Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της εταιρείας “Kimgas Industrial and Medical Gases Ltd”. Η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, η ΠΟΒΕΚ και η εταιρεία “Linde - Hadjikyriakos Gas Ltd”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την επεξηγηματική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με το τελευταίο προτείνεται η διαγραφή όλων των άρθρων της βασικής νομοθεσίας που έχουν σχέση με τις φιάλες αερίου και η διατήρηση σε αυτή μόνο των άρθρων που έχουν σχέση με τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ).

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/35/ΕΕ έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, αλλά το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 29 Μαρτίου 2012. Ως εκ τούτου, λόγω της πιο πάνω καθυστέρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη με αριθμό παράβασης 2011/0711.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή βουλευτές μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν προς τους κυβερνητικούς αρμοδίους την τροποποίηση του τίτλου του υπό αναφορά νόμου, ώστε να μην αναφέρεται ως ο περί Φιαλών Αερίου, αφού με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η κατάργηση όλων των σχετικών διατάξεων που αφορούν τις φιάλες αερίου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, χωρίς να διαφωνούν με την πιο πάνω παρατήρηση των μελών της επιτροπής, ζήτησαν όπως, λόγω της ανάγκης για άμεση προώθηση του παρόντος νομοσχεδίου προς ψήφιση, παραμείνει το θέμα αυτό, για να ρυθμιστεί στην επόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία επίκειται να γίνει σύντομα λόγω προωθούμενης αλλαγής του κοινοτικού κεκτημένου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

30 Απριλίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων