Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 29 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι τις 26 Απριλίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ και του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Χρωμάτων Αυτοκινήτων. Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Τεχνικών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μηχανολόγων Αυτοκινήτων, ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ισιωτών Αυτοκινήτων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Βαφέων Αυτοκινήτων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιδιορθωτών και Πωλητών Ελαστικών και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου [Νόμος αρ. 60(Ι) του 2006], έτσι ώστε οι αιτήσεις για έκδοση και χορήγηση άδειας τεχνίτη οχημάτων να εξετάζονται σύμφωνα με τον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης των Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Υπηρεσιών Νόμο [Ν. 76(Ι)/2010], ο οποίος έχει μεταφέρει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Με τον υπό αναφορά νόμο θεσπίστηκαν οι γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών στη Δημοκρατία, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Δημοκρατία από παρόχους που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα θεσπίστηκαν και διατάξεις που διασφαλίζουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας σε τεχνίτες οχημάτων με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης των Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Υπηρεσιών Νόμου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις της άδειας πρέπει να είναι σαφείς, να δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων και να παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν αντικειμενικά. Οι διαδικασίες χορήγησης της άδειας δεν πρέπει να αποτρέπουν ούτε να περιπλέκουν ούτε να καθυστερούν αδικαιολόγητα την παροχή της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, το υπό αναφορά άρθρο προβλέπει ότι οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας πρέπει να εξετάζονται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων, η οποία προθεσμία μπορεί να παραταθεί μόνο μια φορά από την αρμόδια αρχή για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από δέουσα αιτιολόγηση αυτής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησε η ενδεχόμενη δυνατότητα τροποποίησης του σχετικού νομοσχεδίου, ώστε, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας των τριών μηνών, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό νόμο, η άδεια να μη θεωρείται χορηγηθείσα, όταν αυτό δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος, κατ’ επίκληση του εδαφίου (4) του άρθρου 13 του περί Ελευθερίας Εγκατάστασης των Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Υπηρεσιών Νόμου. Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησε η ενδεχόμενη δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης του κειμένου του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, έτσι ώστε να περιληφθεί διάταξη σε αυτό η οποία να προβλέπει στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υπό αναφορά άδειας. Για τα εν λόγω ζητήματα η επιτροπή ζήτησε την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος απάντησε γραπτώς στην επιτροπή με δύο επιστολές της εκπροσώπου του Γραφείου του ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2011 και 17 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα.

Αναφορικά με την πρώτη παρατήρηση της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη γραπτή επιστολή της αναφέρει ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί η επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 13 του πιο πάνω νόμου για πρόβλεψη διαφορετικής προθεσμίας από αυτήν που ορίζεται στο νόμο, δηλαδή των τριών μηνών, πρέπει να υπάρχει επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος. Οι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, ορίζονται στο άρθρο 2 του υπό αναφορά νόμου και με βάση τον ορισμό αυτό η εκπρόσωπος είναι της άποψης ότι στην περίπτωση των τεχνιτών οχημάτων η επίκλησή τους θα είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να δικαιολογηθεί. Με δεδομένη δε και τη θέση της αρμόδιας αρχής ότι η προθεσμία των τριών μηνών είναι επαρκής, η ίδια καταλήγει ότι δεν είναι αναγκαία η συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας, ώστε η άδεια να μη θεωρείται χορηγηθείσα μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών μηνών. Την ίδια άποψη υποστήριξε στην επιτροπή και η εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού.

Αναφορικά με τη δεύτερη παρατήρηση της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη γραπτή επιστολή της αναφέρει ότι στην περίπτωση των τεχνιτών οχημάτων πρέπει να διερευνηθεί, ενδεχομένως μέσω της αρμόδιας αρχής, κατά πόσο είναι αναγκαία η γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος. Απαιτείται δηλαδή να θεμελιωθούν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη γνώση της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος στη Δημοκρατία. Για το υπό αναφορά θέμα ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών δήλωσε ότι αυτό συζητήθηκε στο τμήμα του και κρίθηκε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αναγκαία, καθότι δεν είναι ορθό να στερηθεί ο οποιοσδήποτε τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων, επειδή δε γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

30 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων