Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και για την πρόταση νόμου «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και 17 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και της Green Dot Cyprus.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών. Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο υιοθετούνται οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορθότερη μεταφορά των άρθρων 3, 7 και 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας ως προς τις υποχρεώσεις των οικονομικών παραγόντων που παράγουν, κατασκευάζουν, εισάγουν, προμηθεύουν ή εμπορεύονται προϊόντα σε συσκευασίες με βάρος συσκευασιών τουλάχιστον πέντε τόνων ετησίως και να περιληφθούν σε αυτή και οι οικονομικοί παράγοντες που τοποθετούν στην αγορά προϊόντα σε συσκευασίες κατά τον πιο πάνω τρόπο, των οποίων το βάρος των συσκευασιών ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο τόνους ετησίως.

Στα πλαίσια της συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων, ο εισηγητής της πρότασης νόμου δήλωσε ότι απώτερος στόχος αυτής είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου που διέπει τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασιών μέσω της συμμετοχής όσο το δυνατό περισσότερων εταιρειών σε συστήματα διαχείρισης/ανακύκλωσης συσκευασιών και της ενίσχυσης των προσπαθειών για επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφερόμενη στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, επισήμανε ότι η ανάγκη τροποποίησης του πιο πάνω νόμου προέκυψε μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 94/62/ΕΚ στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και παράλληλα εξέφρασαν επιμέρους απόψεις σε σχέση με την πρόταση νόμου.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, επισήμανε ότι αυτή αποτελεί μέρος σχετικού νομοσχεδίου του οποίου η επεξεργασία έχει ήδη αρχίσει, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την εκτελεστική εξουσία.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ εξέφρασε την ανησυχία του για τις οικονομικές επιπτώσεις που αυτή θα επιφέρει στις μικρές επιχειρήσεις και εισηγήθηκε όπως, σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση ψηφιστεί σε νόμο, παρασχεθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξεύρουν οικονομικότερους τρόπους για ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους που θα προκύψουν, αντί της συνεργασίας με τη Green Dot Cyprus.

Ο εκπρόσωπος της Green Dot Cyprus, εκπροσωπώντας και το ΚΕΒΕ, συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το σύστημα διαχείρισης συσκευασιών στερείται των οικονομικών δυνατοτήτων του εξαιτίας της μη ορθής εφαρμογής του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου από τους εμπλεκόμενους φορείς. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε όπως το κράτος λάβει σοβαρά και δραστικά μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου:

α. ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών αποφάσισαν να εισηγηθούν στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

β. το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2. Σε σχέση με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου:

α. ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

β. το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων