Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης και 29ης Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αναδασμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής των μέτρων αναδασμού και να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα που προκύπτουν με τις ραγδαίες διαφοροποιήσεις στις αξίες των αγροτεμαχίων και την αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων υποδομής σε περιοχές αναδασμού.

Ειδικότερα, οι κυριότερες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την παραχώρηση δυνατότητας στην προσωρινή επιτροπή, η οποία καταρτίζεται κατά την προκαταρκτική συνεδρίαση των ιδιοκτητών της περιοχής για την οποία έχει επιδειχθεί ενδιαφέρον για ενοποίηση και αναδιανομή, να τροποποιεί την πιο πάνω καθορισθείσα περιοχή μέχρι και τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης των δικαιούχων ιδιοκτητών.

2. Την επέκταση της υφιστάμενης δυνατότητας της Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής να ζητά από την επιτροπή εκτιμήσεως πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής την επανεξέταση της αξίας ορισμένων ιδιοκτησιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής, ώστε, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο, να ζητείται επανεξέταση για το σύνολο των εν λόγω ιδιοκτησιών.

3. Τη διαγραφή των διατάξεων που αφορούν την επιβολή τόκου στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης τεμαχίου γης παραλείψει να καταβάλει το ποσό δαπανών που του αναλογεί από την εφαρμογή των μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής και την ταυτόχρονη προσθήκη νέων διατάξεων, ώστε για τα εν λόγω οφειλόμενα ποσά να γίνεται επιβάρυνση μέρους ή όλης της ιδιοκτησίας του.

4. Την παραχώρηση δυνατότητας στο διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφού εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού, να τροποποιεί την περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής μετά την κτήση κατοχής των νέων τεμαχίων από τους ενδιαφερομένους, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές προς τους κανονισμούς πρόνοιες, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αναδασμού, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση της περιοχής ενοποίησης και αναδιανομής μετά την κτήση κατοχής, καθώς η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης, όπως επισήμαναν, ενδεχομένως να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στην εφαρμογή του υπό τροποποίηση νόμου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η εν λόγω τροποποίηση της περιοχής επηρεάζει τα αναπτυξιακά δικαιώματα των επηρεαζόμενων τεμαχίων γης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μελετήσουν εκ νέου τις εν λόγω προτεινόμενες διατάξεις και υποβάλουν σε αυτή γραπτές εισηγήσεις για την επίλυση του όλου ζητήματος.

Το Τμήμα Αναδασμού, ανταποκρινόμενο στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, με γραπτή επιστολή του ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012 κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, με το οποίο γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των προτεινόμενων διατάξεων, κατά τρόπο ώστε ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να έχει τη δυνατότητα, με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού και των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, να τροποποιεί την περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής μετά την κτήση κατοχής μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω τροποποίηση αφορά αγροτικά κτήματα, οπότε δε θα επηρεάζεται οποιοδήποτε αναπτυξιακό δικαίωμα ούτε και θα διαφοροποιείται η χρήση της γης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

 

 

23 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων