικές διατάξεις του για ενδελεχέστερη μελέτη σε ευθετότερο χρόνο.

2. Να ενσωματώσει στις διατάξεις του νομοσχεδίου τις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας που αφορούν την υποχρέωση του ενδιαφερομένου για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος να υποβληθεί σε εκπαίδευση συγκεκριμένης διάρκειας σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3. Να μεταθέσει την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου για τις 19 Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία η ίδια η Οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τις διατάξεις της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως στις περιπτώσεις που παρέχεται από το νόμο δυνατότητα δημοσίευσης γνωστοποιήσεων για εναρμόνιση συγκεκριμένων διατάξεων της Οδηγίας, αυτές, όταν είναι εφικτό, να μεταφέρονται κατά το δυνατόν αυτούσιες, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανότητα ελλιπούς εναρμόνισης.

 

 

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων