Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Μαρτίου και στις 6 Απριλίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κύπρου και της συντεχνίας ΣΕΚ. Οι συντεχνίες ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος, κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006, η οποία υιοθετήθηκε από τη γενική συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη την 23η Φεβρουαρίου 2006, καθώς και η εναρμόνιση με την Απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η εν λόγω σύμβαση δεν εισάγει νέες πρόνοιες, αλλά ενοποιεί και αναθεωρεί υφιστάμενες συμβάσεις, θέτοντας τα θεμέλια για ένα διεθνή κώδικα ναυτικής εργασίας και καθορίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις εργασίας των ναυτικών στα πλοία, τις συνθήκες εργασίας, την ενδιαίτηση, τις υπηρεσίες αναψυχής, τη διατροφή και τροφοδοσία, την προστασία της υγείας, την ιατρική περίθαλψη, καθώς και την πρόνοια και προστασία κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα πάντα με το αναφερόμενο πιο πάνω επεξηγηματικό σημείωμα, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επιβάλλει επίσης νέα υποχρέωση σε κάθε πλοίο το οποίο φέρει την κυπριακή σημαία και το οποίο είναι ολικής χωρητικότητας 500 ή άνω και ασχολείται σε διεθνείς πλόες ή δραστηριοποιείται από λιμένα ή μεταξύ λιμένων άλλης χώρας να διαθέτει Πιστοποιητικό Ναυτικής Εργασίας, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή από αναγνωρισμένο οργανισμό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και το οποίο πιστοποιεί ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών στο πλοίο έχουν επιθεωρηθεί και πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου.

Στα πλαίσια περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, ο διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την κύρωσή της από τουλάχιστον τριάντα κράτη με συνολικό μερίδιο τουλάχιστον 33% της διεθνούς ολικής χωρητικότητας των πλοίων, προϋποθέσεις οι οποίες θα ικανοποιηθούν με την κύρωση της σύμβασης από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών εισηγήθηκαν συγκεκριμένες διορθώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, με τις οποίες συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012».

 

24 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων