Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Υπουργείου Εξωτερικών και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κύρωση των αποφάσεων της Διάσκεψης της Μανίλα των Φιλιππινών, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2010, με τις οποίες υιοθετούνται οι τροποποιήσεις του παραρτήματος και του κώδικα της Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών του 1978.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, οι προαναφερόμενες αποφάσεις εισάγουν αριθμό καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

1. Ρύθμιση των ελάχιστων ωρών ανάπαυσης των ναυτικών, αυξάνοντας τις ώρες αυτές από εβδομήντα σε εβδομήντα εφτά ανά χρονική περίοδο εφτά ημερών, έτσι ώστε να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006.

2. Ρύθμιση της χρήσης αλκοόλ από τους ναυτικούς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και ειδικότερα των επιτρεπτών ορίων αλκοόλ στο αίμα ή στην αναπνοή.

3. Ενισχυμένες διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση και την αξιολόγηση, την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας, καθώς και την πρόληψη των δόλιων πρακτικών.

4. Ενημερωμένα πρότυπα που σχετίζονται με την ιατρική καταλληλότητα και την καταλληλότητα προς εκτέλεση υπηρεσίας.

5. Νέες απαιτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση ειδικευμένων ναυτικών, ηλεκτροτεχνιτών αξιωματικών και τη σχετική με την προστασία από παράνομες πράξεις εκπαίδευση όλων των ναυτικών.

6. Ενημερωμένες απαιτήσεις για το προσωπικό ορισμένων ειδών πλοίων.

7. Αποσαφήνιση και απλούστευση του ορισμού του όρου “πιστοποιητικό”.

Σύμφωνα με τα πρόσθετα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κύρωση των αποφάσεων αυτών συνεπάγεται αύξηση των δημόσιων εσόδων, λόγω της ανάγκης έκδοσης επιπρόσθετων πιστοποιητικών προς τους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα υπό κυπριακή σημαία πλοία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, η κύρωση των αποφάσεων αυτών αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών του 1978 και έπρεπε να είχαν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2012. Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Φεβρουαρίου 2012.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των αποφάσεων αυτών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του υπό εξέταση νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων