Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2010» και «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Μιχαηλίδης Ζαχαρίας Κουλίας
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 25 Μαΐου 2010 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, της Αρχής Αδειών, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (CCRA), του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Ενοικίασης Οχημάτων (CVRLA), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή νέας νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσβασης στην υπηρεσία της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς οδηγό, στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει την ελεύθερη είσοδο στην αγορά, την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και τον καθορισμό ποιοτικών ή άλλων κριτηρίων, μόνο αν αυτά δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η διαγραφή από τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο των διατάξεων που αφορούν τις άδειες οδικής χρήσης για εκμισθούμενο όχημα χωρίς οδηγό, εφόσον τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από την προτεινόμενη πρώτη νομοθεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα εκμισθωτή οχημάτων χωρίς οδηγό όσων πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιοτικής φύσεως, τα οποία, σύμφωνα με την Οδηγία, δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.

2. Την εισαγωγή του καθεστώτος της χορήγησης έγκρισης (σε όσους πληρούν τα κριτήρια που τίθενται στον προτεινόμενο νόμο) σε αντικατάσταση της άδειας που ισχύει στην υφιστάμενη νομοθεσία.

3. Την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά του επαγγέλματος του εκμισθωτή οχημάτων χωρίς οδηγό, νοουμένου ότι τα εκμισθούμενα οχήματα έχουν τύχει προέγκρισης ότι πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια.

4. Τον καταρτισμό έγγραφης σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης που θα ασκεί την υπηρεσία εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό και του εκμισθωτή.

5. Τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σχετικά με το μίσθωμα και τις αλλαγές στις διευθύνσεις των υποστατικών της.

6. Την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των δύο νομοσχεδίων άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, η οποία στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μελέτησε τα νομοσχέδια σε πολλές συνεδρίες της και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, προχώρησε σε μερική αναθεώρηση του κειμένου του πρώτου νομοσχεδίου σε συγκεκριμένες διατάξεις του, η οποία έτυχε και της έγκρισης των κυβερνητικών αρμοδίων. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τη διαγραφή από τις προϋποθέσεις παραχώρησης έγκρισης της προϋπόθεσης της μη κήρυξης σε πτώχευση ατόμου ή μη τέλεσης υπό εκκαθάριση εταιρείας, καθότι ειδική νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα αυτά, καθώς και τη συμπερίληψη στον προτεινόμενο νόμο πρόνοιας για κατώτατο αριθμό οχημάτων που πρέπει να κατέχει η επιχείρηση, για να έχει δικαίωμα παροχής των υπό συζήτηση υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, στο ίδιο κείμενο του νομοσχεδίου έγιναν περαιτέρω τροποποιήσεις από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

Ακολούθως, το νέο αναθεωρημένο κείμενο, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθώς και το δεύτερο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, τέθηκαν για συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων της παρούσας βουλευτικής περιόδου, η οποία τα μελέτησε σε πολλές συνεδρίες της στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εκ νέου τις απόψεις τους. Επειδή το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά μόνο τροποποιήσεις/καταργήσεις διατάξεών του που πρέπει να υιοθετηθούν λόγω εισαγωγής νέων ρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρώτο νομοσχέδιο, η όλη συζήτηση στην επιτροπή περιορίστηκε στις προτεινόμενες ρυθμίσεις του πρώτου νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (CCRA) εξέθεσαν τις απόψεις τους προφορικά ενώπιον της επιτροπής, καθώς και γραπτώς σε υπομνήματα που κατέθεσαν, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Χωρίς να διαφωνούν με την προτεινόμενη ελεύθερη πρόσβαση στο συγκεκριμένο επάγγελμα, το λεγόμενο “άνοιγμα” της αγοράς, επισημαίνουν την αδικία που πρόκειται να προκληθεί στους υφιστάμενους επαγγελματίες από τη νέα πραγματικότητα, σημειώνοντας τον κίνδυνο ολικής καταστροφής τους ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης. Επειδή, η μεγάλη πλειοψηφία των σημερινών επαγγελματιών έχει πληρώσει σημαντικά ποσά (€4.500 ανά άδεια) σε άλλους υφιστάμενους επαγγελματίες για εξασφάλιση των αδειών που χρειάζονταν για άσκηση του επαγγέλματός τους, με την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας οι αγοραστές τέτοιων αδειών καλούνται να διαγράψουν από τα λογιστικά τους βιβλία τα ποσά που πλήρωσαν για τις άδειες αυτές και ταυτόχρονα καλούνται να ανταγωνιστούν άνισα νεοεισερχομένους οι οποίοι χωρίς κανένα κόστος θα εισέλθουν στο επάγγελμα με οικονομικό πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, εισηγούνται τη διατήρηση του καθεστώτος των αδειών ανά όχημα και την πρόβλεψη τιμήματος για την αγορά τους, οι οποίες θα μπορούν να παραχωρηθούν είτε από το κράτος, σε περίπτωση νέων αδειών, είτε σε χαμηλότερη τιμή από άλλους υφιστάμενους επαγγελματίες που επιθυμούν να πωλήσουν τις άδειες που κατέχουν και να εξέλθουν από το επάγγελμα. Το ποσό που θα εισπράττει το κράτος γίνεται εισήγηση να κατατίθεται σε ειδικό ταμείο και να χρησιμοποιείται για κοινωφελείς σκοπούς, όπως η οδική ασφάλεια. Η πιο πάνω διαδικασία, σύμφωνα με τους ιδίους, αίρει τις αδικίες της προωθούμενης νομοθεσίας, διασφαλίζει την αρχή του δίκαιου ανταγωνισμού, εξασφαλίζει την επιβίωση των υφιστάμενων επαγγελματιών, δεν περιορίζει την εισδοχή νέων στο επάγγελμα, γίνεται πηγή εσόδων για το κράτος και προστατεύει τον καταναλωτή.

2. Εισηγούνται τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού οχημάτων (25) που πρέπει να κατέχει η επιχείρηση, για να δικαιούται να παρέχει τις υπό συζήτηση υπηρεσίες, για σκοπούς προστασίας του επαγγέλματος από τον ευκαιριακό ανταγωνισμό. Είναι της άποψης ότι η εισαγωγή στο νομοσχέδιο πρόνοιας για ελάχιστο αριθμό οχημάτων θα διασφαλίσει την εισδοχή στο επάγγελμα μόνο επιχειρηματιών που σοβαρά επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό, επαγγελματιών των οποίων η ενοικίαση αυτοκινήτων θα είναι η κύρια ενασχόλησή τους.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Ενοικίασης Οχημάτων (CVRLA) τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και σε γραπτά υπομνήματα κατέθεσαν τις απόψεις τους, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Στη διατήρηση σε ισχύ του υφιστάμενου καθεστώτος των αδειών οδικής χρήσης ανά όχημα και στη δυνατότητα μεταβίβασης καθεμιάς από αυτές.

2. Στη θεσμοθέτηση ανώτατου αριθμού έκδοσης αδειών οδικής χρήσης παγκύπρια, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς (καθορισμός εθνικής οροφής αδειών).

3. Στην αναγνώριση εύλογης αξίας των υφιστάμενων αδειών.

4. Στον καθορισμό ελάχιστου αριθμού οχημάτων που πρέπει να κατέχει κάθε επιχείρηση, προκειμένου να δικαιούται να παρέχει τις υπό συζήτηση υπηρεσίες.

5. Στον καθορισμό ηλικιακού περιορισμού των οχημάτων, έτσι ώστε να εγγράφονται ως οχήματα εκμισθούμενα χωρίς οδηγό οχήματα ηλικίας μέχρι δύο ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής τους και με δυνατότητα επέκτασης για άλλα έτη, ανάλογα με τη δύναμη κυβισμού της μηχανής αυτών.

6. Στην ύπαρξη αυστηρότερων κριτηρίων εισδοχής στο επάγγελμα, τα οποία να είναι συγκεκριμένα και να μην επιδέχονται γενικών και ασαφών ερμηνειών.

7. Στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των υφιστάμενων επαγγελματιών και στη μη συμπερίληψη στην προτεινόμενη νομοθεσία επιπρόσθετων απαιτήσεων ή κριτηρίων που να τους επηρεάζουν δυσμενώς.

8. Στη μεταφορά της εποπτείας του ελέγχου ποιότητας παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στον ΚΟΤ.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ) τάχθηκαν υπέρ των προνοιών των υπό αναφορά νομοσχεδίων, καθότι, όπως δήλωσαν, προνοούν την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα της ενοικίασης αυτοκινήτων χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς και παράλληλα εντάσσουν ποιοτικά κριτήρια στην αγορά, τα οποία δικαιολογούνται από την Οδηγία. Με το υφιστάμενο καθεστώς, όπως δήλωσαν, ο ανταγωνισμός δεν είναι υγιής και ως εκ τούτου πιστεύουν ότι το “άνοιγμα” του κλάδου θα βοηθήσει να λειτουργήσει σωστά ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, με όλα τα ωφελήματα που θα προκύψουν από μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά τόσο στους σωστούς επαγγελματίες όσο περισσότερο και στον καταναλωτή. Το σημερινό περιοριστικό καθεστώς των αδειών, σύμφωνα με τους ιδίους, θέτει φραγμό στην ανάπτυξη του κλάδου, αφού το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα το έχουν οι λίγοι, οι οποίοι κατέχουν μεγάλο αριθμό αδειών, χωρίς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να είναι σε θέση να χορηγήσει νέες άδειες, αν εκ των προτέρων δε διαπιστωθούν ανάγκες στην αγορά. Λόγω της περιοριστικής υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως δήλωσαν, έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μια κατάσταση εκμετάλλευσης των αδειών από τους κατόχους τους, οι οποίοι τις εμπορεύονται με σκοπό το κέρδος. Όλα αυτά, συνέχισαν, δημιουργούν τα ακόλουθα:

1. Τον αδικαιολόγητο έλεγχο της προσφοράς και της απαγόρευσης της προσαρμογής της στη ζήτηση, που παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή του ανταγωνισμού.

2. Τη διαιώνιση μια άδικης διάκρισης.

3. Την παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης επαγγελματιών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Την επιβάρυνση του κράτους με αχρείαστο κόστος γραφειοκρατίας.

Αναφορικά με το θέμα της αποζημίωσης των υφιστάμενων επαγγελματιών από το κράτος, οι οποίοι αγόρασαν τις άδειες από τρίτους, θεωρούν δίκαιο συμβιβασμό, προς επίλυση του ζητήματος αυτού, την αναγνώριση της αξίας των αδειών αυτών για σκοπούς λογιστικής απόσβεσης. Οι ίδιοι απορρίπτουν κατηγορηματικά την εισήγηση μερίδας επαγγελματιών του κλάδου για καταβολή χρηματικού ποσού προς το κράτος από ενδιαφερόμενους αιτητές για απόκτηση των εν λόγω αδειών, γιατί, όπως ισχυρίζονται, κάτι τέτοιο είναι αντίθετο προς την ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία επιτρέπει την επιβολή τέτοιου αντιτίμου, που να δικαιολογεί μόνο το διοικητικό κόστος και τίποτα περισσότερο. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο, τόνισαν, θα λειτουργήσει ως φραγή εισόδου για κάθε τρίτο πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι συμφωνούν με την πρόταση για καθορισμό ελάχιστου αριθμού αυτοκινήτων (εισηγούνται είκοσι) που πρέπει να κατέχει μια επιχείρηση, για να δικαιούται να προσφέρει τις υπό συζήτηση υπηρεσίες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη επαγγελματιών να εισέλθουν στον κλάδο και να προστατευθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Σε καμιά περίπτωση όμως δε συμφωνούν με την εισήγηση να καθοριστεί ανώτατος αριθμός οχημάτων ανά επιχείρηση, αφού κάτι τέτοιο, όπως δήλωσαν, θα ήταν αντίθετο με την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων, όπως αυτά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού δήλωσε ότι η προώθηση των δύο νομοσχεδίων παρουσίασε μεγάλη καθυστέρηση και ζήτησε άμεση ψήφιση αυτών για σκοπούς εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή Οδηγία. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις, αφενός μεν για την εισήγηση για καθορισμό ελάχιστου αριθμού οχημάτων που πρέπει να κατέχει η επιχείρηση, προκειμένου να δικαιούται να παράσχει τις υπό συζήτηση υπηρεσίες, αφετέρου δε για την εισήγηση για καθορισμό αντιτίμου παραχώρησης των αδειών. Επιπλέον, δήλωσε ότι η Οδηγία δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, παρά μόνο την εισαγωγή πρόνοιας για πρόβλεψη ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος του διοικητικού κόστους έκδοσης της άδειας/έγκρισης και το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα €200.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, χωρίς να διαφωνεί με τη φιλοσοφία των προτεινόμενων νόμων, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις απόψεις του CCRA, o οποίος είναι μέλος του ΚΕΒΕ.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι αφενός δεν πρέπει να επηρεαστεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός και αφετέρου δεν πρέπει να επηρεαστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε με τον προτεινόμενο καθορισμό ελάχιστου αριθμού οχημάτων που πρέπει να κατέχει μια επιχείρηση, για να ασκεί τις υπό αναφορά δραστηριότητές της, καθώς και με την εισήγηση για καθορισμό ανώτατου αριθμού έκδοσης αδειών οδικής χρήσης παγκύπρια, ο οποίος θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Αδειών, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, δήλωσε ότι η αρμοδιότητα εξετάσεως και παροχής νέων αδειών πρέπει να παραμείνει στην Αρχή Αδειών, όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, γιατί είναι το πλέον αρμόδιο όργανο για το σκοπό αυτό, η δε απόφασή της θα υπόκειται στον έλεγχο της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών με την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής. Η αφαίρεση των σχετικών αρμοδιοτήτων από ένα ανεξάρτητο και συλλογικό όργανο και η απόδοσή τους σε ένα και μόνο πρόσωπο μέλος της δημόσιας υπηρεσίας είναι και ανεπίτρεπτες και επικίνδυνες. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο ίδιος δήλωσε, με την οποία σκοπείται η εναρμόνιση δεν προτείνει την απόδοση εξουσίας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό τμήμα ή κυβερνητικό αξιωματούχο, αλλά απλώς απαιτεί την απλοποίηση της διαδικασίας εξετάσεως των σχετικών αιτήσεων.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ περιορίστηκε να δηλώσει ότι συμφωνεί με τους κυβερνητικούς αρμοδίους στο όλο ζήτημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να μελετήσει και να διεξέλθει με ιδιαίτερη προσοχή τα θέματα τα οποία έτυχαν ιδιαίτερου σχολιασμού από τους ενδιαφερομένους, καθώς και τις εισηγήσεις αυτών, τα οποία συνοψίζονται στα πιο κάτω:

1. Στον καθορισμό ανώτατου αριθμού έκδοσης αδειών οδικής χρήσης παγκύπρια, ο οποίος να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς (καθορισμός εθνικής οροφής αδειών).

2. Στον καθορισμό αντιτίμου για απόκτηση του λεγόμενου “Δικαιώματος Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού”, καθώς και του δικαιώματος μεταβίβασης αυτού υπό προϋποθέσεις.

3. Στον καθορισμό ελάχιστου αριθμού οχημάτων που υποχρεούται να κατέχει επιχείρηση, προκειμένου να δικαιούται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό.

4. Στον καθορισμό ηλικιακού περιορισμού για εγγραφή του οχήματος ως οχήματος εκμισθούμενου χωρίς οδηγό.

5. Στον καθορισμό ηλικίας απόσυρσης του οχήματος που εγγράφεται ως όχημα εκμισθούμενο χωρίς οδηγό.

Για τα θέματα αυτά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ζήτησε τις απόψεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι οποίοι τις εξέθεσαν στη συνέχεια ενώπιον της επιτροπής.

Οι θέσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, οι οποίες δόθηκαν και γραπτώς, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά την εισήγηση για καθορισμό εθνικής οροφής αδειών οδικής χρήσης, δήλωσε ότι το άρθρο 15 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Υπηρεσιών Νόμου [Νόμος αρ. 76(Ι) του 2010], με τον οποίο εναρμονίζονται τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, απαγορεύει μεταξύ άλλων την εισαγωγή ποσοτικών περιορισμών για την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, εκτός αν μπορούν να δικαιολογηθούν από τις αρχές της μη διάκρισης, της αναγκαιότητας (δημόσιο συμφέρον) και της αναλογικότητας, προϋποθέσεις που επιβάλλεται να ικανοποιούνται σωρευτικά. Επιπρόσθετα, η ίδια δήλωσε ότι, αν η εισήγηση για καθορισμό εθνικής οροφής αδειών προκύπτει από την ανάγκη προστασίας των υφιστάμενων κατόχων αδειών, αρκετοί από τους οποίους αγόραζαν άδειες ο ένας από τον άλλο σε υψηλές τιμές, αν γίνει δηλαδή επίκληση οικονομικών λόγων για καθορισμό τέτοιας οροφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι οικονομικοί λόγοι δεν μπορούν να αποτελέσουν επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος, ούτως ώστε να δικαιολογηθούν ποσοτικοί περιορισμοί.

2. Όσον αφορά την εισήγηση για καθορισμό αντιτίμου για απόκτηση του λεγόμενου “Δικαιώματος Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού”, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13(2) της Οδηγίας, επιβάλλεται τα τέλη να είναι ανάλογα του κόστους των διαδικασιών χορήγησης της άδειας και να μην υπερβαίνουν το κόστος των διαδικασιών αυτών, δηλαδή να μην υπερβαίνουν τα €200. Με βάση το άρθρο αυτό, είναι ιδιαίτερα δύσκολο, τόνισε, να δικαιολογηθεί αντίτιμο της τάξης των €2.500, όπως προτείνεται από τους ενδιαφερομένους. Περαιτέρω, η πρόταση για μη καταβολή του αντιτίμου αυτού από τους υφιστάμενους επαγγελματίες, οι οποίοι κατέχουν άδειες, θα είχε ως αποτέλεσμα οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις να πρέπει να καταβάλουν το τίμημα αυτό, ενώ οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που κατέχουν άδεια, να μην καταβάλουν τίποτε και με αυτό τον τρόπο το κράτος να θεωρείται ότι δωρίζει ουσιαστικά σε αυτούς τις άδειες, αφού οι υφιστάμενοι αδειούχοι απέκτησαν τις άδειες αυτές χωρίς να καταβάλουν οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα στο κράτος κατά το χρόνο που τις απέκτησαν. Με βάση τα πιο πάνω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το προτεινόμενο “Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού” δε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας.

3. Όσον αφορά τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού οχημάτων που προτείνεται να κατέχει η επιχείρηση, για να έχει δικαίωμα δραστηριοποίησης στον τομέα ενοικίασης αυτοκινήτων, δήλωσε ότι το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης αιτιολόγησης για λόγους δημόσιου συμφέροντος, ώστε να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα δύσκολο.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε επιμέρους τροποποιήσεις, νομοτεχνικής κυρίως φύσεως, για σκοπούς ορθότερης εφαρμογής της νομοθεσίας, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τα μέλη της επιτροπής.

Ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κληθείς να σχολιάσει τα θέματα που κυρίως απασχόλησαν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, όπως αυτά εκτίθενται πιο πάνω, δήλωσε ότι καταρχάς το υπουργείο του υιοθετεί το αναθεωρημένο κείμενο όπως αυτό τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Για τα υπόλοιπα θέματα που προέκυψαν στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω κειμένου, τα οποία απαριθμούνται ανωτέρω, κατέθεσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Όσον αφορά την εισήγηση για καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών (καθορισμός εθνικής οροφής αδειών), ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, δήλωσε ότι η πρόταση αυτή είναι ενάντια στην Οδηγία, αποτελεί ακύρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού και εγκυμονεί κινδύνους ανάπτυξης της “πειρατείας” σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης.

2. Όσον αφορά την πρόταση για καθορισμό αντιτίμου για απόκτηση του λεγόμενου “Δικαιώματος Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού”, εξέφρασε τη διαφωνία του υπουργείου του, υιοθετώντας την άποψη της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το εν λόγω ζήτημα και συμπληρώνοντας ότι είναι αδύνατο να αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εισαγωγή στο νομοσχέδιο οποιασδήποτε πρόνοιας για ποσό πέραν του απαιτούμενου διοικητικού κόστους.

3. Όσον αφορά τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού οχημάτων που υποχρεούται να κατέχει επιχείρηση, για να έχει δικαίωμα δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό, δεν εξέφρασε έντονες απόψεις ή επιφυλάξεις, παρ’ όλο που δήλωσε ότι η πρόταση αυτή ενδέχεται να προσκρούει στις διατάξεις της Οδηγίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι, από μελέτες που έγιναν, μια τέτοια επιχείρηση, για να είναι βιώσιμη, πρέπει να απαριθμεί τουλάχιστον είκοσι με είκοσι πέντε οχήματα.

Η επιτροπή, αφού διεξήλθε με ιδιαίτερη προσοχή τα πιο πάνω θέματα, καθώς και άλλα θέματα δευτερεύουσας σημασίας τα οποία είχαν αναφυεί στα πλαίσια των συζητήσεων που διημείφθησαν, κατέληξε στις πιο κάτω ομόφωνες αποφάσεις:

1.

Αποδοχή των νομοτεχνικής φύσεως εισηγήσεων της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας.

2.

Ενσωμάτωση στο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου της έννοιας του όρου “Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού”, απόκτηση αυτού έναντι αντιτίμου ύψους €1.500 και δυνατότητα μεταβίβασης αυτού υπό προϋποθέσεις.

3.

Καθορισμό στο εν λόγω κείμενο του ελάχιστου αριθμού οχημάτων (15) που υποχρεούται να κατέχει επιχείρηση, για να έχει δικαίωμα δραστηριοποίησης στον τομέα ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

4.

Καθορισμό ηλικιακού περιορισμού για εγγραφή οχήματος ως οχήματος εκμισθούμενου χωρίς οδηγό, ο οποίος δε δύναται να ξεπερνά τους τριάντα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του, οπουδήποτε κι αν αυτή έχει επισυμβεί.

5.

Τροποποίηση της ηλικίας απόσυρσης των οχημάτων που εγγράφονται ως οχήματα εκμισθούμενα χωρίς οδηγό, έτσι ώστε τα οχήματα κατηγορίας Β και κατηγορίας Β+Ε να χρησιμοποιούνται ως τέτοια μέχρι την ηλικία των επτά ετών, με εξαίρεση τα οχήματα των ίδιων κατηγοριών, ο κυβισμός της μηχανής των οποίων υπερβαίνει τα 1600 κυβικά ή τα οποία έχουν κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, που μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών.

Αναφορικά με την εισήγηση για καθορισμό ανώτατου αριθμού έκδοσης αδειών παγκύπρια, ο οποίος να αναπροσαρμόζεται από τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς (καθορισμός εθνικής οροφής αδειών), η επιτροπή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των βουλευτών της μελών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, τη μη υιοθέτησή της.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα καταθέσουν σχετική τροπολογία για το εν λόγω θέμα κατά τη συζήτησή του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω ομόφωνες αποφάσεις της, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2012», και του δεύτερου νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

 

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων