Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαδης
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Ευθύμιος Δίπλαρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29ης Σεπτεμβρίου 2011 και 8ης Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ταμείου Θήρας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτικήκαι Παναγροτικός Σύνδεσμος”, της περιβαλλοντικής οργάνωσηςΟμοσπονδία Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου”, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria” και του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Δασών της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο Πολιτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων, η ΟΕΒ, ο Σύνδεσμος Δασοπόνων-Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου, ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου και η αγροτική οργάνωση Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Ωστόσο, ο Σύνδεσμος Δασοπόνων-Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου απέστειλε στην επιτροπή σχετικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του επί των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 65 του περί Δασών Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών και η θέσπιση νέας δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εκσυγχρονισμός των ειδικότερων προνοιών που αφορούν την εκμίσθωση ή άλλη διάθεση κρατικής δασικής γης.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 65 του περί Δασών Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Δασών Κανονισμών και η θέσπιση νέων εκσυγχρονισμένων κανονισμών αναφορικά με την έκδοση αδειών σε σχέση με δασικά προϊόντα και εμπορικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν τα δάση.

Σκοπός των τρίτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 65 του περί Δασών Νόμου, είναι η θέσπιση νέας δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό των διαδικασιών και άλλων λεπτομερειών που αφορούν την παραχώρηση δυνατότητας σε ενδιαφερόμενες ομάδες ή ενώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών να αναγνωριστούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ως οργανώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών.

Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Δασών Νόμος του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, το εν λόγω νομοσχέδιο, επειδή αφορούσε μεταξύ άλλων την παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης των υπό αναφορά κανονισμών, έχει ήδη ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος σε νόμο. Σημειώνεται περαιτέρω ότι τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων από την επιτροπή αριθμός εμπλεκόμενων φορέων κατέθεσαν γραπτώς υπομνήματα αναφορικά με τις θέσεις τους επί των προνοιών τους.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω νομοθετημάτων από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, ανέφερε ότι η ανάγκη για αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά τα δάση ήταν απόρροια των περιβαλλοντικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων που επισυνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα, καθώς επίσης της ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, κρίθηκε σκόπιμο όπως το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναθεωρηθεί εκ βάθρων, ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών πόρων, καθώς και με τις νέες προσδοκίες και ανάγκες της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας σε σχέση με τα δάση. Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί διαμορφώθηκαν κατά τρόπο, ώστε να επιτευχθεί μείωση της γραφειοκρατίας σε σχέση με τη χορήγηση αδειών και τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν τις λειτουργίες του τμήματος.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τόσο γραπτώς, με επιστολή του ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 201, όσο και προφορικά ενώπιον της επιτροπής εισηγήθηκε την τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών που αφορούν τη διάθεση κρατικής δασικής γης, ώστε η διαφορά της αξίας της ιδιωτικής γης, η οποία δύναται να καταβληθεί στο κράτος ως χρηματική αποζημίωση στην περίπτωση ανταλλαγής κρατικής δασικής γης με ιδιωτική, να μην υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% της εν λόγω αξίας, αντί του 20%, όπως είχε αρχικά κατατεθεί, ή, σε ποσό, τις πέντε χιλιάδες ευρώ, όποιο από τα δυο είναι μικρότερο. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η εν λόγω εισήγηση γίνεται, ώστε οι πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών να συνάδουν με συναφείς κανονιστικές διοικητικές πράξεις που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία, οι οποίες επίσης μελετούνται από τη Βουλή.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, οποιαδήποτε ανάπτυξη στη Δημοκρατία πρέπει να αδειοδοτείται από την αρμόδια αρχή. Ως εκ τούτου, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υπέβαλε εισηγήσεις για τροποποίηση των κανονισμών, ώστε οποιαδήποτε διάθεση κρατικής δασικής γης αφορά ανάπτυξη να διενεργείται κατόπιν διαβούλευσης με το διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε όπως η υποβολή πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση από το διευθυντή του Τμήματος Δασών αδειών εγκατάστασης, χρήσης ή λειτουργίας πριονιστηρίου ή άλλης βιομηχανίας εκμετάλλευσης ξύλου, αδειών ανέγερσης, κατοχής ή τοποθέτησης αντισκήνου, τροχόσπιτου, καλύβας ή άλλου κατασκευάσματος σε κρατικό δάσος, καθώς και αδειών εγκατάστασης ή χρήσης περιπτέρου ή άλλης κατασκευής για σκοπούς διεξαγωγής εμπορικής ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, αφού χαιρέτισαν την προσπάθεια της κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του συνόλου της νομοθεσίας που αφορά τα δάση, ήγειραν μεταξύ άλλων αριθμό εισηγήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Εγκαθίδρυση μιας νέας επιτροπής συμβουλευτικού χαρακτήρα, στην οποία θα συμμετέχουν οι αγροτικές οργανώσεις, η οποία θα επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τη διάθεση κρατικής δασικής γης για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς.

2. Τροποποίηση της προτεινόμενης διαδικασίας αναθεώρησης του μισθώματος των τεμαχίων δασικής γης που εκμισθώνονται για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, κατά τρόπο που να μη λαμβάνονται υπόψη οι βελτιώσεις που δυνατόν να έχει επιφέρει ο αγρότης στο τεμάχιο κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης, οι οποίες δυνατόν να επηρεάζουν την αξία του τεμαχίου.

3. Επέκταση της διάρκειας των συμβάσεων εκμίσθωσης που συνάπτονται, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις των αγροτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν υφιστάμενες οφειλές αγροτών, αλλά και υφιστάμενα μη αδειοδοτημένα υποστατικά τα οποία έχουν ανεγερθεί σε εκμισθωμένη κρατική δασική γη.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής, καθώς και το βουλευτή μη μέλος της που παρευρέθηκε στις συνεδρίες της, απασχόλησαν ζητήματα όπως η ανάγκη παροχής κινήτρων στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών, για να ενωθούν σε οργανώσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των τρίτων υπό εξέταση κανονισμών, η ανάγκη για άμεση επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν με τα οφειλόμενα ενοίκια των αγροτών και τα υφιστάμενα μη αδειοδοτημένα υποστατικά, ο προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού του μισθώματος και η διεξαγωγή αγώνων ταχύτητας εντός κρατικών δασών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους αρμόδιους φορείς όπως μελετήσουν περαιτέρω τα πιο πάνω εγερθέντα ζητήματα και επανέλθουν ενώπιόν της καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με αυτά. Επιπρόσθετα, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως καταθέσει σε αυτή κατάλογο με τα στοιχεία που αφορούν τα υφιστάμενα εκμισθωμένα τεμάχια κρατικής δασικής γης.

Συνεπακόλουθα, το αρμόδιο υπουργείο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα για τους δυο πρώτους υπό εξέταση κανονισμούς, στα οποία περιλήφθηκαν μεταξύ άλλων εισηγήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τη μείωση της μέγιστης διαφοράς που δύναται να αποτελεί αντικείμενο συμβιβασμού υπό μορφή χρηματικής αποζημίωσης στην περίπτωση ανταλλαγής κρατικής δασικής γης με ιδιωτική, ώστε το εν λόγω ποσοστό να μην υπερβαίνει το 5% της εκτιμηθείσας αξίας της υπό ανταλλαγή κρατικής δασικής γης ή ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

2. Τη διαβούλευση με το διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόθεση για διάθεση κρατικής δασικής γης η οποία αφορά ανάπτυξη και την προσθήκη απαίτησης για υποβολή πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής, προκειμένου ο διευθυντής του Τμήματος Δασών να εκδώσει άδειες που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένων βιομηχανιών ή και άλλων κατασκευασμάτων σε κρατικό δάσος.

3. Την εγκαθίδρυση συμβουλευτικής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Γεωργίας και των αγροτικών οργανώσεων, με αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις για διάθεση κρατικής δασικής γης για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς και να υποβάλλει σχετική έκθεση με τις εισηγήσεις της στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στο διευθυντή του Τμήματος Δασών, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Τον υπολογισμό του αναθεωρημένου μισθώματος χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι βελτιώσεις του τεμαχίου που πραγματοποιήθηκαν από το μισθωτή κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης. Για το σκοπό αυτό εισήχθηκε νέα πρόνοια, σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής του Τμήματος Δασών φροντίζει για την παραχώρηση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με την αρχική κατάσταση του τεμαχίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο θα διενεργεί την εκτίμηση του ακινήτου.

Στα πλαίσια της συνέχισης της συζήτησης επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών, η επιτροπή, αφού υιοθέτησε τις πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις, αποφάσισε, επιπροσθέτως των πιο πάνω, να ενσωματώσει στο κείμενο των αντίστοιχων κανονισμών εισήγηση βουλευτή μέλους της, ώστε στον υπολογισμό του μισθώματος να λαμβάνεται υπόψη η γονιμότητα και η παραγωγικότητα του εδάφους των υπό εκμίσθωση τεμαχίων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

  

 

20 Μαρτίου 2012

 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί του 2012.

2. Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Οδών και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) Κανονισμοί του 2012.

3. Οι περί Δασών (Αναγνώριση Οργανώσεων Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών) Κανονισμοί του 2012.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων