Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, αναπλ. πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε, είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε ο πίνακας διοριστέων που καταρτίζεται από το Συμβούλιο Προσλήψεων για σκοπούς πρόσληψης αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών να ισχύει για δύο έτη. Περαιτέρω, στην πρόταση νόμου περιλαμβάνονται μεταβατικές πρόνοιες που αφορούν παράταση της ισχύος του τελευταίου πίνακα διοριστέων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, πριν από κάθε πρόσληψη στην αστυνομία, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Προσλήψεων που συστήνεται για το σκοπό αυτό και του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται με κανονισμούς. Με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς που αφορούν τη διαδικασία διορισμού και τους όρους υπηρεσίας των αστυνομικών, καθώς και των ειδικών αστυνομικών, το Συμβούλιο Προσλήψεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μεταξύ των οποίων είναι ο καταρτισμός πίνακα διοριστέων, εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Το Συμβούλιο Προσλήψεων που συστήνεται για το σκοπό της πρόσληψης αστυνομικών ή ειδικών αστυνομικών, ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίζει πίνακα διοριστέων στον οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας.

2. Ο πίνακας διοριστέων χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και των θέσεων που θα κενωθούν στο διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι ο πίνακας χρησιμοποιείται για θέσεις που είναι κενές κατά το χρόνο καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Όπως είναι γνωστό, ανάλογη με την προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνεται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2011 [Νόμος αρ.143(Ι) του 2011], σύμφωνα με τον οποίο οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη το 2010 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε κενή θέση τυχόν δημοσιευτεί τόσο κατά το έτος 2011 όσο και για το έτος 2012 και οι κατάλογοι θέσεων που εγκρίθηκαν για το έτος 2011 θα ισχύουν και για το έτος 2012.

3. Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διοριστούν ή διαγραφούν λόγω της μη αποδοχής από αυτούς διορισμού σε θέση που τους προσφέρθηκε και υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού του πίνακα διοριστέων αρχίζει εκ νέου.

4. Ο τελευταίος πίνακας διοριστέων που ίσχυε κατά την 31η Μαρτίου 2012 θα χρησιμοποιηθεί και για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, καθώς και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την εν λόγω ημερομηνία.

5. Ο πρώτος πίνακας διοριστέων που θα καταρτιστεί μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση των θέσεων που θα παραμείνουν κενές μετά την εξάντληση του τελευταίου πίνακα που ίσχυε κατά την 31η Μαρτίου 2012, καθώς και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι ως γενική αρχή διαφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να δίδεται ευκαιρία σε νέους υποψήφιους να παρακάθονται σε εξετάσεις, καθώς και η ευχέρεια στην αστυνομία να προσλαμβάνει κάθε χρόνο τους καλύτερους. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι, ενόψει των αναγκών για πρόσληψη προσωπικού για σκοπούς φύλαξης των χώρων κράτησης απαγορευμένων μεταναστών στη Μεννόγεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συγκατατίθεται στο να δοθεί παράταση μόνο για ένα χρόνο, δηλαδή καθόσον αφορά τον κατάλογο που βρίσκεται σε ισχύ και λήγει στις 19 Απριλίου 2012.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με βάση τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο καλύπτονται όλες οι θέσεις του δημοσίου, περιλαμβανομένων και των θέσεων στην αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια, φιλοσοφία του νόμου είναι η διεξαγωγή εξετάσεων και ο προγραμματισμός πάνω σε ετήσια βάση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσους σε ετήσια βάση αποκτούν τα προσόντα να μπορούν να αποταθούν για μια θέση στο δημόσιο τομέα. Όπως διευκρίνισε η ίδια, η προσωρινή ρύθμιση που επήλθε με την ψήφιση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2011 δεν πρέπει να συγκρίνεται με την προτεινόμενη ρύθμιση και να θεωρηθεί προηγούμενο για την προώθησή της, λόγω του ότι ο κατάλογος των επιτυχόντων για το έτος 2011 και η ισχύς του και για το έτος 2012 που αφορούσε η εν λόγω τροποποίηση δεν αποτελούσε εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού επρόκειτο για 2 500 υποψηφίους, οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις για θέσεις στη δημόσια υπηρεσία που θα προκηρύσσονταν στο μέλλον, ρύθμιση για την οποία η εκτελεστική εξουσία έδωσε τη συγκατάθεσή της.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε ότι ο κατάλογος που αφορούσε η πιο πάνω προσωρινή ρύθμιση δεν αποτελούσε εκτελεστή διοικητική πράξη και επισήμανε ότι ο πίνακας διοριστέων που καταρτίζεται από το Συμβούλιο Προσλήψεων για σκοπούς πρόσληψης αστυνομικών ή ειδικών αστυνομικών με βάση ισχύοντες κανονισμούς αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, διότι με τον πίνακα αυτό δημιουργείται σειρά προτεραιότητας και έχει ορισμένη χρονική διάρκεια, αφού λήγει τον Απρίλιο του 2012. Όπως ανέφερε η ίδια, με την προτεινόμενη νομοθεσία επιχειρείται η παράταση της ισχύος μιας εκτελεστής διοικητικής πράξης και παρέπεμψε στις διατάξεις του συντάγματος καθόσον αφορά την απόλυτη διάκριση των εξουσιών, τονίζοντας ότι επέμβαση της νομοθετικής στην εκτελεστική εξουσία είναι αντισυνταγματική. Σύμφωνα με την ίδια, με νομοθεσία δεν μπορεί να παρατείνεται η χρονική διάρκεια μιας διοικητικής πράξης που καθορίζει ποιοι είναι οι δικαιούμενοι και πότε λήγει το έννομο συμφέρον τους που δημιουργήθηκε από τον πίνακα. Περαιτέρω, διευκρίνισε ότι θα ήταν αποδεκτό η προτεινόμενη ρύθμιση που προβλέπει ότι ο πίνακας θα ισχύει για δύο χρόνια να εφαρμοστεί μετά τη λήξη του υφιστάμενου πίνακα και μόνο καθόσον αφορά το νέο πίνακα που θα καταρτιστεί.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας υπέβαλε γραπτώς τη θέση της αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία μια ενδεχόμενη τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου που θα ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα δεν πρέπει να έχει γενικό χαρακτήρα, αλλά πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα και ειδικά μόνο στις περιπτώσεις των τρέχοντων πινάκων διοριστέων, όπου προκύπτει ανάγκη πρόσληψης ειδικών αστυνομικών και πλήρωσης υφιστάμενων κενών θέσεων που λόγω παγοποίησης των προσλήψεων νέων μελών δεν έχουν πληρωθεί στο παρόν στάδιο. Η θέση της αστυνομίας καθόσον αφορά την αποφυγή γενικής ρύθμισης απορρέει από την πρόθεσή της να προσλαμβάνονται μόνο οι καλύτεροι υποψήφιοι και όχι οι τελευταίοι υποψήφιοι στους πίνακες διοριστέων, καθώς και από την πρόθεση να παρέχεται ίση μεταχείριση στo δικαίωμα των ενδιαφερόμενων υποψηφίων που αποφοιτούν κάθε χρόνο από διάφορες σχολές να διεκδικούν θέσεις στην αστυνομία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τις θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, κατά τρόπο ώστε αυτό να διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Ως γενική ρύθμιση να παραμείνει η ισχύουσα σήμερα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι πίνακες διοριστέων χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού τους και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αυτή.

2. Ως προσωρινή ρύθμιση για τους τελευταίους πίνακες διοριστέων που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου να παραταθεί η ισχύς τους, ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την εν λόγω ημερομηνία, καθώς και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της λήξης της κανονικής ισχύος τους.

3. Ως προσωρινή ρύθμιση οι πρώτοι πίνακες διοριστέων που θα καταρτιστούν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου να χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση των θέσεων που θα παραμείνουν κενές μετά την εξάντληση των πινάκων που ισχύουν σήμερα και των οποίων παρατείνεται η ισχύς και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία καταρτισμού τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Απριλίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων