Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 26 Απριλίου και στις 10 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Ευρωαγροτικός”, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε, ήταν η τροποποίηση του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών του.

Σημειώνεται ότι η εξέταση του νομοσχεδίου άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, η οποία στην παρουσία των ίδιων πιο πάνω εμπλεκομένων μελέτησε τις προτεινόμενες διατάξεις σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2010. Ωστόσο, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της πιο πάνω επιτροπής, διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα και παραλείψεις, που αφορούσαν κυρίως θέματα ουσίας, αλλά και ερμηνείας και ως εκ τούτου η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα να μελετήσει εκ νέου το όλο θέμα, με σκοπό τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Το Τμήμα Γεωργίας, με γραπτή επιστολή του ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2011, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε για συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της παρούσας βουλευτικής περιόδου.

Στο αναθεωρημένο κείμενο προτείνονται μεταξύ άλλων διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Παραχώρηση δυνατότητας σε εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές να εισέρχονται, σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα, σε ιδιωτικό κήπο ή ιδιωτική οικία στην παρουσία και με τη συγκατάθεση του νόμιμου κατόχου της περιουσίας αυτής ή σε άλλο χώρο όπου φύονται, φυλάσσονται, καλλιεργούνται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή μεταφέρονται φυτά ή φυτικά προϊόντα, σε περιπτώσεις εμφάνισης επιβλαβών οργανισμών ή ύπαρξης υποψιών για εμφάνισή τους, με σκοπό μεταξύ άλλων την επιθεώρηση για παρουσία, έξαρση ή εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών.

2. Επιβάρυνση του προσώπου στο οποίο δεν είχε χορηγηθεί φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή στο οποίο δεν επετράπη η είσοδος φυτών ή φυτικών προϊόντων στη Δημοκρατία μετά από έλεγχο με τα έξοδα της καταστροφής μολυσμένων φυτών.

3. Παραχώρηση δυνατότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό τελών, πέρα από αυτά που επιβάλλονται κατά την άσκηση του φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

4. Ποινικοποίηση της παρεμπόδισης της άσκησης των εξουσιών του Επιθεωρητή και της διενέργειας επίσημου ελέγχου από την αρμόδια αρχή, καθώς επίσης της παρεμπόδισης ή της άρνησης συμμόρφωσης με τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου προβλέπεται στον υπό τροποποίηση νόμο αναφορικά με φυτά, φυτικά προϊόντα ή καλλιεργητικό υπόστρωμα στις περιπτώσεις μη χορήγησης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

5. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρμόδια αρχή κατά τη διενέργεια έρευνας, η οποία μπορεί να διεξαχθεί κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, διαπιστώσει παράβαση από εισαγωγέα, παραγωγό, διακινητή ή παραλήπτη οποιουδήποτε φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο επίσημο μητρώο που προβλέπεται στους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Υποχρεώσεις των Παραγωγών και των Εισαγωγέων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων Αντικειμένων και Καθορισμός των Λεπτομερειών για την Εγγραφή τους σε Επίσημα Μητρώα) Κανονισμούς.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου.

Τα μέλη της επιτροπής απασχόλησαν ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν το κόστος καταστροφής των μολυσμένων φυτών που εντοπίζονται σε ιδιωτικούς κήπους και οικίες, καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες κατοικιών απουσιάζουν από αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου η δυνατότητα εξασφάλισης της συγκατάθεσής τους θα είναι δύσκολη.

Συναφώς, οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι τα έξοδα καταστροφής των μολυσμένων με επιβλαβείς οργανισμούς φυτών που εντοπίζονται σε οικίες θα βαραίνουν αποκλειστικά το κράτος. Σε σχέση με την προαναφερθείσα εξασφάλιση της συγκατάθεσης των ιδιοκτητών, όταν αυτοί δεν μπορούν να εντοπιστούν, η επέμβαση των αρμόδιων αρχών, όπως οι πιο πάνω εκπρόσωποι επισήμαναν, καθίσταται αδύνατη, καθώς, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, η κατοικία καθενός είναι απαραβίαστη. Ωστόσο, όπως ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα πρόσθεσε, η είσοδος σε οποιαδήποτε κατοικία για σκοπούς έρευνας επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί Ποινικής Δικονομίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων διατάξεων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Τέλος, η επιτροπή τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου, καλώντας τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να προσδώσουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτροπή της εξάπλωσης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών με τον έγκαιρο και κατάλληλο χειρισμό όλων των περιπτώσεων εμφάνισης τέτοιων οργανισμών και ιδιαίτερα των περιπτώσεων εμφάνισής τους σε κατοικίες των οποίων οι ένοικοι απουσιάζουν από το νησί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

 

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων