Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012» και για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας
Αβέρωφ Νεοφύτου τον κ. Νίκο Νικολαΐδη
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 19 και 26 Μαρτίου 2012, και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου και στις 19 και 26 Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και άλλοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ. Περαιτέρω, εξέφρασαν τις θέσεις τους για το πιο πάνω νομοσχέδιο εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου του 2011, ώστε να διαγραφεί ρύθμιση που είχε περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 στο στάδιο της ψήφισής του για σκοπούς ειδικότερης ρύθμισης του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, όταν συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, δύναται να καλυφθεί και η εργασία να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων σε χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες, αλλά απαιτείται επίσης η απασχόληση ιεραρχικά ανώτερων υπαλλήλων.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση ορισμένων ρυθμίσεων που μέχρι τώρα εφαρμόζονταν διά της πρακτικής, όπως και η θεσμοθέτηση ορισμένων άλλων ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ) ή σε υποεπιτροπές της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η περιληφθείσα στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις που υπερωριακή εργασία, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, δύναται να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων σε χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες αλλά όχι μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας, ιεραρχικά ανώτεροι υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για τον ίδιο σκοπό θα αποζημιώνονται, ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε υψηλότερη κλίμακα.

Σημειώνεται ότι, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, για τη μέθοδο υπολογισμού της χρηματικής αποζημίωσης δημόσιων υπαλλήλων που εκτελούν υπερωριακή εργασία, υπολογίζεται ο μέσος μισθός της μισθοδοτικής κλίμακας την οποία διανύει ο υπάλληλος με την προσθήκη του κατώτατου και ανώτατου σημείου της κλίμακας, αφού πρώτα περιληφθούν σ’ αυτά οποιοδήποτε ποσοστό ή κατώτατο όριο γενικών αυξήσεων μισθών και το ποσοστό ή κατώτατο όριο του τιμαριθμικού επιδόματος, ανάλογα με την περίπτωση, και ακολούθως το άθροισμα διαιρεθεί διά δύο. Στις περιπτώσεις συνδυασμένων κλιμάκων λαμβάνεται υπόψη η μισθοδοτική κλίμακα που διανύει ο υπάλληλος κατά το χρόνο που εργάζεται υπερωριακά.

Περαιτέρω, όπως έχει κατατεθεί, η περιληφθείσα στον κρατικό προϋπολογισμό ρύθμιση συνεπάγεται την καταβολή μειωμένης υπερωριακής αποζημίωσης σε σχέση με την πρακτική που εφαρμοζόταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 στην κρατική υπηρεσία βάσει σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑΣΥΔΥ. Συναφώς, βάσει της εν λόγω πρακτικής, υπάλληλοι υψηλότερων θέσεων που εργάζονταν υπερωριακά για τη διεκπεραίωση εργασιών κατώτερων θέσεων αποζημιώνονταν, ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, με βάση την υψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης.

Υπό το φως της νέας ρύθμισης που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις άρνησης επηρεαζόμενων υπαλλήλων να εργαστούν υπερωριακά, αφού από την 1η Ιανουαρίου 2012 στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις θα αμείβονται με μειωμένη αποζημίωση. Συνεπώς, κρίθηκε αρμοδίως σκόπιμη η προώθηση κατάργησης της σχετικής ρύθμισης, που είχε περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, και η ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος με τροποποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών, οι οποίοι να σημειωθεί ότι εκκρεμούσαν ενώπιον της επιτροπής πριν από τη θεσμοθέτηση της σχετικής ρύθμισης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012.

Σημειώνεται ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται μεταξύ άλλων η ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων:

1. Η μισθολογική μεταχείριση που θα τυγχάνει υπάλληλος του οποίου η θέση αναβαθμίζεται, είτε η αναβάθμιση αυτή συνοδεύεται με αλλαγή τίτλου της θέσης είτε όχι, είτε η θέση μεταφέρεται σε νέο εδάφιο του κρατικού προϋπολογισμού είτε όχι, του οποίου ο μισθός θα αναπροσαρμόζεται με βάση νέους ειδικούς κανόνες. Μεταξύ άλλων κανόνων, σε περίπτωση θέσης υπαλλήλου που αναβαθμίζεται σε μισθοδοτική κλίμακα και η βασική αμοιβή του είναι χαμηλότερη από την αρχική βασική αμοιβή της νέας κλίμακάς του, η νέα κλίμακα θα λογίζεται ότι επεκτείνεται προσωρινά προς τα κάτω τόσες βαθμίδες όσες απαιτούνται υπό τις περιστάσεις με βάση την προσαύξηση της νέας κλίμακάς του και ο υπάλληλος θα αρχίζει να κερδίζει προσαύξηση κάθε έξι μήνες υπηρεσίας, μέχρι να φτάσει στην αρχική βασική αμοιβή της νέας κλίμακάς του.

2. Η μείωση του διοικητικού κόστους που συνεπάγεται η υποβολή αιτημάτων για απασχόληση προσώπων στη δημόσια υπηρεσία αμισθί, κυρίως από φοιτητές, για σκοπούς πρακτικής άσκησης στα πλαίσια των σπουδών τους. Τα σχετικά αιτήματα, που μέχρι σήμερα εγκρίνονταν από τον Υπουργό Οικονομικών, προτείνεται να εγκρίνονται από τούδε και στο εξής από το γενικό διευθυντή του υπουργείου στο οποίο ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρόκειται να απασχοληθούν, σύμφωνα με προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

3. Η κατάργηση διάφορων κανονισμών που αφορούν το έκτακτο και το ωρομίσθιο προσωπικό οι οποίοι, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κρίθηκαν ως ultra vires, καθότι τέτοιο προσωπικό εκπίπτει του πεδίου εφαρμογής του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των κανονισμών.

4. Ο τρόπος καταβολής εξόδων οδοιπορικών, στην περίπτωση που υπάλληλοι μεταβαίνουν για εκπαίδευση εκτός της έδρας εργασίας τους, βάσει της ίδιας πρακτικής που εφαρμόζεται κατά τα τελευταία χρόνια.

5. Ο τρόπος κάλυψης εξόδων διανυκτέρευσης, σε περιπτώσεις μεταθέσεων υπαλλήλων, με τη θεσμοθέτηση της πρακτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την εν λόγω πρακτική, στις περιπτώσεις που υπάλληλος μετατίθεται προσωρινά για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα δύο ημέρες και δεν επιθυμεί να διαμένει στον τόπο της προσωρινής μετάθεσής του, λαμβάνει οδοιπορικά ή το αντίτιμο για τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς, αντί της καταβολής δαπανών διανυκτέρευσης στον τόπο της προσωρινής μετάθεσής του, χωρίς όμως το ύψος του καταβλητέου επιδόματος οδοιπορικών να υπερβαίνει το ύψος των επιδομάτων που καταβάλλονται σήμερα, στην περίπτωση που υπάλληλος επιλέγει να διαμένει στον τόπο της προσωρινής μετάθεσής του.

6. Ο λογισμός της γονικής άδειας ως υπηρεσίας για σκοπούς υπολογισμού του δέκατου τρίτου μισθού, όπως σχετικά έχει συμφωνηθεί στη ΜΕΠ.

7. Ο τρόπος καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που υπερωριακή εργασία, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, δύναται να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων σε χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες αλλά όχι μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας, κατά τρόπο που ιεραρχικά ανώτεροι υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το συγκεκριμένο σκοπό να αποζημιώνονται, ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, με βάση την υψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών κρίθηκε σκόπιμη η συμπερίληψη νέας πρόνοιας σε αυτούς, ώστε να ρυθμιστούν επίσης θέματα που αφορούν τη μισθοδοτική τοποθέτηση έκτακτου υπαλλήλου ο οποίος διορίζεται σε δημόσια θέση, καθ’ ην στιγμή αμέσως πριν από το διορισμό του στη μόνιμη θέση απασχολούνταν ως έκτακτος υπάλληλος στη δημόσια υπηρεσία.

Περαιτέρω, κρίθηκε σκόπιμη η συμπερίληψη νέας πρόνοιας στους υπό αναφορά κανονισμούς, ώστε, για σκοπούς καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης για τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που θα εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ευρισκόμενων υψηλότερα στην ιεραρχική κλίμακα υπαλλήλων να γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου προϊστάμενου τμήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο και υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία στο στάδιο της συζήτησής τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιώργος Βαρνάβα, που εκπροσώπησε τον κ. Νίκο Νικολαΐδη, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για τους υπό αναφορά κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

27 Μαρτίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων