Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου και 19 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2012, όπως αρχικά είχε κατατεθεί, προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €4.715.530 και συνολικά έσοδα ύψους €4.734.086. Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκε νέο αναθεωρημένο κείμενο, σύμφωνα με το οποίο οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής πρέπει να μειωθούν σε €4.639.475.

Η μείωση των δαπανών στον υπό αναφορά προϋπολογισμό οφείλεται στην αναγκαία αναπροσαρμογή που επήλθε λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της Αρχής θα προέλθουν κυρίως από δικαιώματα για τη διοργάνωση ειδικών εκθέσεων (€2.425.036) και από τη διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Κύπρου (€1.105.250).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες της Αρχής για το 2012 είναι οι ακόλουθες:

1. Κεφαλαιουχικές δαπάνες: €132.010.

2. Δαπάνες διαχείρισης: €4.487.465.

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό: €20.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2012 παρουσιάζουν αύξηση κατά €344.970 σε σχέση με το 2011, η οποία αναμένεται να προέλθει από την προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων από τη διοργάνωση ειδικών εκθέσεων, όπως η Έκθεση Αυτοκινήτου 2012 (Motorshow), οι εκθέσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού και χώρων μαζικής εστίασης, η Δωροέκθεση, καθώς και η Έκθεση Υγείας και Ιατρικού Εξοπλισμού.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το 2012 παρουσιάζουν αύξηση κατά €352.999 σε σχέση με το 2011, η οποία οφείλεται στην αύξηση των δαπανών διαχείρισης κατά €487.999. Ειδικότερα, αύξηση παρουσιάζουν οι προβλεπόμενες για το 2012 δαπάνες που αφορούν έξοδα διοργάνωσης των εκθέσεων που αναφέρονται πιο πάνω.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Αρχής κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, η Αρχή δεν έχει περιλάβει στον προϋπολογισμό πρόνοιες για το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Αρχής, το θέμα εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό μελέτη, εξαιτίας και της αναμενόμενης οριστικής διευθέτησης του θέματος αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία που θα είχε στη διάθεσή της η Αρχή. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Αρχής, το θέμα έχει διευθετηθεί οριστικά και η ακίνητη περιουσία έχει μεταβιβαστεί αρμοδίως στην Αρχή από τις 16 Νοεμβρίου 2011. Συναφώς, η Αρχή θα επανέλθει και θα παρουσιάσει ενώπιον της επιτροπής το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, μόλις αυτό οριστικοποιηθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι στον προϋπολογισμό δε γίνεται πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων ή για την αναβάθμιση θέσεων και, όπως έχει αναφερθεί ενώπιον της επιτροπής, τίθεται ζήτημα υπεράριθμου προσωπικού στην Αρχή.

Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής εισηγήθηκε προς την εκτελεστική εξουσία όπως εξεταστούν μέτρα μετακίνησης προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του κράτους, όπου υπάρχει ανάγκη, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο της κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν από την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια της οποίας το υπεράριθμο προσωπικό της Αρχής, το οποίο διαθέτει σχετική πείρα στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2012 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2012 Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, ύστερα από εισήγηση της πλειοψηφίας της επιτροπής αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων