Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, έτσι ώστε το ύψος του αντισταθμίσματος που θα καταβάλλεται για την έκδοση πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, όπως αυτό καθορίζεται στις προσωρινές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τον περασμένο Απρίλιο στα πλαίσια της πολεοδομικής αμνηστίας, να είναι μειωμένο κατά 20% στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλονται κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των υπό αναφορά διατάξεων και κατά 10% στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλονται κατά το δεύτερο χρόνο εφαρμογής των υπό αναφορά διατάξεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε οι διατάξεις που ενσωματώθηκαν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, στα πλαίσια της πολεοδομικής αμνηστίας, και αφορούν το ύψος του αντισταθμίσματος που θα καταβάλλεται για την έκδοση πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες πρόνοιες που ενσωματώθηκαν στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο στα πλαίσια της πολεοδομικής αμνηστίας. Συναφώς, με στόχο τη ρύθμιση του θέματος αυτού κατά τον ίδιο τρόπο και στις δύο υπό αναφορά βασικές νομοθεσίες, στην πρόταση νόμου καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος των εν λόγω διατάξεων η 8η Απριλίου 2011, ημερομηνία κατά την οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι αντίστοιχες πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για την πολεοδομική αμνηστία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησε με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και επισήμανε στην επιτροπή ότι το κενό στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σε σχέση με το πιο πάνω θέμα διαφάνηκε μετά την εφαρμογή του συνόλου των νομοθεσιών που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της πολεοδομικής αμνηστίας. Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, στο στάδιο της επεξεργασίας του συνόλου των νομοθεσιών που ρυθμίζουν θέματα οικοδομικής ανάπτυξης κρίθηκε ότι σχετική πρόνοια για μείωση του προτεινόμενου αντισταθμίσματος που θα καταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για νομιμοποίηση παρατυπιών που παρατηρούνται σε υφιστάμενες οικοδομές θα έπρεπε να περιληφθεί μόνο στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Ωστόσο, μετά την ψήφιση και την εφαρμογή των εν λόγω νομοθεσιών, δεδομένου ότι, ανάλογα με την έκταση της επέκτασης ή τροποποίησης που επήλθε σε υφιστάμενη οικοδομή, η διαδικασία νομιμοποίησης διεκπεραιώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης είτε στην πολεοδομική αρχή είτε κατευθείαν στην οικοδομική αρχή, διαφάνηκε ότι αντίστοιχη πρόνοια θα έπρεπε να είχε περιληφθεί και στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

Στο στάδιο της εξέτασης των προνοιών της πρότασης νόμου από την επιτροπή και δεδομένης της πρόθεσής της να καταθέσει στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα άλλη πρόταση νόμου, με σκοπό την παράταση της καθοριζόμενης στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προθεσμίας υποβολής δήλωσης πρόθεσης για την υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για παρατυπίες σε υφιστάμενη οικοδομή μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, αντί της 6ης Απριλίου 2012 που ισχύει σήμερα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την περαιτέρω τροποποίηση των προνοιών της υπό αναφορά πρότασης νόμου. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε όπως το προτεινόμενο μειωμένο κατά 20% αντιστάθμισμα που θα καταβάλλεται για την έκδοση πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών να παραχωρείται στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού θα υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, αντί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των προσωρινών διατάξεων που ενσωματώθηκαν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τον περασμένο Απρίλιο, και το προτεινόμενο μειωμένο κατά 10% αντιστάθμισμα που θα καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό να παραχωρείται στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού θα υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

5 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων