Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης Νόμος του 2012» και «Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Μάριος Μαυρίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Χρήστος Στυλιανίδης

 

Όπως είναι γνωστό, για τα υπό αναφορά νομοσχέδια έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 3 Απριλίου 2012. Ωστόσο, η συζήτηση των νομοσχεδίων αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 6 και 26 Απριλίου 2012, με στόχο να εξεταστούν περαιτέρω συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η επιτροπή επανεξέτασε τα νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΟΑΣ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων, περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. Συνοπτικά υπενθυμίζεται ότι σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση διαδικασιών για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των εκπροσώπων των εργαζομένων να διαπραγματεύονται με τον εργοδότη με σκοπό τη σύναψη συλλογικής σύμβασης και του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η διασαφήνιση της έννοιας του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου των εργαζομένων και η διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στο χώρο εργασίας.

Κατά τη νέα συνεδρία της η επιτροπή επανεξέτασε συγκεκριμένες πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου που κατά την άποψη των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού έχρηζαν περαιτέρω διευκρίνισης/βελτίωσης.

Συγκεκριμένα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Χρήστος Στυλιανίδης πρότεινε τις ακόλουθες αλλαγές στο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου:

1. Στο προτεινόμενο άρθρο 15 του νομοσχεδίου πρότεινε όπως διευκρινιστεί περαιτέρω και με σαφήνεια ότι ο έφορος ή εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να συνοδεύεται από μέλος ή μέλη της αστυνομίας μόνο στην περίπτωση εκείνη που δικαιολογημένα πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Στο προτεινόμενο άρθρο 21 του νομοσχεδίου, στο οποίο καθορίζονται οι πράξεις του εργοδότη που συνιστούν αδικήματα τιμωρούμενα με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ, πρότεινε την αναδιατύπωση του αδικήματος της άρνησης του εργοδότη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης προκειμένου να διευκρινιστεί με σαφήνεια ότι η μη κατάληξη στη σύναψη συλλογικής σύμβασης ή η άρνηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης δε συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, τοποθετούμενος στις πιο πάνω εισηγήσεις του κ. Στυλιανίδη, δήλωσε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου ως έχουν διασφαλίζουν επαρκώς τις προτάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν έφερε ένσταση στην περαιτέρω διευκρίνιση των επίμαχων διατάξεων.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΟΑΣ δεν έφεραν ένσταση στην περαιτέρω διευκρίνιση των επίμαχων προνοιών. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συμφώνησαν με την αναδιατύπωση των συγκεκριμένων προνοιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προχώρησε στην αναδιατύπωση των πιο πάνω προνοιών του νομοσχεδίου και, αφού υιοθέτησε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, καθώς και του δεύτερου νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή τους σε νόμους.

 

8 Μαΐου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων