Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Γιάννος Λαμάρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15, την 21η και στις 28 Μαρτίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε, είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου [Νόμος αρ. 81(Ι) του 2011], ώστε να παραταθεί από έξι σε δώδεκα μήνες η μεταβατική περίοδος που προβλέφθηκε στον πιο πάνω νόμο, εντός της οποίας δόθηκε η δυνατότητα να κατατίθενται στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσής τους οι συμβάσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας οι οποίες συνομολογήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του, έστω και αν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία με βάση το νόμο που ίσχυε κατά τη συνομολόγηση των εν λόγω συμβάσεων, ο οποίος έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με τον υπό τροποποίηση νόμο.

Όπως είναι γνωστό, ο πιο πάνω νόμος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 29 Απριλίου 2011 και περιλάμβανε μεταξύ άλλων πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η ισχύς του θα άρχιζε μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην επίσημη εφημερίδα. Ως εκ τούτου, η ισχύς του υπό τροποποίηση νόμου άρχισε στις 30 Ιουλίου 2011 και η εξάμηνη προθεσμία που δόθηκε με την πιο πάνω μεταβατική διάταξη για κατάθεση των συμβάσεων στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης έληξε την 31η Ιανουαρίου 2012.

Επεξηγώντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ο εισηγητής της ανέφερε ότι αποσκοπεί στο να παρατείνει τη χρονική διάρκεια για την κατάθεση των αγοραπωλητήριων εγγράφων στο Κτηματολόγιο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να το πράξουν.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών διαβίβασε τη θέση του συνδέσμου, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη ρύθμιση δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, από τη στιγμή που οι παλαιότεροι αγοραστές είχαν κάθε δικαίωμα να καταθέσουν τη σύμβαση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης, αλλά δεν το έπραξαν εμπρόθεσμα, και παράλληλα θέτει σε δυσμενέστερη θέση τις περιπτώσεις συμβάσεων που συνομολογήθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω νόμου, οι οποίες πρέπει να κατατίθενται εντός προθεσμίας έξι μηνών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, στην υφιστάμενη νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς που δεν κατέθεσαν τα συμβόλαια να τα καταθέσουν έπειτα από άδεια του δικαστηρίου, εφόσον αυτό κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι δικαιολογημένο. Επίσης, παρέχεται στο νόμο δικαίωμα για ειδική εκτέλεση μη κατατεθειμένης σύμβασης, εφόσον αποφασίσει σχετικά το δικαστήριο στη βάση των συνθηκών κάθε περίπτωσης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσαν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ωστόσο, επισήμαναν το γεγονός ότι με την κατάθεση της σύμβασης αποκτώνται δικαιώματα και σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά και έθεσαν τον προβληματισμό για την τύχη των παλαιών αγοραπωλητηρίων συμβολαίων τα οποία αφορούσε η προθεσμία που έληξε και των οποίων η κατάθεση, παρ’ όλο που έγινε προσπάθεια, δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτή από το Κτηματολόγιο σε συσχετισμό με την κατάθεση των νέων αγοραπωλητηρίων συμβολαίων που έγινε νομότυπα στο εν λόγω διάστημα.

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η παράταση προθεσμίας που προβλέπεται σε νόμο πρέπει να αρχίζει πριν από την εκπνοή της και πρόσθεσε ότι ενδεχομένως πρέπει στην προτεινόμενη ρύθμιση να περιληφθούν και όλες οι συμβάσεις που συνομολογήθηκαν στο μεσοδιάστημα από τη λήξη της ισχύος της σχετικής διάταξης της υφιστάμενης νομοθεσίας μέχρι την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου και των παρευρισκομένων, αποφάσισε όπως διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε σ’ αυτό να προβλεφθεί εξ υπαρχής νέα εξάμηνη προθεσμία για την κατάθεση όλων των συμβολαίων που συνομολογήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, η οποία θα αρχίσει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

  

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων