Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Ρούλα Μαυρονικόλα  
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και στις 17 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο υιοθετούνται οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ορθή μεταφορά των άρθρων 8 και 11 της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ, που αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α) Τη «συμμετοχή του κοινού» και τη δυνατότητα να λαμβάνει σε εύλογο χρόνο τις πληροφορίες που η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία να του παρέχει˙ και

(β) την υποχρέωση του φορέα που είναι υπεύθυνος σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία για τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή άμεσα, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός σαράντα οκτώ ωρών κάθε συμβάν που ενδέχεται να επηρεάζει τη σταθερότητα των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, καθώς και τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία η πιο πάνω προθεσμία του «εύλογου χρόνου» και των «σαράντα οκτώ ωρών» αντίστοιχα δεν προβλέπεται, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή της, ώστε να συμπεριληφθεί για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η ανάγκη τροποποίησης του πιο πάνω νόμου προέκυψε μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων