Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012» και «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

`Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ καιΑγροτική. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός, καθώς και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός και των δύο προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών και των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Εκτελεστική Οδηγία 2011/68/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2011 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 των Οδηγιών 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών και κηπευτικών ειδών.

Πιο συγκεκριμένα, με τους υπό εξέταση κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση ορισμένων παραρτημάτων που περιλαμβάνονται στις υπό τροποποίηση κανονιστικές διοικητικές πράξεις, ώστε να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο που διέπει τον τομέα των σπόρων προς σπορά με το αντίστοιχο κοινοτικό αναφορικά με τον καθορισμό των ελάχιστων χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών και κηπευτικών ειδών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν τους υπό εξέταση κανονισμούς, τα εν λόγω ελάχιστα χαρακτηριστικά καθορίζονται με βάση τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και οι ελάχιστες προϋποθέσεις καθορίζονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ενώσεως για την Προστασία Νέων Ποικιλιών Φυτών. Περαιτέρω, στα ίδια στοιχεία επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πρόνοιες θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιές τους σύμφωνα με τα πιο πάνω, επισήμανε ότι αυτοί δε σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους προτεινόμενους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό εξέταση κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

12 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων