Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2012 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €3.205.410 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΥΠΕ αφορούν αποδοχές προσωπικού (€1.900.855), αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€237.500) και λοιπές διοικητικές δαπάνες (€1.010.455), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπάνες για ενοίκια (€96.000), ανέγερση κτιρίου (€415.000), τεχνολογική αναβάθμιση (€139.345), συνδρομές (€105.000), συντήρηση εξοπλισμού (€38.000), καθώς και δαπάνες για ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια και αποστολές για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€67.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ΚΥΠΕ για το έτος 2012 προέρχονται κυρίως από τα ακόλουθα:

1. Συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, Βουλή των Αντιπροσώπων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, “European Neighbourhood Partnership Institute” κ.ά.) (€210.722).

2. Το κράτος:

α. συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των κρατικών/πολιτειακών φορέων (€350.172) και

β. διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681).

3. To Υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα στις πρεσβείες, στα προξενεία και στα γραφεία τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας (€10.252).

4. Διαφημίσεις (€2.050).

5. Δημόσια ενίσχυση (€2.537.533).

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2012 καταρτίστηκε στη βάση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, γεγονός το οποίο περιορίζει σημαντικά τον αρχικό σχεδιασμό για το έτος, ειδικότερα σε σχέση με τον τεθέντα στόχο για τεχνολογική αναβάθμιση.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, παρόλο που ο προϋπολογισμός για το έτος 2012 κρίνεται περιοριστικός, οι στόχοι του ΚΥΠΕ για το ίδιο έτος επικεντρώνονται στη βελτίωση της τεχνολογίας και στην προετοιμασία του ΚΥΠΕ για την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΚΥΠΕ, ενημερώνοντας την επιτροπή σχετικά με τη στελέχωση του ΚΥΠΕ, κατέθεσε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2011, οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καταργούνται, ενώ πιθανές εξαιρέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατόν (10%) του συνόλου των κενών θέσεων. Στο ΚΥΠΕ οι υφιστάμενες κενές θέσεις πρώτου διορισμού ανέρχονται σε έντεκα, γι’ αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΥΠΕ να εφαρμόσει τις πρόνοιες της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΥΠΕ αποφάσισε όπως καταργηθούν πέντε κενές θέσεις Συντάκτη (Κλ. Α8-10-11), δύο κενές θέσεις Λειτουργού ΚΥΠΕ (Κλ. Α8-10-11), μία κενή θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού [Κλ. Α2-5-7(ιι)] και μία κενή θέση Φωτογράφου [Κλ. Α2-5-7(ιι)] και όπως διατηρηθούν δύο θέσεις Γραφέα Ειδήσεων [Κλ. Α2-5-7(ιι)], η πλήρωση των οποίων κρίνεται απαραίτητη, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανεπαρκούς στελέχωσης τόσο των γραμματειακών υπηρεσιών όσο και του λογιστηρίου του οργανισμού. Η απόφαση αυτή υιοθετήθηκε τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συναφώς, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, θεωρείται επιβεβλημένη η αύξηση του γραμματειακού προσωπικού του ΚΥΠΕ.

2. Αναφορικά με την απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο ΚΥΠΕ, όπως κατατέθηκε, κατά το έτος 2011 υπηρετούσαν οκτώ εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου έναντι αντίστοιχων κενών θέσεων, οι οποίες με τον προϋπολογισμό προτείνεται να καταργηθούν. Συναφώς, κρίθηκε αναγκαίο όπως στον προϋπολογισμό του ΚΥΠΕ για το 2012 δημιουργηθεί νέο άρθρο κάτω από το Κεφάλαιο (01), ‟Αποδοχές Προσωπικού”, για την κάλυψη της δαπάνης των απολαβών των εν λόγω εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου ύψους €195.000.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού, η επιτροπή έθεσε σωρεία ερωτημάτων και ζήτησε περαιτέρω επεξηγήσεις για επιμέρους ζητήματα, ειδικότερα όσον αφορά τον προγραμματισμό για την τεχνολογική αναβάθμιση του ΚΥΠΕ, τις διαδικασίες απόκτησης ιδιόκτητου κτιρίου, την αυτοχρηματοδότησή του και την ενημέρωση του κοινού.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του ΚΥΠΕ απαντώντας στα πιο πάνω κατέθεσαν τα ακόλουθα:

1. Ο αρχικός σχεδιασμός για την τεχνολογική αναβάθμιση, ο οποίος περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2011 του ΚΥΠΕ, δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί κατά το 2012, λόγω της μείωσης που επήλθε στο σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής. Με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το τρέχον έτος προβλέπεται η απόκτηση νέου συστήματος διαχείρισης ειδήσεων και η αγορά νέων “server”, ενώ παράλληλα αναμένεται εντός των επόμενων δύο μηνών να τεθεί σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ, η οποία θα είναι πιο φιλική προς το χρήστη.

2. Οι διαδικασίες για την απόκτηση ιδιόκτητου κτιρίου βρίσκονται στο στάδιο έκδοσης πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, ενώ τα αρχιτεκτονικά σχέδια έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αναμένεται συναφώς ότι το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το έτος 2013 θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, νοούμενου ότι θα ληφθεί απόφαση για έναρξη των εργασιών ανέγερσης εντός του 2013. Το κόστος για την ανέγερση του κτιρίου εκτιμάται στα €3,5 εκατομ. και το κτίριο θα καλύπτει 1.508 τετραγωνικά μέτρα. Σημειώνεται ότι, όπως κατατέθηκε, η απόκτηση ιδιόκτητου κτιρίου θα βοηθήσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του ΚΥΠΕ.

3. Η ανάγκη εξεύρεσης ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ και ο περιορισμός της εξάρτησή του από την κρατική χορηγία απασχολούν τη διοίκηση του ΚΥΠΕ και το όλο θέμα περιλαμβάνεται μεταξύ των θεμάτων που πρόκειται να συζητήσει σύντομα το διοικητικό συμβούλιο.

4. Το ΚΥΠΕ βασίζεται για τη λειτουργία του στις αρχές της αμεροληψίας και εγκυρότητας σε σχέση με την ενημέρωση του κοινού. Συναφώς, εντός του έτους 2011 εφαρμόστηκε η καινοτόμος πρακτική της αυτόματης μετάδοσης ανακοινώσεων κατά τρόπο αυτούσιο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες βελτίωσης των υπηρεσιών που αφορούν την άμεση ενημέρωση του κοινού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το 2012.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις ρυθμίσεις στον προϋπολογισμό για απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012, οι οποίες είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων