Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Κουτσού
Γιώργος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2012. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθώς και ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στον προϋπολογισμό υπάρχει πρόνοια για έσοδα ύψους 14.849.570, καθώς και πρόνοια για ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012
 
Χορηγίες και συνεισφορές 6.440.000
Δίδακτρα 4.353.241
Έσοδα και δάνεια 3.136.878
Διάφορες εισπράξεις 919.451
Σύνολο 14.849.570

2. Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα κατά κεφάλαιο, όπως περιλαμβάνονται στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών, αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012
 
Τρέχουσες δαπάνες 6.627.657
Λειτουργικές δαπάνες 1.480.900
Διαχειριστικά έξοδα 4.526.858
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 1.460.000
Δαπάνες στέγασης 60.000
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 694.155
Σύνολο 14.849.570

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω πανεπιστημίου για το 2012 θα καλύψει δαπάνες που αφορούν τη γενικότερη ανάπτυξη του ιδρύματος, στο μέτρο που επιτρέπουν οι περικοπές που έχουν γίνει στην κρατική χορηγία σε σύγκριση με το 2011. Επισημαίνεται ότι αναλυτικότερα στοιχεία σε σχέση με τις δαπάνες περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει τον προϋπολογισμό για το 2012.

2. Στον προϋπολογισμό για το 2012 έχει περιληφθεί πρόνοια για παγοποίηση των μισθών του προσωπικού του πανεπιστημίου για το 2012 στο ύψος των μισθών του Δεκεμβρίου του 2011.

3. Ο προϋπολογισμός του πανεπιστημίου έχει καταρτιστεί με βάση την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, τις προτεραιότητες του πανεπιστημίου, καθώς και τις ειλημμένες υποχρεώσεις του. Ο προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαλόγου μεταξύ του πανεπιστημίου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος, τη μεγάλη αύξηση των φοιτητών και τη σταδιακή και απρόσκοπτη ανάπτυξή του, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου ενημέρωσε αναλυτικά την επιτροπή για τη λειτουργία του πανεπιστημίου, τα προγράμματά του, τις συνεργασίες του με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους στόχους του για την περαιτέρω αναβάθμιση και εξέλιξή του. Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο ίδιος, μεταξύ των στόχων του πανεπιστημίου είναι να λειτουργήσει ως ομπρέλα, αποτελώντας το συντονιστικό πανεπιστήμιο μέσω του οποίου θα εκπέμπονται προγράμματα προς Κύπρο και εξωτερικό. Όπως επισήμανε ο ίδιος, η σταδιακή αύξηση των ξένων φοιτητών θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του πανεπιστημίου με τέτοιο ρυθμό, που πιθανόν σε τέσσερα-πέντε χρόνια η κρατική χορηγία να μην είναι αναγκαία. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, η αυτονόμηση του πανεπιστημίου υπολογίζεται να γίνει πριν το 2015 και ο λόγος που δεν αυτονομήθηκε φέτος ήταν ότι δεν εγκρίθηκαν νέες θέσεις προσωπικού οι οποίες απαιτούνται, ώστε να καταστεί δυνατή η αυτονόμησή του με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του. Με βάση την ενημέρωση του πιο πάνω προέδρου προς την επιτροπή, φέτος λειτουργούν δεκατέσσερα προγράμματα και υπάρχει προγραμματισμός για τη λειτουργία δύο ακόμη προπτυχιακών μαθημάτων στη διοίκηση και στην πληροφορική-τηλεπικοινωνίες, τα οποία θα παραδίδονται στην αγγλική γλώσσα. Αναφορικά με τις συνεργασίες που προωθούνται μεταξύ του πανεπιστημίου και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και του Ισραήλ. Τέλος, όπως επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, το πανεπιστήμιο έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις της Γενικής Ελεγκτού της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήδη στο πανεπιστήμιο έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή, για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου.

Τα μέλη της επιτροπής στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του πανεπιστημίου, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της δηλώνει ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις επί του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το νομοσχέδιο.

 

 

 

27 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων