Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τήρηση Υποχρεώσεων του Κράτους της Σημαίας) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου 2012 και 26 Απριλίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ) και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με το τελευταίο ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και συναφείς δραστηριότητες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Διοίκησης στα πλαίσια των ενεργειών της ως κράτους σημαίας των κυπριακών πλοίων. Απώτερος στόχος του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος σημαίας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή της ρύπανσης από πλοία που φέρουν τη σημαία της. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία συνεπάγεται τη δημιουργία μηχανισμού εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας (πρότυπο ISO9001:2008) και σχετικής πιστοποίησής του. Η εν λόγω πιστοποίηση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας πρέπει να γίνει μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού, καθώς και στον επανασχεδιασμό ή την αντικατάσταση του υφιστάμενου μηχανογραφημένου συστήματος του τμήματος, ώστε αυτό να υποστηρίζει τη βάση δεδομένων που απαιτεί η Οδηγία 2009/21/ΕΚ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η ψήφιση του νομοσχεδίου πρέπει να γίνει άμεσα, καθότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει στην Κυπριακή Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη με αριθμό παράβασης 2011/701 λόγω καθυστέρησης της Δημοκρατίας να εναρμονιστεί με την προαναφερόμενη Οδηγία.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/21/ΕΚ έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011, αλλά το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 15 Μαρτίου 2012.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

30 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων