Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Γεώργιος Τάσου Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Νίκος Κουτσού
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει ως μέλη του ΚΥΣΑΤΣ και ομότιμους καθηγητές πανεπιστημίων και όχι μόνο καθηγητές πανεπιστημίων, όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, με βάση την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό μελέτη νομοσχέδιο, με την προτεινόμενη τροποποίηση θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής εμπειρίας και των γνώσεων εγνωσμένου κύρους ομότιμων καθηγητών.

Η εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου, μεταξύ άλλων, επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη για άμεση προώθηση της ψήφισης του προτεινόμενου νόμου, διότι η θητεία των μελών της υφιστάμενης σύνθεσης του ΚΥΣΑΤΣ έχει ήδη λήξει και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμού νέων μελών του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις επί του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

 

 

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων