Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2012.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ώστε η θέση αυτή να καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού, αντί πρώτου διορισμού και προαγωγής, όπως καθορίζεται σήμερα, για να συνάδει με τις υπόλοιπες θέσεις στο βαθμό εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Νομικών και Πειθαρχικών Θεμάτων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε η εν λόγω θέση από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής να καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για σκοπούς συνέπειας προς την κυβερνητική πολιτική για αναστολή πλήρωσης των θέσεων στο βαθμό εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και για σκοπούς ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των τμημάτων και υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί άμεσα η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας όλων των θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας που είναι στο βαθμό εισδοχής και που στα οικεία σχέδια υπηρεσίας καθορίζονται ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε οι θέσεις αυτές να καθοριστούν ως θέσεις πρώτου διορισμού μόνο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιούνται τα απαιτούμενα προσόντα, ώστε, πέραν της αγγλικής γλώσσας, να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, ώστε η σημείωση που περιλαμβάνεται στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας να ισχύσει για περαιτέρω τρία χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα απαιτούμενα προσόντα του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία απαιτείται δεκαπενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού ή/και στις προηγούμενες θέσεις Νοσηλευτικού Λειτουργού 1ης ή/και 2ης Τάξης, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλ. Α7, καθώς και σημείωση σύμφωνα με την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια απαιτείται διαζευκτικά δεκαετής τουλάχιστον υπηρεσία στις εν λόγω θέσεις, από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλ. Α7, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση πλήρωση των κενών θέσεων, που δε θα μπορούν να πληρωθούν λόγω της μη ύπαρξης προσοντούχων υποψηφίων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας οι κενές θέσεις Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού δεν μπορούν να πληρωθούν, γιατί δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων, που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της νοσηλευτικής διοίκησης.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Γεωργικού Επιθεωρητή στο Τμήμα Γεωργίας, ώστε στη σημείωση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, αντί της διετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, να απαιτείται μονοετής υπηρεσία στην εν λόγω θέση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα απαιτούμενα προσόντα του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας περιλαμβάνεται σημείωση σύμφωνα με την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή και Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης, από την οποία διετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιείται η πιο πάνω σημείωση, ώστε για τα τρία πρώτα χρόνια, αντί της διετούς, να απαιτείται μονοετής υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, λόγω του ότι οι θέσεις Πρώτου Γεωργικού Επιθεωρητή δεν μπορούν να πληρωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού δεν υπάρχουν άτομα που να έχουν συμπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας στη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Για τους πρώτους, δεύτερους και τέταρτους κανονισμούς η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Για τους τρίτους κανονισμούς η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Για τους τρίτους κανονισμούς τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

27 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων