Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το έτος 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.242.753.579 και έσοδα ύψους €1.187.584.000, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα του ΔΣΜ ύψους €88.000.

Σημειώνεται ότι, με βάση τη νομοθεσία για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, ο προϋπολογισμός του ΔΣΜ κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενσωματωμένος στον προϋπολογισμό της ΑΗΚ υπό τη μορφή ενιαίου νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο ιδιοκτήτης συστήματος μεταφοράς, δηλαδή η ΑΗΚ, θέτει στη διάθεση του ΔΣΜ τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης του προσωπικού και των υποστατικών του. Δεδομένου όμως ότι ο προϋπολογισμός του ΔΣΜ καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις απολαβές, το επίδομα διακίνησης και άλλα επιδόματα του διευθυντή του ΔΣΜ, παρουσιάζεται ως ξεχωριστός προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός του ΔΣΜ για το 2012, ο οποίος προτείνεται προς έγκριση, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7.132.102, οι οποίες αφορούν αποδοχές προσωπικού €2.970.262, δαπάνες λειτουργίας ύψους €4.119.840, απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €35.000. Οι άλλες δαπάνες οι οποίες ανέρχονται σε €7.000 αφορούν εισφορά για την άμυνα ύψους €5.000 και τόκους δανείων ύψους €2.000. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΔΣΜ για το 2012, εξαιρουμένων των χρεώσεων από την ΑΗΚ για τη χρήση παγίων και τις δαπάνες για συνδέσεις στο σύστημα μεταφοράς, δεν παρουσιάζουν ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011 και προϋπολογίζονται στα €1,3 εκατομ. περίπου. Γενικότερα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ΔΣΜ για το έτος 2012 παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011, που ανέρχεται στα €365.000 και οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης για την αναβάθμιση συστημάτων ΔΣΜ κατά €363.000.

Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής έχει ετοιμαστεί με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες χρηστής διοίκησης και αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η ορθολογιστική υλοποίηση του προϋπολογισμού ενός σημαντικού οργανισμού κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα που υποβλήθηκε στην επιτροπή από τον ίδιο αξιωματούχο, οι κυριότεροι στόχοι της Αρχής, όπως αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό του 2012, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η αποκατάσταση της παραγωγικής δυνατότητας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού το συντομότερο δυνατό.

2. Η συνέχιση του απαραίτητου αναπτυξιακού προγράμματος της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε ν αντιμετωπίζεται με επάρκεια η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

3. Η βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της μέσα από την αναδιοργάνωση των δομών και του τρόπου λειτουργίας της Αρχής, σ ένα διαμορφούμενο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

4. Η εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2003/54 και 2009/72 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κανόνες για την απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003, καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς του.

5. Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας με την εφαρμογή μιας εμπορικά πιο πελατοκεντρικής πολιτικής.

6. Η ενημέρωση για την ορθολογιστική χρήση του ηλεκτρισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες δαπάνες της ΑΗΚ αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού €131.066.117

2. Δαπάνες λειτουργίας €890.790.450

3. Άλλες δαπάνες €38.172.000

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες €177.422.010

5. Απρόβλεπτες δαπάνες €1.000.000

Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν δαπάνες χρήσεως ύψους 1.047.028.567 και δαπάνες για έργα αναπτύξεως ύψους €191.422.010.

Ειδικότερα, οι δαπάνες λειτουργίας της ΑΗΚ αφορούν:

1. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους - €63.877.000

Η πρόβλεψη αφορά στο κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτη προμηθευτή για κάλυψη της ζήτησης για το 2012 λόγω της καταστροφής στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού.

2. Ενοικίαση προσωρινών μονάδων παραγωγής - €52.200.000

Η πρόβλεψη αφορά στην ενοικίαση προσωρινών μονάδων παραγωγής, για να καλυφθεί το αναμενόμενο έλλειμμα στην ισχύ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το 2012 λόγω της καταστροφής στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Το ποσό αναμένεται να καλυφθεί με αποζημίωση από το κράτος, γι’ αυτό αντίστοιχο ποσό περιλαμβάνεται στα έσοδα.

3. Αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - €33.600.000

Η αύξηση €16,1 εκατομ. από το ποσό του προϋπολογισμού του 2011 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία των αιολικών πάρκων.

4. Αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων - €2.598.000

Η μείωση ύψους €2,3 εκατομ. σε σχέση με το 2011 οφείλεται στην αναμενόμενη μείωση των εκπομπών.

5. Καύσιμα - €674.735.000

Όπως είναι γνωστό, η τιμή αγοράς των καυσίμων είναι δύσκολο να προϋπολογισθεί επακριβώς, επειδή επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που αφορούν τη διακυμαινόμενη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά, αλλά και την ισοτιμία του ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Για σκοπούς προϋπολογισμού η μέση τιμή των καυσίμων υπολογίστηκε στα €562 το μετρικό τόνο, που ήταν η προβλεπόμενη τιμή κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού.

6. Λειτουργία και συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης - €6.090.000

Περιλαμβάνει το κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια που θα χρησιμοποιεί η μονάδα αφαλάτωσης, καθώς επίσης τα αναλώσιμα, τα χημικά και το κόστος συντήρησης.

7. Ελεγχόμενες δαπάνες - €57.700.000.

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περιορισμό των δαπανών της Αρχής, έγιναν ουσιαστικές μειώσεις στις δαπάνες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΑΗΚ ανέρχονται στα €191 εκατομ. και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπάνες για τα ακόλουθα:

1. Έργα παραγωγής, ύψους €56 εκατομ. Περιλαμβάνοντα ποσά ύψους €19 εκατομ. για τη μονάδα 5 και €24 εκατομ. για τη μονάδα 6 στο Βασιλικό, καθώς και €10 εκατομ. για τη μετατροπή των μονάδων 1 και 2 του Βασιλικού για καύση φυσικού αερίου.

2. Βελτίωση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς, ύψους €31,8 εκατομ.

3. Ενδυνάμωση και επέκταση του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης, ύψους €53,7 εκατομ.

4. Μονάδα αφαλάτωσης, ύψους €13,9 εκατομ.

5. Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ύψους €7,4 εκατομ.

6. Επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΦΑ, ύψους €3 εκατομ.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό της Αρχής, ο αριθμός των εργαζομένων, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, μειώθηκε κατά δύο άτομα σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2011. Η μείωση αυτή προέρχεται από τις συλλογικές συμβάσεις και οφείλεται στη δημιουργία τεσσάρων νέων θέσεων με ταυτόχρονη κατάργηση έξι θέσεων. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για τις υπερωρίες μειώθηκαν κατά €1 εκατομ., δηλαδή από €4 εκατομ. το 2011 σε €3 εκατομ. περίπου.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ έκανε αναφορά στην τραγική έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί, η οποία, όπως ανέφερε, επέβαλε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού, με σκοπό να μειωθούν όσο το δυνατό οι δαπάνες που δεν είχαν σχέση με τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής και την αποκατάσταση των ζημιών στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Το κόστος για την αποκατάσταση του σταθμού, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί επακριβώς, γι’ αυτό και ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει συμβολική πρόνοια ύψους €500.000. Περαιτέρω, όπως ανέφερε, ο σταθμός καλύπτεται από δύο ασφαλιστικά συμβόλαια και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποδεχθεί ευθύνη και έχουν αρχίσει πληρωμές έναντι των δαπανών αποκατάστασης.

Σημειώνεται ότι στην επιτροπή κατατέθηκε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2011, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Στις 14 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της Αρχής μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας “Atlantic Insurance Public Co Ltd”, με την οποία η Αρχή έχει ασφαλισμένα όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, και των αντασφαλιστών της, κατά την οποία δηλώθηκε επίσημα και από πλευράς των αντασφαλιστών ότι δεν έχουν πλέον οποιεσδήποτε επιφυλάξεις. Επομένως, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για αποζημίωση της ΑΗΚ για τις ζημιές στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, συνεπεία της έκρηξης στη ναυτική βάση στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011.

2. Η ΑΗΚ από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 έχει ασφαλίσει και τη μονάδα 5 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού για τη λειτουργία της σε ανοικτό κύκλο με την ασφαλιστική εταιρεία “Eurosure Insurance Company Ltd”. Η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία ουδέποτε επιφύλαξε τα δικαιώματά της και αποδέχθηκε να αναλάβει τις ευθύνες της δυνάμει του σχετικού ασφαλιστικού συμβολαίου με την Αρχή. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η “Eurosure Insurance Company Ltd” έχει στο μεταξύ καταβάλει στην Αρχή ποσό έναντι της απαίτησης της Αρχής.

Το έργο της αποκατάστασης του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς και με βάση το πρόγραμμα υλοποίησης του έργου οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία ως ακολούθως:

1. Την 1η Ιουλίου 2012 η μονάδα συνδυασμένου κύκλου 5, ισχύος 220 MW.

2. Την 1η Νοεμβρίου 2012 η μονάδα συνδυασμένου κύκλου 4, ισχύος 220 MW.

3. Το Δεκέμβριο του 2012 ο ατμοστρόβιλος 3, ισχύος 130 MW.

4. Το Μάιο του 2013 οι ατμοστρόβιλοι 1 και 2, ισχύος 130 MW ο καθένας.

Περαιτέρω, για την κάλυψη της ζήτησης του καλοκαιριού θα παραμείνουν σε λειτουργία οι προσωρινές μονάδες, ισχύος 165 ΜW, που είναι εγκατεστημένες σήμερα. Προγραμματίζεται να προστεθούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μονάδες ισχύος 120 MW για περίοδο τριών μηνών.

Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο προϋπολογισμός έχει ετοιμαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την οικονομική εξυγίανση, καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού της ΑΗΚ και του ΔΣΜ και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ και του ΔΣΜ για το 2012.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις ρυθμίσεις στον προϋπολογισμό για απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012, οι οποίες είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

 

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων