Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας
Αβέρωφ Νεοφύτου τον κ. Νίκο Νικολαΐδη
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2012 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €5.026.221 και συνολικά έσοδα ύψους €4.347.794.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της επιτροπής θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €3.014.768, ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (€792.500), εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) (€323.937) και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) (€186.589).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρουσιάζονται αυξημένες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην περίληψη αυξημένων πιστώσεων για επιστροφές χρηματικών προστίμων έναντι εισπράξεων της επιτροπής οι οποίες, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, κρίθηκαν άκυρες. Η υπόλοιπη αύξηση οφείλεται στην περίληψη αυξημένων πιστώσεων για δικηγορικά έξοδα, στην περίληψη αυξημένων πιστώσεων για την αγορά υπηρεσιών, καθώς και στην αύξηση της ετήσιας συνδρομής προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς.

Οι συνολικές δαπάνες της επιτροπής αφορούν μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€57.000), καθώς και διαχειριστικά έξοδα (€4.969.221), από τα οποία τα κυριότερα αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αντιμισθία επιτροπής (€211.161).

2. Αποδοχές προσωπικού (€1.947.562).

3. Εισφορές σε διάφορα ταμεία (€707.981).

4. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€385.400).

5. Ναύλα και έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€210.000).

6. Αγορά υπηρεσιών (€400.000).

7. Δικηγορικά έξοδα (€180.000).

8. Συνδρομές και συνεισφορές σε ιδρύματα και οργανισμούς εκτός Κύπρου (€105.000).

9. Επιστροφές χρημάτων (€400.000).

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικεντρώνεται στην υλοποίηση των ακόλουθων στρατηγικών επιδιώξεων:

1. Διασφάλιση του κατάλληλου βαθμού προστασίας των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς μέσω της συνεχούς αναμόρφωσης του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου που τη διέπει, με βάση τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική.

2. Αύξηση της εμπιστοσύνης της αγοράς στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών οργανισμών και διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης τους με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

3. Συνεχής ενημέρωση των επενδυτών μέσω της αναβάθμισης του συστήματος επιμόρφωσής τους.

4. Ανάπτυξη, προώθηση και προσέλκυση νέων υγειών και δυναμικών χρηματοοικονομικών οργανισμών, με σκοπό την αναβάθμιση της φήμης και αξιοπιστίας της Κύπρου ως ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου.

5. Βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με κύριο γνώμονα τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα μέσω του εκσυγχρονισμού και της απλοποίησης των υφιστάμενων διαδικασιών.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί μεταξύ άλλων στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε να καταγραφούν οι θέσεις και οι απόψεις τους επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Σύνταξη σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου, βάσει του οποίου οι τράπεζες θα μπορούν να προβαίνουν στην έκδοση κεφαλαίου υπό το άρτιο, ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους ως προς την κεφαλαιοποίησή τους μέχρι τον Ιούνιο του 2012.

3. Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και υποβολής στοιχείων για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

4. Απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης προσώπων τα οποία απασχολούνται σε ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

5. Τροχοδρόμηση θεσμικής ρύθμισης της παροχής υπηρεσιών για τη διενέργεια συναλλαγών σε κινητές αξίες.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι η στελέχωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξακολουθεί να παραμένει ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου του αυξημένου αριθμού εποπτευομένων και για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν το χρηματοοικονομικό τομέα. Η ίδια ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για την ανάγκη άμεσης προώθησης της οικονομικής ανεξαρτησίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον κρατικό προϋπολογισμό κατόπιν και υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την Έκθεση de Larosiere του 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των όσων κατατέθηκαν ενώπιον της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τoυ μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2012.

Ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας το μέλος της επιτροπής κ. Νίκο Νικολαΐδη, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις ρυθμίσεις στον προϋπολογισμό για απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012 οι οποίες είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

27 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων