Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Γεώργιος Τάσου Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2012, την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Νίκο Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, και την κ. Αθηνά Κυριακίδου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμου του 2012, ώστε να αντικατασταθεί η σημείωση που έχει περιληφθεί στα Δελτία Δαπανών του 2012 και συγκεκριμένα στο άρθρο 122 του Κεφαλαίου 1 αυτού, αναφορικά με τα ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ειδικότερα, η νέα σημείωση προβλέπει τα εξής:

«Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο αυτό για σκοπούς καταβολής Ειδικού Επιδόματος Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τόσο για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για ειδικές ή/και εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες κρίνεται σκόπιμη η καταβολή τέτοιου επιδόματος, εκτός εάν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων για όλες τις περιπτώσεις η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας σε υποβληθέν αρμοδίως σχετικό αίτημα, το οποίο να συνοδεύεται από επαρκή και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό.».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης, ως ένας εκ των εισηγητών της υπό εξέταση πρότασης νόμου, το περιεχόμενο της προτεινόμενης σημείωσης που αντικαθιστά την υφιστάμενη είναι το ίδιο με αυτό που έχει ήδη συμπεριληφθεί και στα δελτία δαπανών των προϋπολογισμών των δύο άλλων κρατικών πανεπιστημίων για το 2012, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Με την προσθήκη της νέας αυτής σημείωσης, όπως επισήμανε ο πιο πάνω εισηγητής, θα επέλθει ομοιομορφία και θα προβλέπεται η ίδια ρύθμιση και για τα τρία κρατικά πανεπιστήμια όσον αφορά τη δυνατότητα διενέργειας δαπάνης για σκοπούς καταβολής των ειδικών επιδομάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την τροποποίηση που επιφέρει η πρόταση νόμου.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

30 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων