Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Κουτσού

Χάρης Γεωργιάδης

Γιώργος Περδίκης

Σταύρος Ευαγόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και 7 Μαΐου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 του περί Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμου, είναι η εφαρμογή σχεδίου πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης για τους υπαλλήλους του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.110, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου του 2007, για τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ.

Ειδικότερα, εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων κανονισμών το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΠ μπορεί να επιτρέψει την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση μόνιμου υπαλλήλου. Η αίτηση για πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση θα υποβάλλεται γραπτώς από τον υπάλληλο και θα υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα κοινοποιείται στον υπάλληλο το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της.

Σημειώνεται ότι, για να δικαιούται πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση ο υπάλληλος του ΣΕΠ, πρέπει:

1. να έχει την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου του ΣΕΠ και

2. να έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του.

Περαιτέρω, οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν ότι σε υπάλληλο στον οποίο το ΣΕΠ θα επιτρέψει την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση θα καταβάλλεται επιπροσθέτως οποιουδήποτε άλλου ωφελήματος αυτός δικαιούται, δυνάμει των σχεδίων σύνταξης, χαριστική (ex gratia) αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα είναι το μικρότερο από τα πιο κάτω προβλεπόμενα ποσά ως ακολούθως:

1. Ποσό ίσο με τόσους μηνιαίους μισθούς όσα είναι τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου στο ΣΕΠ, πολλαπλασιαζόμενο επί 1,7. Μηνιαίος μισθός θα θεωρείται ο μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του για πρόωρη αφυπηρέτηση, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας του 13ου μισθού.

2. Ποσό που αντιπροσωπεύει το 82% της διαφοράς μεταξύ του συνόλου των μισθών που θα ελάμβανε ο υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία του ΣΕΠ μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των εξήντα τριών ετών (12 μηνιαίους μισθούς ετησίως), υπολογιζόμενο με βάση το μισθό του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του για πρόωρη αφυπηρέτηση, και της υπολογιζόμενης σύνταξης που θα λάβει ο υπάλληλος μέχρι την ηλικία των εξήντα τριών ετών.

3. Ποσό ύψους €150.000.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι το ποσό της χαριστικής (ex gratia) αποζημίωσης για πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση καταβάλλεται εφάπαξ στον υπάλληλο κατά την αφυπηρέτησή του.

Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2012 Νόμος του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων