Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012» και «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή στις 5 Απριλίου 2012 από το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και κηρύχθηκαν επείγουσες. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε αφενός η καθοριζόμενη προθεσμία υποβολής αίτησης με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για παρατυπίες σε υφιστάμενη οικοδομή ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο στον Υπουργό Εσωτερικών εντός τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής των προσωρινών διατάξεων, που ενσωματώθηκαν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τον περασμένο Απρίλιο στα πλαίσια της πολεοδομικής αμνηστίας, να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και αφετέρου η καθοριζόμενη στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προθεσμία υποβολής δήλωσης πρόθεσης για την υποβολή της εν λόγω αίτησης να παραταθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, αντί να ισχύει μέχρι την 6η Απριλίου 2012.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έτσι ώστε:

1. η καθοριζόμενη προθεσμία υποβολής αίτησης με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για παρατυπίες σε υφιστάμενη οικοδομή ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο στον Υπουργό Εσωτερικών εντός τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής των προσωρινών διατάξεων, που ενσωματώθηκαν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τον περασμένο Απρίλιο στα πλαίσια της πολεοδομικής αμνηστίας, να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014,

2. η καθοριζόμενη στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προθεσμία υποβολής δήλωσης πρόθεσης για την υποβολή της εν λόγω αίτησης να παραταθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, αντί να ισχύει μέχρι την 6η Απριλίου 2012, και

3. το προτεινόμενο, μειωμένο κατά 20%, ύψος του αντισταθμίσματος που θα καταβάλλεται για την έκδοση πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών να παραχωρείται στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού θα υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, αντί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των προσωρινών διατάξεων, που ενσωματώθηκαν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τον περασμένο Απρίλιο, και το προτεινόμενο, μειωμένο κατά 10%, ύψος του αντισταθμίσματος που θα καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό να παραχωρείται στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού θα υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται σκόπιμες, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό επηρεαζόμενων πολιτών/αγοραστών, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο αναφορικά με την έκδοση τίτλου για ιδιοκτησίες που έχουν αγοράσει και τη μεταβίβαση των εν λόγω ιδιοκτησιών επ’ ονόματί τους, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πολεοδομική αμνηστία, με σκοπό την ταχεία και απλοποιημένη νομιμοποίηση παρατυπιών σε υφιστάμενες αναπτύξεις.

Όπως είναι γνωστό, η προθεσμία υποβολής δήλωσης πρόθεσης για την υποβολή αίτησης με σκοπό τη νομιμοποίηση παρατυπιών σε υφιστάμενες αναπτύξεις, όπως αυτή είχε καθοριστεί στις προσωρινές διατάξεις, που ενσωματώθηκαν στις υπό τροποποίηση βασικές νομοθεσίες τον περασμένο Απρίλιο στα πλαίσια της πολεοδομικής αμνηστίας, η οποία έληγε στις 7 Οκτωβρίου 2011, έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 6 Απριλίου 2012 με την ψήφιση ανάλογων προτάσεων νόμου. Περαιτέρω, όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη σημερινή συνεδρία της προωθεί για ψήφιση άλλη πρόταση νόμου για την τροποποίηση του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλογη ρύθμιση με αυτή που προτείνεται με τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου σχετικά με τη μείωση του ύψους του αντισταθμίσματος που θα καταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για υφιστάμενες οικοδομές με παρατυπίες.

Εισάγοντας τις πιο πάνω προτάσεις νόμου στην επιτροπή, ο κ. Γιάννος Λαμάρης, εκ των εισηγητών τους, δήλωσε πως η περαιτέρω επέκταση των καθοριζόμενων στις υπό τροποποίηση βασικές νομοθεσίες προθεσμιών κρίνεται αναγκαία λόγω του μικρού αριθμού δηλώσεων πρόθεσης που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 10 000, για νομιμοποίηση παρατυπιών σε υφιστάμενες αναπτύξεις σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων αναπτύξεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εκσυγχρονισμένος τίτλος ιδιοκτησίας, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη καλύτερης πληροφόρησης του κοινού για το θεσμό της πολεοδομικής αμνηστίας και τις δυνατότητες που αυτός παρέχει.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι το υπουργείου του διαφωνεί με την παράταση των προθεσμιών για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους, τονίζοντας την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης του κοινού για το θεσμό της πολεοδομικής αμνηστίας.

 

 

 

5 Απριλίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων