Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι τις 10 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Χειροπρακτών Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να αντιμετωπιστούν ορισμένα κενά και αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες συστήνεται Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων και Κλινικών Χειροπρακτικής.

2. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες προβλέπεται η δημιουργία ταμείου με την επωνυμία Ταμείο Συμβουλίου.

3. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά εγγραφής στο μητρώο εγγραφής χειροπρακτών χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους χειροπράκτες από τον προβλεπόμενο στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία έφορο, ώστε τα εν λόγω πιστοποιητικά να χορηγούνται από το πιο πάνω αναφερόμενο συμβούλιο.

4. Διαμόρφωση της διάταξής της που καθορίζει τα προσόντα που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, προκειμένου να εγγραφεί στο υπό αναφορά μητρώο, ώστε να δύναται να εγγραφεί σε αυτό πρόσωπο που κατέχει πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό χειροπράκτη το οποίο χορηγείται από εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χειροπρακτικής Εκπαίδευσης και το Διεθνές Συμβούλιο Χειροπρακτικής Εκπαίδευσης.

5. Κατάργηση της διάταξής της με την οποία προβλέπεται η εγγραφή προσώπου στο εν λόγω μητρώο ως χειροπράκτη εξ επαγγέλματος, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

6. Διαμόρφωση των διατάξεών της με τις οποίες προβλέπεται αφενός η διαγραφή από το υπό αναφορά μητρώο κάθε καταχώρισης η οποία επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις και αφετέρου η διόρθωση των εσφαλμένων καταχωρίσεων σε αυτό, ώστε οι ενέργειες αυτές να εκτελούνται από τον έφορο έπειτα από σχετική απόφαση του πιο πάνω αναφερόμενου συμβουλίου.

7. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει την υποβολή αίτησης στον έφορο για σκοπούς εγγραφής των ενδιαφερομένων στο υπό αναφορά μητρώο, ώστε η αίτηση αυτή να συνοδεύεται από τα στοιχεία που θα καθορίζει το υπό αναφορά συμβούλιο το οποίο θα είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων.

8. Διαμόρφωση της διάταξής της που καθορίζει το ανώτατο ποσό της χρηματικής ποινής στην οποία υπόκειται πρόσωπο που ασκεί τη χειροπρακτική, χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος, ώστε αυτό να αυξηθεί και παράλληλα να μετατραπεί από τριακόσιες λίρες Κύπρου (£300) σε χίλια ευρώ (€1.000).

9. Εισαγωγή σε αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το προσωπικό ιατρικό αρχείο κάθε ασθενή θα τηρείται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδήποτε σε γλώσσα κατανοητή από τον ασθενή.

10. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους χειροπράκτες και καθορίζονται οι πειθαρχικές διαδικασίες και οι πειθαρχικές ποινές, που είναι δυνατό να επιβληθούν.

11. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες ιδρύεται ο Σύλλογος Χειροπρακτών Κύπρου, του οποίου μέλη θα είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι στο υπό αναφορά μητρώο χειροπράκτες που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του χειροπράκτη κρίθηκε αναγκαίος για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους εν λόγω επαγγελματίες υγείας, καθώς και για την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έτυχε εκτενούς μελέτης και συζήτησης από την επιτροπή της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, στα πλαίσια της οποίας διαμορφώθηκε μερικώς το κείμενο αυτού με βάση σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής, με στόχο να βελτιωθούν ορισμένες πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας. Το αναθεωρημένο κείμενο τέθηκε ενώπιον της επιτροπής για συνέχιση της συζήτησης, η οποία όμως σε εκείνο το στάδιο δεν ολοκληρώθηκε λόγω της λήξης της βουλευτικής περιόδου.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά αναθεωρημένο κείμενο, για το οποίο το Υπουργείο Υγείας εξέφρασε την καταρχήν συμφωνία του, επήλθαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο:

1. Καθορίστηκε η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων και Κλινικών Χειροπρακτικής.

2. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση απουσίας του προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων και Κλινικών Χειροπρακτικής από συνεδρίαση καθήκοντα προέδρου θα ασκεί ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο οποίος θα εκλέγεται από τα μέλη του συμβουλίου.

3. Καθορίστηκε ο ελάχιστος αριθμός των μελών που πρέπει να έχει το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων και Κλινικών Χειροπρακτικής σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσης, ώστε να μην επηρεάζεται η νόμιμη συγκρότηση του συμβουλίου και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του.

4. Διασαφηνίστηκε η πρόνοιά του που καθορίζει τα προσόντα εγγραφής στο υπό αναφορά μητρώο, ώστε το δίπλωμα, το πτυχίο ή το πιστοποιητικό χειροπράκτη που απαιτείται για την εγγραφή να είναι αναγνωρισμένο από τη χώρα απόκτησής του και από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.

5. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του που αφορά τις λανθασμένες καταχωρίσεις στο μητρώο, ώστε αυτές να διορθώνονται προς ικανοποίηση του πιο πάνω αναφερόμενου συμβουλίου αντί του εφόρου.

6. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του που προβλέπει την τήρηση ιατρικού αρχείου ασθενών, ώστε αυτό να είναι σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι απαραίτητα σε γλώσσα κατανοητή από τον ασθενή.

7. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθήκοντα προέδρου θα ασκεί ο έτερος των νομικών λειτουργών που είναι μέλη του εν λόγω συμβουλίου.

8. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του που προβλέπει την πειθαρχική διαδικασία, ώστε να δίνεται στον καταγγελθέντα χειροπράκτη αντίγραφο των καταθέσεων και των μαρτυριών, όταν καλείται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

9. Προστέθηκε πρόνοια με την οποία παρέχεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εξουσία να αποδέχεται οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

10. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του που προβλέπει τις πειθαρχικές ποινές, ώστε το ύψος του ανώτατου ποσού της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί για τα πειθαρχικά αδικήματα να καθοριστεί σε χίλια ευρώ (€1.000).

11. Διαγράφηκε η πρόνοιά του με την οποία εκ παραδρομής προτείνεται να καταργηθεί η διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει τα ποινικά αδικήματα.

12. Προστέθηκε πρόνοια με την οποία αυξάνεται και παράλληλα μετατρέπεται το ανώτατο ποσό της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί για ποινικό αδίκημα από πεντακόσιες λίρες Κύπρου (£500) σε χίλια ευρώ (€1.000).

13. Διαμορφώθηκαν οι πρόνοιές του που αφορούν την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Χειροπρακτών Κύπρου, ώστε:

α. αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δε σχηματιστεί απαρτία, να συνιστούν απαρτία όσοι χειροπράκτες παρίστανται.

β. η εν λόγω συνέλευση να προβαίνει στην εκλογή τεσσάρων αντί τριών εγγεγραμμένων χειροπρακτών, για να αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή με τη νέα της σύνθεση μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η τελευταία ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις αναφορικά με τις πρόνοιές του.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Χειροπρακτών Κύπρου εισηγήθηκαν την προσθήκη πρόνοιας στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να απαιτείται η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του χειροπράκτη.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας αποφάσισε να τροποποιήσει περαιτέρω το πιο πάνω αναφερόμενο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου μεταξύ άλλων ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη σε αυτό προνοιών αναφορικά με τη λειτουργία κέντρων χειροπρακτικής και με την τροποποίηση του ορισμού του όρου “συμβούλιο”, ώστε αυτός να σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής αντί το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων και Κλινικών Χειροπρακτικής.

2. Με την προσθήκη σε αυτό προνοιών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών από χειροπράκτες πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Με τη διαγραφή της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που κατέχει πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό χειροπράκτη που χορηγείται από εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χειροπρακτικής Εκπαίδευσης και το Διεθνές Συμβούλιο Χειροπρακτικής Εκπαίδευσης θα δύναται να εγγραφεί στο υπό αναφορά μητρώο.

4. Με την προσθήκη σε αυτό προνοιών σύμφωνα με τις οποίες θα απαιτείται η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος του χειροπράκτη και θα παρέχεται η δυνατότητα στο πιο πάνω αναφερόμενο συμβούλιο να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για τη διαπίστωση του βαθμού γνώσης της εν λόγω γλώσσας.

5. Με τη διαμόρφωση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία το πιο πάνω αναφερόμενο συμβούλιο ορίζει τρεις εγγεγραμμένους χειροπράκτες ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ώστε τα μέλη αυτά να εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Χειροπρακτών Κύπρου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων