Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2012, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Απριλίου 2012 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στα πλαίσια της συνεδρίασης της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπεμφθής νόμος κατατέθηκε υπό τη μορφή πρότασης νόμου από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε για τους τελευταίους πίνακες διοριστέων, που καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο Προσλήψεων για σκοπούς πρόσληψης αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών και οι οποίοι θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του αναπεμφθέντος νόμου, να παραταθεί η ισχύς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την εν λόγω ημερομηνία, καθώς και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της λήξης της κανονικής ισχύος τους.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι πρώτοι πίνακες διοριστέων που θα καταρτιστούν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του αναπεμφθέντος νόμου θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση των θέσεων που θα παραμείνουν κενές μετά την εξάντληση των πινάκων που ισχύουν σήμερα και των οποίων παρατείνεται η ισχύς, καθώς και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία καταρτισμού τους.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, είναι οι ακόλουθοι:

1. Επειδή η πλήρωση των κενών θέσεων των μελών της αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 των περί Αστυνομίας Νόμων του 2004 έως 2011 (Ν. 73(Ι)/2004-169(Ι)/2011) και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθέντων περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 2004, γίνεται με την προσφορά στους υποψηφίους διορισμού σε αυτές με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα διοριστέων και μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία του καταρτισμού του και αυτών που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από την πιο πάνω ημερομηνία, καταδεικνύεται ότι οι ως άνω πίνακες διοριστέων είναι το αποτέλεσμα μίας διαδικασίας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνων ασκούντων εκτελεστική ή/και διοικητική λειτουργία, όπως είναι ο Αρχηγός της Αστυνομίας και το Συμβούλιο Προσλήψεων, οι δε πίνακες διοριστέων είναι αυτοτελής εκτελεστή διοικητική πράξη και, επειδή με την πρώτη επιφύλαξη παρατείνεται η ισχύς από τη νομοθετική εξουσία μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης, των πινάκων διοριστέων, της οποίας η ισχύς παύει να υπάρχει με την παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού της κατά την ενάσκηση εκτελεστικής ή/και διοικητικής λειτουργίας, ο αναπεμπόμενος νόμος εκφεύγει των ορίων της νομοθετικής εξουσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων δυνάμει του άρθρου 61 του συντάγματος και παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

2. Ο αναπεμπόμενος νόμος με την πρώτη επιφύλαξη παραβιάζει το άρθρο 28 του συντάγματος, καθότι με την παράταση της ισχύος του τελευταίου πίνακα διοριστέων, που χρησιμοποιείται κατά την ημερομηνία έναρξης του ως άνω νόμου, συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα περιλαμβάνονται στον υπό ετοιμασία κατά τον πιο πάνω χρόνο πίνακα διοριστέων αποκλείονται από τους διορισμούς του έτους που ακολουθεί τον καταρτισμό των πινάκων αυτών μέχρι εξαντλήσεως των υποψηφίων από τους πίνακες, των οποίων η ισχύς παρατείνεται με τον ως άνω νόμο.

3. Η προσπάθεια που γίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της πρώτης επιφύλαξης του αναπεμπόμενου νόμου, είναι όπως με νομοθετική πράξη τροποποιηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού 6 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση της εκτελεστικής εξουσίας δυνάμει του άρθρου 54(2) του συντάγματος, και κατά συνέπεια καταστρατηγεί τη διάκριση των κρατικών εξουσιών, που αποτελεί συστατικό στοιχείο της δομής της κυπριακής πολιτείας.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του όλου θέματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι, παραβλέποντας τη νομική πτυχή του όλου θέματος, όπως αυτή αναλύεται στην πιο πάνω επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, εισηγείται την παράταση της ισχύος του πίνακα διοριστέων μέχρι την 31η Μαΐου 2012, ειδικότερα όσον αφορά μόνο τους ειδικούς αστυνομικούς και μόνο καθʼ όσον αφορά τη στελέχωση και λειτουργία του χώρου κράτησης απαγορευμένων μεταναστών στη Μεννόγεια. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο χώρος αυτός επιβάλλεται να λειτουργήσει για πολλούς λόγους και κυρίως επειδή, αν δε λειτουργήσει, θα απολεσθεί το ποσό χρημάτων που θα παρασχεθεί για το σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, εβδομήντα δύο άτομα, τα οποία περιλαμβάνονταν στον κατάλογο, θα προσλαμβάνονταν για τον πιο πάνω σκοπό, αν εγκρίνονταν οι θέσεις. Όπως ο ίδιος πρόσθεσε, ορισμένοι από αυτούς που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο, έχοντας την προσδοκία ότι θα προσληφθούν για τον πιο πάνω σκοπό, δεν παρακάθισαν στις εξετάσεις, για να συμπεριληφθούν, εφόσον θα επιτύγχαναν, στο νέο κατάλογο. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον υπουργό, η πιο πάνω εισήγησή του θα ήταν και ηθική πρωτίστως υποχρέωση έναντι των ατόμων αυτών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναλύοντας τη νομική πτυχή του όλου θέματος, προέβη σε εκτενή αναφορά αποφάσεων του δικαστηρίου, τις οποίες κατέθεσε στην επιτροπή, υποστηρίζοντας τους λόγους αναπομπής, όπως αυτοί εκτίθενται πιο πάνω.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, διαπιστώνοντας την ύπαρξη διάστασης απόψεων σε σχέση με τη συνταγματικότητα του αναπεμφθέντος νόμου, εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τους λόγους αναπομπής όπως αυτοί εκτίθενται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας και αναλύθηκαν από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επιχειρηματολογώντας υπέρ της συνταγματικότητας του νόμου και προτάσσοντας σειρά αποφάσεων δικαστηρίου που, κατά την άποψή του, συνηγορούν υπέρ της θέσης ότι οι λόγοι της αναπομπής δεν ευσταθούν.

Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων που εκφράστηκαν, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών έκρινε σκόπιμο όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του αναπεμφθέντος νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων