Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Μιχαηλίδης Αβέρωφ Νεοφύτου
Γιαννάκης Γαβριήλ Νίκος Νικολαΐδης
Κώστας Κώστα Ζαχαρίας Κουλίας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, εκ των οποίων η πρώτη κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Άγγελο Βότση, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και η δεύτερη από το βουλευτή κ. Νίκο Κατσουρίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 9ης Δεκεμβρίου 2011 και 13ης Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των εν λόγω προτάσεων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η τέως Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Ενέργεια) του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ο πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΒΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε να ανατεθούν στη ΔΕΦΑ οι αρμοδιότητες της εισαγωγής, της προμήθειας, της εμπορίας και της εξαγωγής φυσικού αερίου στην και από τη Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, στον ίδιο προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις, ώστε το διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας να διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω πρόταση νόμου, οι πιο πάνω νομοθετικές ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που σημειώθηκαν στο θέμα του φυσικού αερίου και της ανάγκης για νομική κάλυψη και ενδυνάμωση της ΔΕΦΑ, μιας κρατικής εταιρείας που ιδρύθηκε κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό να διαχειρίζεται όλα τα θέματα του φυσικού αερίου.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι επίσης η τροποποίηση του προαναφερθέντος νόμου, ώστε να επανέλθει σε εφαρμογή το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από το 2007, έτος κατά το οποίο η Δημοκρατία είχε αποφασίσει την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση τη δημιουργία αποκλειστικού σταθμού για την παραλαβή, αποθήκευση και αεριοποίησή του.

Ειδικότερα, προτείνεται η αναθεώρηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φυσικό αέριο για τη διεξαγωγή των οποίων η ΡΑΕΚ έχει την αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών, ενώ πρόσθετα γίνεται εισήγηση για διαγραφή των διατάξεων του υπό τροποποίηση νόμου που αφορούν την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεών του, στην περίπτωση που η κυπριακή αγορά φυσικού αερίου αποτελεί αναδυόμενη αγορά και συναφώς το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την ανάθεση της εισαγωγής και διάθεσης του φυσικού αερίου στη Δημοκρατία σε μία μόνο επιχείρηση και τη δημιουργία ενός χερσαίου τερματικού σταθμού ως του αποκλειστικού σταθμού για την παραλαβή, αποθήκευση και αεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω πρόταση νόμου, οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς εκσυγχρονισμού της υπό τροποποίηση νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα του φυσικού αερίου και πιο συγκεκριμένα τις αποφάσεις που λήφθηκαν από την κυβέρνηση για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης των δύο προτάσεων νόμου από την επιτροπή, η τέως Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επισήμανε μεταξύ άλλων ότι, δεδομένης πλέον της εύρεσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η άρση της αναστολής των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΚ αποτελεί υποχρέωση της Δημοκρατίας στα πλαίσια της εναρμόνισής της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Περαιτέρω, η ίδια ανέφερε ότι η προώθηση οποιασδήποτε μορφής μονοπωλίου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε συνάδει με το υπό αναφορά κεκτημένο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μεταξύ άλλων εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με τον περιορισμό που προτείνεται με την πρώτη υπό εξέταση πρόταση νόμου ο οποίος αφορά την αποκλειστική ανάθεση της εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου σε μία μόνο εταιρεία, καθώς, όπως ανέφερε, αυτό δυνατόν να συγκρούεται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η προτεινόμενη εμπλοκή του νομοθετικού σώματος στην απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με το διορισμό διοικητικού συμβουλίου είναι αντίθετη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Περαιτέρω, όπως επισήμανε, η προτεινόμενη επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ δυνατόν να συνεπάγεται την ανάγκη πρόσληψης επιπρόσθετου προσωπικού από την εν λόγω κρατική εταιρεία, κάτι που θα αποτελέσει παραβίαση των προνοιών του συντάγματος λόγω της αύξησης των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο γενικός διευθυντής της ΑΗΚ, αφού επισήμανε τη σημασία της όσο το δυνατό γρηγορότερης έλευσης φυσικού αερίου στο νησί τόσο για την ίδια την Αρχή όσο και για την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, εξέφρασε μεταξύ άλλων την ετοιμότητα του οργανισμού του να προσαρμοστεί με τις αποφάσεις της πολιτείας σε σχέση με το όλο θέμα και παράλληλα τόνισε την ανάγκη όπως η ΑΗΚ, ως άμεσα εμπλεκόμενος οργανισμός, συμμετέχει στον καθορισμό του νομικού και εμπορικού πλαισίου που θα διέπει την αγορά του εν λόγω αγαθού.

Ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ μεταξύ άλλων διευκρίνισε ότι, παρ’ όλο που οι πρόσθετες αρμοδιότητες που προτείνεται να ανατεθούν στην εταιρεία του αναμένεται να δημιουργήσουν την ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, αυτό δεν είναι απαραίτητο να επιβαρύνει τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, αλλά και αριθμού εισηγήσεων που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εισηγητές των δύο προτάσεων νόμου κατά τη συνέχιση της εξέτασης του όλου θέματος, η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αποφάσισε να εισηγηθεί την ενοποίηση των προτεινόμενων διατάξεων των δύο προτάσεων νόμου σε ένα νομοθετικό κείμενο στο οποίο να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τη διαγραφή των διατάξεων του υπό τροποποίηση νόμου που αφορούν την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων άλλων διατάξεών του, στην περίπτωση που η κυπριακή αγορά φυσικού αερίου αποτελεί αναδυόμενη αγορά και της κατ’ επέκταση δυνατότητας του Υπουργικού Συμβουλίου να αποφασίσει την ανάθεση της εισαγωγής και διάθεσης του φυσικού αερίου στη Δημοκρατία σε μία μόνο επιχείρηση και τη δημιουργία ενός χερσαίου τερματικού σταθμού ως του αποκλειστικού σταθμού για την παραλαβή, αποθήκευση και αεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

2. Τον καθορισμό της ΔΕΦΑ ως του ιδιοκτήτη του δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στη Δημοκρατία και διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, καθώς και ως του καθολικού προμηθευτή φυσικού αερίου, σε οποιαδήποτε μορφή, για όλους ανεξαιρέτως του πελάτες για όσο χρονικό διάστημα η κυπριακή αγορά αποτελεί αναδυόμενη αγορά ή και η Δημοκρατία δύναται να παρεκκλίνει από τις σχετικές πρόνοιες του ευρωπαϊκού δικαίου.

3. Το διορισμό του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.

4. Την αναστολή του δικαιώματος των αγοραστών φυσικού αερίου στη Δημοκρατία να επιλέγουν προμηθευτή για όσο χρονικό διάστημα η κυπριακή αγορά αποτελεί αναδυόμενη αγορά ή και η Δημοκρατία δύναται να παρεκκλίνει από τις σχετικές πρόνοιες του ευρωπαϊκού δικαίου.

5. Την αντικατάσταση των δραστηριοτήτων που αφορούν το φυσικό αέριο για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η προηγούμενη εξασφάλιση σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ.

Στα πλαίσια της συνέχισης της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε σε ορισμένα νομοτεχνικά ζητήματα, επισήμανε ότι η προτεινόμενη αποκλειστική ανάθεση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων στη ΔΕΦΑ είναι ασύμβατη με τις διατάξεις του συντάγματος. Πιο συγκεκριμένα, όπως διευκρίνισε, σύμφωνα με το άρθρο 25.3 του συντάγματος, το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο δύναται να καθορίσει, εφόσον αυτό συνάδει προς το δημόσιο συμφέρον, ότι ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν ουσιώδη δημόσια υπηρεσία ή είναι σχετικές με την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας ή άλλων φυσικών πόρων θα ασκούνται αποκλειστικά από τη Δημοκρατία ή από δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Συναφώς, όπως ο ίδιος κατέληξε, εφόσον η ΔΕΦΑ αποτελεί εταιρεία που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του ιδιωτικού δικαίου, η θέσπιση της προτεινόμενης νομοθεσίας πιθανόν να παραβιάζει τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις.

Όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, υιοθετεί, κατά πλειοψηφία των μελών της, βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμο, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί, σε ένα ενιαίο τελικό κείμενο, με τον τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, διαφώνησαν με την πιο πάνω θέση της πλειοψηφίας της επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά την άποψη που εκφράστηκε από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα της διάταξης που προνοεί για την αποκλειστική ανάθεση στη ΔΕΦΑ συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, η πλειοψηφία της επιτροπής θεωρεί ότι η ρύθμιση αυτή δε διαφοροποιεί το υφιστάμενο καθεστώς, καθώς αυτό ισχύει και εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει μέχρι σήμερα εγερθεί οποιοδήποτε θέμα αντισυνταγματικότητας.

 

22 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων