Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Γεώργιος Τάσου Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Νίκος Κουτσού
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2012. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και των οργανώσεων νεολαίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2012 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους 6.569.929 και έξοδα του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012
 
Ενοίκια 7.200,00
Κάρτα νέων 70.000,00
Τέλη και δικαιώματα εγγραφής 18.000,00
Διάφορες άλλες υπερπληρωμές 10,00
Άλλα έσοδα 5.000,00
Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση 1.969.699,00
Ανάκτηση εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση 10,00
Διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα 10,00
Κυβερνητική χορηγία στα ειδικά ταμεία 4.500.000,00
Σύνολο εσόδων 6.569.929,00

2. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2012
 
Δαπάνες προσωπικού 1.302.763,00
Λειτουργικές δαπάνες κεντρικών γραφείων 960.114,00
Μεταβιβάσεις 4.108.059,00
Πάγια 47.000,00
Έργα υποδομής 100.051,00
Λειτουργικές δαπάνες εκτός κεντρικών

γραφείων

0,00
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 51.942,00
Σύνολο δαπανών 6.569.929,00

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, επισημαίνονται τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναπτυξιακός μέσα σε πλαίσια λιτότητας. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΟΝΕΚ για περιορισμό των διάφορων εξόδων. Η μείωση των δαπανών σε σχέση με αυτές που αφορούσαν τον προϋπολογισμό του 2011 ανέρχεται στα €189.370.

2. Ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου στα πλαίσια των παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και των αποφάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

3. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ είναι €4.500.000, ενώ η πρόνοια που προβλεπόταν στον περσινό προϋπολογισμό του 2011 ανήρχετο στα 4.932.290, είναι δηλαδή χαμηλότερη κατά €432.290,00 ή 8,76% σε σχέση με το 2011.

4. Τα περιθώρια να υπάρξουν εξοικονομήσεις στις λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι περιορισμένα, λόγω του ότι κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τηρήθηκαν αυστηρά οι οδηγίες για περιορισμό των δαπανών στο ελάχιστο δυνατό, καθώς και λόγω των περικοπών που έγιναν στη συνέχεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΝΕΚ δεν έχει αποθεματικό, η διαφορά αυτή πρέπει να καλυφθεί με συμπληρωματικό προϋπολογισμό, αν τελικά κριθεί αναγκαία.

Οι εκπρόσωποι του ΟΝΕΚ εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην πολύ καλή λειτουργία του ΟΝΕΚ. Στη συνέχεια, αφού κατέθεσαν στην επιτροπή υπόμνημα αναφορικά με τις κυριότερες αυξήσεις των δαπανών του ΟΝΕΚ και τους λόγους αυτών, αναφέρθηκαν στο έργο του και έδωσαν επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα διάφορα προγράμματά του.

Στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού, η επιτροπή διεξήλθε τις πρόνοιές του και υπέβαλε αριθμό ερωτημάτων που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του ΟΝΕΚ για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2012.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις επί του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το νομοσχέδιο.

  

 

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων