Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Μαρτίου και στις 5 Απριλίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Αγροτική”. Η ΟΕΒ, η ΠΟΒΕΚ και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και “Ευρωαγροτικός”, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα), και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της Οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω Οδηγία. Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η παροχή της δυνατότητας στην αρμόδια αρχή να επιβάλλει ποινές στους παραβάτες των διατάξεων των πιο πάνω ευρωπαϊκών κανονισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισήμανε ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις παράβασης των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ εξέφρασε την άποψη ότι το ύψος των προτεινόμενων ποινών είναι πάρα πολύ υψηλό, άποψη με την οποία συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έθεσε αριθμό διευκρινιστικών ερωτημάτων, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως επανεξετάσει το ύψος των προτεινόμενων με το νομοσχέδιο κλιμάκων ποινών και επιπρόσθετα όπως καταθέσει στην επιτροπή προς το σκοπό αυτό συγκριτικό πίνακα των εν λόγω ποινών και των ποινών που προνοούνται στη νομοθεσία άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, η επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι οι κλίμακες ποινών που περιλαμβάνονται στον υπό τροποποίηση νόμο εκφράζονται σε λίρες Κύπρου, κάλεσε τους αρμοδίους όπως προχωρήσουν στη μετατροπή τους σε ευρώ για σκοπούς εκσυγχρονισμού του εν λόγω νόμου.

Συναφώς, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ανταποκρινόμενες στα πιο πάνω αιτήματα της επιτροπής, κατέθεσαν σε αυτήν ενημερωτικό υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι ποινές που προβλέπονται για τις ίδιες παραβάσεις στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω υπηρεσίες κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου με το οποίο εισηγούνται στην επιτροπή τη μείωση ορισμένων από τις προτεινόμενες ποινές, καθώς και την αντικατάσταση του παραρτήματος του υφιστάμενου νόμου που αφορά τη μετατροπή των κλιμάκων των ποινών και των διοικητικών προστίμων σε χρόνο φυλάκισης και χρηματικά ποσά, ώστε τα τελευταία να εκφράζονται στο νόμισμα του ευρώ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

23 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων