Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2012 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2012, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €354.940 και συνολικά έσοδα ύψους €6.255.190, τα οποία προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων (€4.905.120 και1.348.278 αντίστοιχα), παρουσιάζοντας πλεόνασμα ύψους €5.900.250.

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου αφορούν λειτουργικά έξοδα (€187.930), έξοδα διαχείρισης (€52.000), τόκους πληρωτέους (€45.000) και έκδοση δανείων με βάση το Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών (€10.000).

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων, στα πλαίσια της πολιτικής της κυβέρνησης για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και συνοχή στην Κύπρο και με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρούσε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του πολιτισμού και των οδικών μεταφορών, τη δανειοδότηση φοιτητών για σκοπούς πραγματοποίησης σπουδών, την αυτοεργοδότηση αποφοίτων πανεπιστημίων και ανώτερων σχολών, την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων και για τη δανειοδότηση δήμων, σχολικών εφοριών και συμβουλίων αποχετεύσεων.

Ο ρόλος του Ταμείου Δημόσιων Δανείων, καθώς και η ανάγκη αναθεώρησης αυτού απασχόλησαν επανειλημμένα το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων, ειδικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες που παρατηρούνταν στη λειτουργία διάφορων σχεδίων δανειοδότησης και την κατάσταση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των δανείων που παραχωρήθηκαν.

Συναφώς, το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για σταδιακό τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων σχεδίων δανειοδότησης, απόφαση η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, για τερματισμό της χρησιμοποίησης του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για την έκδοση νέων δανείων με την έναρξη του έτους 2007.

Σημειώνεται ότι εξαίρεση στην πιο πάνω απόφαση αποτελεί το Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα, με σκοπό την έκδοση δανείων που είχαν εγκριθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργού Οικονομικών, για τα δάνεια που θα εκδοθούν κατά το έτος 2012 το επιτόκιο θα ανέρχεται σε 2,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων θα συνεχίσει τη λειτουργία του και κατά το έτος 2012, με σκοπό τη διαχείριση και την είσπραξη των εκκρεμούντων υφιστάμενων δανείων που εγκρίθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για αντιμετώπιση των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ταμείου περιλαμβάνεται επίσης η αξιολόγηση κάθε δανείου ξεχωριστά, με στόχο τον καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την άμεση είσπραξή τους, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα διοικητικά ή νομικά μέτρα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 το υπόλοιπο των δανείων, περιλαμβανομένων τόκων και τόκων υπερημερίας, ανερχόταν σε €98 εκατομ., εκ των οποίων ποσοστό 70% παρουσιάζει καθυστερήσεις στην αποπληρωμή του.

Σημειώνεται ότι από το πιο πάνω ποσό τα €8,3 εκατομ. αφορούν δάνεια σε τουρκοκρατούμενες περιοχές που έχουν παγιοποιηθεί και δεν επιβαρύνονται με τόκους από το 1979, ενώ ποσό ύψους €20 εκατομ. αφορά δάνεια που δόθηκαν στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς παραχώρησης δανείων προς εκτοπισθέντες γεωργοκτηνοτρόφους, στα πλαίσια της πολιτικής της κυβέρνησης για επαναδραστηριοποίηση και ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα μετά την τουρκική εισβολή.

Οι κυριότερες κατηγορίες δανείων που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσά καθυστερήσεων αφορούν δάνεια προς τα κοινοτικά συμβούλια (€9,2 εκατομ.), τις οδικές μεταφορές (€11,3 εκατομ.), τον τομέα του τουρισμού (€8,2 εκατομ.) και τους φοιτητές (€5,7 εκατομ.).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2012.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων