Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Κουτσού
Γιώργος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2012. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, η πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ. Η φοιτητική ένωση του ΤΕΠΑΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους 65.812.000 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2012 αναλύονται κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012
 
Χορηγίες και συνεισφορές 40.700.000
Προπτυχιακά δίδακτρα 7.000.000
Έσοδα από χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων  

1.800.000

Διάφορες εισπράξεις 16.312.000
Σύνολο εσόδων 65.812.000
 
   
   

2. Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για το 2012 κατά κεφάλαιο, όπως περιλαμβάνονται στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών, αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012
 
Τρέχουσες δαπάνες 30.135.000
Λειτουργικές δαπάνες 7.917.600
Διαχειριστικά έξοδα 6.315.900
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 10.131.500
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 11.312.000
Σύνολο δαπανών 65.812.000

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών, σύμφωνα με τη γενική πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για τα έργα υποδομής και άλλες αναγκαίες εργασίες για τη λειτουργία και ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ. Ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί με βάση τις ανάγκες των ακαδημαϊκών σχολών και τμημάτων, των διοικητικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του πανεπιστημίου.

Η πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, αφού αναφέρθηκε στις περικοπές που έγιναν στον προϋπολογισμό, ενημέρωσε μεταξύ άλλων την επιτροπή για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ, τις σχολές και τα τμήματά του, τα εκπαιδευτικά προγράμματά του, τα έργα υποδομής που προωθούνται σε σχέση με την ανάπτυξή του, καθώς και τις ανάγκες του για περαιτέρω αναβάθμιση και εξέλιξη.

Η επιτροπή στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε προς τους αρμοδίους αριθμό ερωτημάτων, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της. Ειδικότερα, τα ερωτήματα και τα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν επεξηγήσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διασπάθιση δημόσιων πόρων για σκοπούς ενοικίασης κτιρίων που δεν αξιοποιήθηκαν στο βαθμό που θα έπρεπε από το ΤΕΠΑΚ.

2. Το ύψος των επιδομάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού, τα οδοιπορικά και μεταφορικά τους έξοδα, το ύψος των αμοιβών των εμπειρογνωμόνων και ειδικών επιστημόνων κ.λπ.

3. Τη στέγαση και λειτουργία του Τμήματος Νοσηλευτικής.

4. Τις συνεργασίες του ΤΕΠΑΚ με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα και ειδικότερα τη συμφωνία συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

5. Τη συμμόρφωση του ΤΕΠΑΚ με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του Γραφείου της Γενικής Ελεγκτού.

6. Την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας και διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας εκλογής και ανέλιξης των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και της διαδικασίας διορισμού διοικητικού προσωπικού.

7. Τον προγραμματισμό σε σχέση με τη Β΄ φάση επέκτασης του ΤΕΠΑΚ, καθώς και την ανάπτυξη της κτιριακής υποδομής του κ.λπ.

8. Τη λειτουργία της φοιτητικής εστίας, το ύψος του ποσού που απαιτείται και τα κριτήρια που προβλέπονται για τη διαμονή των φοιτητών εκεί.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις επί του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2012.

 

 

 

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων