Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέση Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Τάσος Μητσόπουλος Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, 2 Φεβρουαρίου και 14 Μαρτίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα που ισχύουν στη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας κρίνεται αναγκαία ένεκα της δημιουργίας της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και της μεταφοράς όλου του νοσηλευτικού προσωπικού (γενικής νοσηλευτικής και νοσηλευτικής ψυχικής υγείας) κάτω από τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία αφενός η τροποποίηση του τίτλου του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας για σκοπούς εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας, εφόσον οι υπηρετούντες υπάλληλοι ανήκουν στη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και όχι στο Τμήμα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, και αφετέρου η μετονομασία της υπό συζήτηση θέσης από θέση Νοσοκόμου Ψυχιατρείου σε θέση Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό για το έτος 1992.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους κανονισμούς προτείνεται επίσης η τροποποίηση της εγκεκριμένης μισθοδοτικής κλίμακας της υπό συζήτηση θέσης από Α8 και Α9 (συνδυασμένες κλίμακες) σε Α9, επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις, ώστε να συνάδει με την αλλαγή που επήλθε μετά την έγκριση του ενιαίου κρατικού μισθολογίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τροποποιούνται ανάλογα τα καθήκοντα και οι ευθύνες για την εν λόγω θέση, ώστε αφενός να περιληφθούν σε αυτά οι εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες και να γίνει ο διαχωρισμός σε εξωτερικές δομές και δομές εσωτερικής νοσηλείας και αφετέρου να προστεθεί ότι ο Ανώτερος/η Νοσηλευτικός Λειτουργός θα εκτελεί νοσηλευτικά καθήκοντα, καθώς και ότι τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση με το σύστημα βάρδιας.

Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εκσυγχρονίζονται τα απαιτούμενα προσόντα στη βάση των διπλωμάτων, πτυχίων και πιστοποιητικών που ισχύουν σήμερα. Επίσης, για σκοπούς ομαλής και απρόσκοπτης διοίκησης προτείνεται η συμπερίληψη σημείωσης στα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκριση του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν το προσόν της δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, από την οποία πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στην εν λόγω θέση, από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων