Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και τους κανονισμούς «Οι περί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Διαδικασία Έκδοσης, Διαχείρισης και Μηχανισμού Διασφάλισης των Εγγυήσεων Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος    Κώστας Κώστα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου                              Άγγελος Βότσης

Ανδρέας Μιχαηλίδης                           Γιώργος Βαρνάβα

Γιαννάκης Γαβριήλ

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου, 24 Απριλίου και 8 Μαΐου 2012.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Παραγωγής Βιοαερίου Ενέργειας και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η θέσπιση διατάξεων που αφορούν την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης και των διατάξεων που αφορούν την τήρηση μητρώων για τις εγγυήσεις προέλευσης. Περαιτέρω, προστίθενται στο άρθρο 14 του βασικού νόμου, το οποίο αφορά την έκδοση κανονισμών, ζητήματα όπως ο καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εγγυήσεων προέλευσης, του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου και του ύψους των τελών εγγραφής, καθώς και της διαδικασίας τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης ή έκδοσης των εγγυήσεων προέλευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης της εγκατάστασης. Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπονται διατάξεις για την επιβολή διοικητικών προστίμων από τη ΡΑΕΚ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τον περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο, είναι η ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής του συστήματος έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και του μηχανισμού διασφάλισης της αξιοπιστίας του συστήματος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα δύο πιο πάνω σχέδια νόμου, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το 2006 τον περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο [Ν.174(Ι) του 2006], προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ».

Για σκοπούς εφαρμογής του πιο πάνω νόμου, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ετοίμασε τον περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012 και τους περί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Διαδικασία Έκδοσης, Διαχείρισης και Μηχανισμού Διασφάλισης των Εγγυήσεων Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας) Κανονισμούς του 2012.

Ειδικότερα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση για τροποποίηση άρθρων του βασικού νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η θέσπιση προνοιών σχετικά με την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης και των διατάξεων που αφορούν την τήρηση μητρώου για τις εγγυήσεις προέλευσης και την επιβολή διοικητικών προστίμων από τη ΡΑΕΚ. Επίσης, το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει την εισαγωγή προνοιών για έκδοση κανονισμών που να αφορούν τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εγγυήσεων προέλευσης, του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου και του ύψους των τελών εγγραφής, καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης ή έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης και τη διαδικασία πιστοποίησης της εγκατάστασης.

Με τους πιο πάνω αναφερόμενους κανονισμούς επιδιώκεται ειδικότερα η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τα πιο κάτω:

1. Τον τύπο και το περιεχόμενο των εγγυήσεων προέλευσης.

2. Τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου και τα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για εγγραφή στο μητρώο και έκδοση εγγυήσεων προέλευσης.

3. Τα τέλη εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και τα τέλη έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης.

4. Τη διαδικασία ανάκλησης, μεταβίβασης ή έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης.

5. Θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης εγγυήσεων προέλευσης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη.

6. Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εγγυήσεων προέλευσης και του μηχανισμού διασφάλισης.

7. Τη διαδικασία πιστοποίησης της εγκατάστασης, την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο ηλεκτρικό μητρώο, τη δημιουργία λογαριασμού στο μητρώο και τη διαδικασία κοινοποίησης της απόφασης στη ΡΑΕΚ και στην αρμόδια αρχή.

Στους ίδιους κανονισμούς περιλαμβάνονται επίσης παραρτήματα τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται από τον παραγωγό αιτητή για εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο, τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για την έκδοση της εγγύησης προέλευσης, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην εκδιδόμενη εγγύηση προέλευσης.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών το Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε επιστολή, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2012, με την οποία ζητείται να γίνουν κάποιες διορθώσεις στο κείμενο των κανονισμών, οι οποίες, όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, προτείνονται κατόπιν των γραπτών πρόσθετων σχολίων που απέστειλε ο ΔΣΜ στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω επιστολή ζητείται η διόρθωση των σχετικών κανονισμών, έτσι ώστε η περίοδος αναφοράς της εγγύησης προέλευσης να είναι δώδεκα μήνες αντί από ένα μέχρι δώδεκα μήνες, όπως ορίζεται στο κείμενο που είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, καθώς επίσης η διαγραφή της επιφύλαξης από την παράγραφο (10) του Κανονισμού 6 των ίδιων κανονισμών, της οποίας το περιεχόμενο καλύπτεται ήδη επαρκώς από το κείμενο της ίδιας της παραγράφου (10).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται περαιτέρω στην πιο πάνω εισηγητική έκθεση, με την ψήφιση των πιο πάνω προτεινόμενων σχεδίων νόμου η Κύπρος εναρμονίζεται πλήρως με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την έκδοση εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι, για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής 2008/952/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί Καθορισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση και εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ», που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2011 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Κανονιστική Διοικητική Πράξη με τίτλο «Περί Καθορισμού της Μεθοδολογίας για Υπολογισμό της Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού και της Αποδοτικότητας της Διεργασίας Συμπαραγωγής Διάταγμα του 2011» (ΚΔΠ 457/2011). Επιπρόσθετα δε, προς συμμόρφωση με το βασικό νόμο, τον περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο, η ΡΑΕΚ, με απόφασή της ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2010, ενέκρινε σχετική πρόταση της ΑΗΚ για τις διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ή από συμπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), την οποία η ΑΗΚ υποχρεούται να απορροφά στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής υπό την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς και διανομής και διαχειριστής του συστήματος διανομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται πρόσθετα στην πιο πάνω εισηγητική έκθεση, οι προτεινόμενοι κανονισμοί δύναται να τύχουν εφαρμογής αμέσως μετά την ψήφισή τους. Η εκδίδουσα αρχή (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς) έχει ήδη ετοιμάσει το ηλεκτρονικό μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση των σχετικών εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης από το ηλεκτρονικό μητρώο. Έχει επίσης ετοιμάσει το Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής για υποβοήθηση των παραγωγών που επιθυμούν την έκδοση εγγύησης προέλευσης.

Στην εν λόγω εισηγητική έκθεση αναφέρεται επιπρόσθετα ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί συζητήθηκαν ενώπιον της αποτελούμενης από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων (ΔΣΜ, ΡΑΕΚ, ΑΗΚ, Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου/Ενέργειας) ομάδας διαβούλευσης. Οι απόψεις και εισηγήσεις της λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά την ετοιμασία των υπό αναφορά κανονισμών.

Βάσει των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, δεν αναμένεται να υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις στο δημόσιο τομέα από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών. Οι οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δικαιούχοι εγγραφής στο μητρώο) τα οποία επιθυμούν την έκδοση εγγύησης προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης προέρχονται από το τέλος που συνοδεύει την αίτηση για εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο και πιστοποίηση της εγκατάστασης, καθώς και το τέλος που συνοδεύει την αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εγγύησης προέλευσης.

Σημειώνεται ότι τα σχετικά τέλη έχουν εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στις 16 Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΣΜ. Η απόφαση της ΡΑΕΚ, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα μέλη της ΡΑΕΚ ενέκριναν την εισήγηση του ΔΣΜ που αφορά τα τέλη εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και τα τέλη έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας ως ακολούθως:

1. Τέλος εγγραφής ΑΠΕ (συνδεδεμένες στο Δίκτυο Μεταφοράς) ή συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης στο ηλεκτρονικό μητρώο: τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

2. Τέλος έκδοσης εγγύησης προέλευσης ΑΠΕ (συνδεδεμένες στο Δίκτυο Μεταφοράς): τριακόσια ευρώ (€300).

3. Τέλος έκδοσης εγγύησης προέλευσης από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης: τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€3.600).

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των σχεδίων νόμου, την επιτροπή απασχόλησε, μετά και τις σχετικές τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων μερών, το ύψος των πιο πάνω τελών, τα οποία σημειώνεται ότι δεν αποτελούν αντικείμενο των υπό εξέταση σχεδίων νόμου. Στον Κανονισμό 9 των πιο πάνω υπό εξέταση κανονισμών περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία καθορίζει ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα τέλη και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕΚ. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τη ΡΑΕΚ όπως κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής η έκθεση αξιολόγησης και υπολογισμού των τελών έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, βάσει της οποίας η ΡΑΕΚ ενέκρινε τα πιο πάνω αναφερόμενα τέλη.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των πιο πάνω σχεδίων νόμου, η ΡΑΕΚ κατέθεσε την εν λόγω έκθεση ενώπιον της επιτροπής. Η ΡΑΕΚ, στηριζόμενη στη μελέτη αυτή, κατέληξε στην απόφασή της, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2010, όπως σχετικά αναφέρεται πιο πάνω. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τη ΡΑΕΚ όπως επανεξετάσει το ύψος των τελών αυτών.

Σε νέα συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2012, ο ΔΣΜ κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, των παραγωγών, καθώς και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, προχώρησε σε αναθεώρηση της αρχικής του πρότασης και προτείνει τα πιο κάτω αναθεωρημένα τέλη:

1. Τέλος εγγραφής από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στο ηλεκτρονικό μητρώο: δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (€2.200).

2. Τέλος εγγραφής από ΑΠΕ στο ηλεκτρονικό μητρώο: χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).

3. Τέλος έκδοσης εγγύησης προέλευσης ΑΠΕ: διακόσια ευρώ (€200).

4. Τέλος έκδοσης εγγύησης προέλευσης από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στο ηλεκτρονικό μητρώο: δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€2.400).

Στην ίδια συνεδρία ο εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ δήλωσε ότι η ΡΑΕΚ δεσμεύεται να υιοθετήσει τα πιο πάνω τέλη. Πρόσθεσε ότι με την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών θα μελετήσει την έκθεση που κατατέθηκε από το ΔΣΜ ως εκδίδουσα αρχή για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου, απόρροια της οποίας θα είναι και η επιβολή στο μέλλον νέων κλιμακωτών τελών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των πιο πάνω σχεδίων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Μαΐου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων