Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Ευθύμιος Δίπλαρος Νίκος Κουτσού
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2012. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ), καθώς και του Επιστημονικού Σωματείου Υποψήφιων Διδακτόρων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €120.112.989 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012

α. Χορηγίες και συνεισφορές 56.832.080
β. Προπτυχιακά δίδακτρα 16.000.000

γ. Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων

2.690.907
δ. Άλλα έσοδα 0
ε. Διάφορες εισπράξεις 44.590.002
Σύνολο εσόδων €120.112.989

2. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012

α. Τρέχουσες δαπάνες 57.380.328
β. Λειτουργικές δαπάνες 9.286.250
γ. Διαχειριστικά έξοδα 9.617.534
δ. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 15.741.634

ε. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

28.087.243
Σύνολο δαπανών €120.112.989

Στο επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει το πιο πάνω νομοσχέδιο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2012 λήφθηκε υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδιαίτερα όσον αφορά αναπτυξιακές του δραστηριότητες, καθώς και οι ειλημμένες υποχρεώσεις του.

2. Ο προϋπολογισμός για το 2012 πρόκειται μεταξύ άλλων να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, του προγράμματος για τις μεσανατολικές σπουδές, καθώς και του νέου προγράμματος για τη δημοσιογραφία, το οποίο θα αρχίσει να προσφέρεται για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

3. Ο προϋπολογισμός του 2012, λόγω της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου με τη σταδιακή εισδοχή 2 000 επιπλέον φοιτητών, προτίθεται να καλύψει δαπάνες του πανεπιστημίου που απορρέουν από την αύξηση των φοιτητών σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

4. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δαπάνες που αφορούν την ολοκλήρωση των εργασιών σε υφιστάμενα έργα, όπως οι εγκαταστάσεις κοινωνικών δραστηριοτήτων και η ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης-ΒιβλιοθήκηςΣτέλιος Ιωάννου. Το πανεπιστήμιο διατηρεί την πρόθεσή του να διαθέσει ποσό ύψους μέχρι €8.000.000 για την ανέγερση του εν λόγω κέντρου πληροφόρησης από ίδια έσοδα, πέραν της κρατικής χορηγίας. Επισημαίνεται ότι σχετική πρόνοια έχει περιληφθεί για το σκοπό αυτό στη στήλη Δαπάνες από Ίδια Έσοδα στο άρθρο 422 Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του έργου αυτού από το έτος 2013 και μετέπειτα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το κράτος.

5. Όσον αφορά τις πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στον προϋπολογισμό, αυτές αφορούν την προσωρινή στέγαση της Πολυτεχνικής Σχολής, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη στέγαση του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών (π.χ. αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί κ.ά., σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα), συμπληρωματικά και βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης και στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού, αδιάλειπτης παροχής ρεύματος κ.ά.), διάφορες μελέτες (π.χ. Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας, στατικές και αντισεισμικές μελέτες κ.ά), εξωτερικές εργασίες (π.χ. δεξαμενές λυμάτων, φύλαξης ανακυκλώσιμου νερού, αποθήκευσης νερού άρδευσης και ύδρευσης κ.ά.), καθώς και βελτιωτικές εργασίες στο κτίριο όπου στεγάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στην παλιά Λευκωσία, στην οδό Αξιοθέας.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του Γραφείου της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας και ειδικότερα όσον αφορά τις δαπάνες από ίδια έσοδα, όπως αυτές αναλύονται στον προϋπολογισμό του 2012. Όπως επισήμανε ο ίδιος, οι παρατηρήσεις της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας πάντοτε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του συμβουλίου του πανεπιστημίου για συζήτηση. Τόσο ο πρόεδρος του συμβουλίου όσο και ο πρύτανης του πανεπιστημίου αναφέρθηκαν στους στόχους του πανεπιστημίου, καθώς και στην ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξή του. Ειδικότερα, σε σχέση με τους στόχους του πανεπιστημίου, όπως ανέφερε ο πρύτανης, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξής του και συγκεκριμένα της έρευνας και της τεχνολογίας, το πανεπιστήμιο ίσως μπορέσει στο μέλλον να συμπεριληφθεί στα εκατόν πρώτα πανεπιστήμια του κόσμου.

Η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας ενημέρωσε αναλυτικά την επιτροπή για το θέμα που αφορά την καταβολή τον ειδικών επιδομάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού, το οποίο, όπως επεξήγησε, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, έχρηζε εξέτασης και αναθεώρησης, λόγω της υψηλής δαπάνης που διενεργείτο. Η ίδια επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα της δημιουργίας υψηλών αποθεματικών από τους διάφορους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική χορηγία και επισήμανε ότι η σκοπιμότητα και η αξιοποίησή τους πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους. Σύμφωνα με την ίδια, τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορεί να μειωθεί το ύψος των κρατικών χορηγιών, απόφαση η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της κρατικής πολιτικής.

Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού η επιτροπή, αφού διεξήλθε τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του, υπέβαλε αριθμό ερωτημάτων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της αναφορικά με διάφορα θέματα. Ειδικότερα, τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, τη δυνατότητα αύξησης των φοιτητών, τα κονδύλια που αφορούν τα δικαιώματα και επιδόματα του ακαδημαϊκού προσωπικού, τα ερευνητικά προγράμματα, την επιχορήγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τις υπερωρίες, τα συνέδρια εντός της Κύπρου, τις χορηγίες προς τους υποψήφιους ακαδημαϊκούς και επισκέπτες καθηγητές κ.λπ.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου απάντησαν στα πιο πάνω ερωτήματα που υποβλήθηκαν προς αυτούς και δεσμεύτηκαν να αποστείλουν και γραπτώς τις αναγκαίες επεξηγήσεις προς την επιτροπή.

Αναφορικά με το θέμα της καταβολής των ειδικών επιδομάτων ακαδημαϊκού προσωπικού, η επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να ενημερωθεί περαιτέρω από τους εκπροσώπους του πανεπιστημίου και για το σκοπό αυτό θα λάβει όλα τα αναγκαία στοιχεία εν ευθέτω χρόνω. Οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου εξέφρασαν την προθυμία τους να παράσχουν όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις προς την επιτροπή, όποτε τους ζητηθεί.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δηλώνει ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις επί του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το νομοσχέδιο.

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων