Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2012. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου για τη γονική άδεια, που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της Οδηγίας 96/34/ΕΚ. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με τη νέα Οδηγία το αργότερο μέχρι την 8η Μαρτίου 2012. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 22 Μαρτίου 2012.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο ρυθμίζει το δικαίωμα γονικής άδειας σε εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες εργαζόμενες λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού και ταυτόχρονα καταργεί τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο 69(Ι) του 2002 όπως αυτός έχει έκτοτε τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η θέσπιση και προώθηση της γονικής άδειας συνιστά αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, οι οποίες στοχεύουν στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην απασχόληση και τις οικογενειακές ευθύνες.

Ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, αναφέρθηκε στις αλλαγές που εισάγει το υπό εξέταση νομοσχέδιο σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία και οι οποίες αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Η διάρκεια της γονικής άδειας αυξάνεται από δεκατρείς σε δεκαοκτώ εβδομάδες.

2. Το δικαίωμα γονικής άδειας είναι ατομικό και αμεταβίβαστο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων έχει λάβει γονική άδεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων, οπότε επιτρέπεται η μεταβίβαση δύο εβδομάδων από το υπόλοιπο της συνολικής του άδειας στο υπόλοιπο της συνολικής άδειας του άλλου εκ των δύο γονέων. Σημειώνεται ότι στον υφιστάμενο νόμο δικαίωμα μεταβίβασης δύο εβδομάδων γονικής άδειας έχει μόνο ο πατέρας, νοουμένου ότι αυτός έλαβε γονική άδεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων, ενώ δεν ισχύει και το αντίστροφο για τη μητέρα.

3. Παραμένει ως προϋπόθεση για τη λήψη γονικής άδειας η ελάχιστη υπηρεσία έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη, ταυτόχρονα όμως το πεδίο εφαρμογής του νόμου επεκτείνεται, έτσι ώστε να καλύπτει και εργοδοτουμένους με μερική απασχόληση και με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ή σχέση εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Σε περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τον ίδιο εργοδότη, το σύνολο της διάρκειάς τους λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της περιόδου των έξι μηνών.

4. Ο εργοδοτούμενος κατά την επιστροφή του από τη γονική άδεια δύναται να ζητήσει αλλαγές στο ωράριο και την οργάνωση της εργασίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

5. Σε περίπτωση χήρου/ας γονέα, η διάρκεια της γονικής άδειας δύναται να διαρκέσει μέχρι είκοσι τρεις εβδομάδες.

6. Το ύψος της χρηματικής ποινής που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για παράβαση από εργοδότη οποιασδήποτε από τις διατάξεις του αυξάνεται σε σχέση με τον υπό κατάργηση νόμο από τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ (€3.417), που είναι σήμερα, στις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€7.500).

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου. Οι ίδιοι επισήμαναν ότι μέχρι στιγμής ελάχιστοι γονείς έκαναν χρήση της γονικής άδειας, αναφέροντας ότι η γονική άδεια πρέπει να ενισχυθεί και να συνοδεύεται από απολαβές. Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της ΣΕΚ πρότεινε όπως το υπουργείο μελετήσει τη δυνατότητα εισαγωγής πιο ευέλικτων διατάξεων σε σχέση με τον τρόπο λήψης της γονικής άδειας, η οποία θα μπορούσε να λαμβάνεται και κάποιες ώρες της ημέρας, προκειμένου να διευκολυνθεί τόσο η μητέρα ή ο πατέρας στη φροντίδα του τέκνου όσο και ο ίδιος ο εργοδότης, ο οποίος έτσι δε θα αναγκαστεί να στερηθεί τον υπάλληλό του για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσης με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, διατυπώνοντας ταυτόχρονα τη διαφωνία της σε σχέση με την αύξηση της χρηματικής ποινής.

Τοποθετούμενος στην πιο πάνω διαφωνία της ΟΕΒ, ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων δήλωσε ότι κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση της προβλεπόμενης στο νομοσχέδιο χρηματικής ποινής, λόγω του ότι η ίδια η Οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να εισάγουν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινές.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν στην ανάγκη επέκτασης της διάρκειας της γονικής άδειας των μονογονιών κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν που προτείνεται για τους χήρους γονείς. Επιπλέον, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη ενθάρρυνσης των ανδρών να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο των οικογενειακών ευθυνών, όπως προβλέπει και η συμφωνία πλαίσιο που ενσωματώθηκε στη νέα Οδηγία, γι’ αυτό εισηγήθηκαν στο αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο κατάργησης του δικαιώματος μεταβίβασης γονικής άδειας από τον πατέρα στη μητέρα.

Τέλος, ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής επανέλαβαν για ακόμη μία φορά ότι το υπουργείο πρέπει να προωθήσει τη γονική άδεια με απολαβές.

Ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων δήλωσε ότι το υπουργείο του ήδη μελετά το κόστος της γονικής άδειας με απολαβές και, αν το επιτρέψουν τα δημόσια οικονομικά, θα προχωρήσει στην υιοθέτηση της πληρωμένης γονικής άδειας.

Επίσης ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι το τμήμα του θα μελετήσει και, αν κριθεί σκόπιμο, θα προωθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο αύξηση της διάρκειας της γονικής άδειας για τους μονογονιούς, διευκρινίζοντας ότι στην περίπτωση των μονογονιών και ο πατέρας και η μητέρα, ο καθένας ξεχωριστά, διατηρούν το δικαίωμα σε γονική άδεια διάρκειας δεκαοκτώ εβδομάδων.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων