Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 30 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου 2012. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και άλλοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών. Κλήθηκαν και παρευρέθηκαν επίσης ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλοι κυβερνητικοί αρμόδιοι των ίδιων υπουργείων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης αριθμού εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας σε ορισμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες, υπουργεία ή τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας που λόγω της ευαισθησίας ή των ιδιαιτεροτήτων τους κρίνεται ότι πρέπει να είναι κατάλληλα στελεχωμένα.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με τις σκοπούμενες προσλήψεις επιδιώκεται η κάλυψη κενών που προκύπτουν από την κένωση μόνιμων θέσεων λόγω αφυπηρέτησης, παραίτησης ή απουσίας άλλων υπηρετούντων υπαλλήλων με μακρόχρονη άδεια ασθένειας ή μητρότητας, όπως και η δημιουργία νέων υπηρεσιών όπως στο Υπουργείο Υγείας και/ή η επέκταση υφιστάμενων υπηρεσιών (Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο-Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων).

Με το ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται επίσης η δυνατότητα πρόσληψης επί δεκαπενθήμερης βάσης υπαλλήλων των οποίων ο διορισμός ακυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι την επανεξέταση της διαδικασίας πλήρωσης των επηρεαζόμενων θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι ανάλογες ρυθμίσεις επιδιώκεται να θεσμοθετηθούν για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό για τους ίδιους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους που αφορούν την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν αναφορικά με μόνιμες θέσεις.

Όπως είναι γνωστό, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, με σχετική τροπολογία που είχε υποβληθεί εκ μέρους βουλευτών στα πλαίσια της λήψης μέτρων για αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κατάστασης περιλήφθηκε ειδική διάταξη για την απαγόρευση πρόσληψης πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων και πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2011 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατʼ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες μέρες.

Η πιο πάνω απαγόρευση κρίθηκε από την εκτελεστική εξουσία ότι δημιουργεί προβλήματα στις περιπτώσεις που προκύπτουν στο μεταξύ διάφορες ανάγκες σε διάφορες ευαίσθητες λόγω του ρόλου τους υπηρεσίες και για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση του όλου θέματος με την εξαίρεση των προβλεπόμενων με το νομοσχέδιο υπηρεσιών, νοουμένου ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η παροχή της δυνατότητας πρόσληψης αριθμού εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας ως ακολούθως:

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο αναφορικά με τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), όπου ο συνολικός αριθμός εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 44 κατʼ ανώτατο όριο πρόσωπα.

2. Ελεγκτική Υπηρεσία, όπου ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 67 Λειτουργούς Ελέγχου κατʼ ανώτατο όριο. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχεται στις 67 θέσεις.

3. Τμήμα Δασών, ούτως ώστε να προσληφθούν ως εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 7 πρόσωπα που θα αποφοιτήσουν από το Δασικό Κολλέγιο.

4. Τμήμα Φυλακών, όπου ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 391, κατʼ ανώτατο όριο, πρόσωπα (Δεσμοφύλακες). Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχεται στις 333 θέσεις.

5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Εργασίας, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων), το οποίο ασχολείται με θέματα ανέργων και κοινωνικής πολιτικής, όπου ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 932 άτομα κατʼ ανώτατο όριο (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας: 536 πρόσωπα, Τμήμα Εργασίας: 102 πρόσωπα, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 249 πρόσωπα, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων: 35 πρόσωπα). Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων, με βάση τον προϋπολογισμό του 2012, στις υπηρεσίες αυτές ανέρχεται στις 712 θέσεις.

6. Στατιστική Υπηρεσία, όπου ο συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών για την κάλυψη εποχιακών αναγκών κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2.000.

7. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπου ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 471 Επιμελητές κατʼ ανώτατο όριο. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων, με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχεται στις 281 θέσεις.

8. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να προσληφθούν ως εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 οι απόφοιτοι της εκπαιδευτικής μονάδας της Πολιτικής Αεροπορίας.

9. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, όπου ο συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών για την κάλυψη εποχιακών αναγκών κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 135 ανθρωπομήνες σε Ταχυδρομικούς Λειτουργούς και στους 265 ανθρωπομήνες σε Ταχυδρομικούς Διανομείς.

10. Υπουργείο Υγείας και τα τμήματα/υπηρεσίες, όπου ο συνολικός αριθμός μόνιμων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας κατά το 2012 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 199,5 κατʼ ανώτατο όριο πρόσωπα (Διοίκηση: 3 311 πρόσωπα, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: 127 πρόσωπα, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες: 87,5 πρόσωπα, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: 217 πρόσωπα και Γενικό Χημείο του Κράτους: 115 πρόσωπα). Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων, με βάση τον προϋπολογισμό του 2012, στις πιο πάνω υπηρεσίες ανέρχεται στις 4 497 θέσεις.

11. Γραφείο Προγραμματισμού (Διαχειριστική Αρχή), Γενικό Λογιστήριο (Αρχή Πιστοποίησης) και Υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί ως δικαιούχοι και ενδιάμεσοι φορείς στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων από τα διάφορα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Πρόσωπα των οποίων ο διορισμός ακυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, ούτως ώστε να μην παραμένουν εκτός δημόσιας υπηρεσίας, μέχρι την επανεξέταση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης, οι παριστάμενοι αρμόδιοι κλήθηκαν να δώσουν περαιτέρω στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις εκάστοτε ανάγκες που παρουσιάζονται στα αντίστοιχα τμήματα/υπηρεσίες ή τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας. Από τα κατατεθέντα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και πιο συγκεκριμένα στα δημόσια νοσηλευτήρια και για το λόγο αυτό κρίνεται ότι το όλο ζήτημα θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά προτεραιότητα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος, με εξαίρεση τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων