Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Γεωργίου
Τάσος Μητσόπουλος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρό της κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 22 και 29 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συνοδευόμενος από λειτουργό του γραφείου του, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων και του Σωματείου Παγκύπριου Συνδέσμου Χωρισμένων Γυναικών. Το Ανώτατο Δικαστήριο και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα και Αξιοπρέπεια των Διαζευγμένων Ανδρών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου όπως αυτή κατατέθηκε αρχικά ήταν η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και συγκεκριμένα του Μέρους IV αυτού, που διέπει την είσπραξη χρηματικής ποινής, ώστε να εισαχθούν διατάξεις με τις οποίες θα απλουστεύεται η διαδικασία είσπραξης χρηματικής ποινής που αφορά διάταγμα διατροφής, νοουμένου ότι το πληρωτέο ποσό δεν υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Επεξηγώντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ο εισηγητής της ανέφερε ότι, μετά από την έκδοση πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την έκδοση εντάλματος φυλάκισης για την είσπραξη οφειλόμενης διατροφής ως χρηματικής ποινής, κρίθηκε αναγκαίο όπως ρυθμιστεί το ζήτημα που αφορά παράλειψη πληρωμής οφειλόμενης έπειτα από απόφαση δικαστηρίου διατροφής. Ειδικότερα, με την πιο πάνω απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα (certiorari) με το οποίο ακυρώθηκε ένταλμα φυλάκισης προσώπου, το οποίο παρέλειψε να πληρώσει οφειλόμενη διατροφή, λόγω παραβίασης της προσωπικής του ελευθερίας και συγκεκριμένα λόγω του ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του χωρίς να του δοθεί προηγουμένως το δικαίωμα να ακουστεί.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, η πρόταση νόμου αποσκοπεί σε μια πιο αποτελεσματική διαδικασία για την είσπραξη των οφειλόμενων διατροφών. Ειδικότερα, προβλέπει ότι το δικαστήριο δύναται να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης και να φυλακίσει πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα διατροφής, νοουμένου ότι το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000). Περαιτέρω, το ένταλμα φυλάκισης θα εκτελείται, εφόσον δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό διατροφής εντός δεκαπέντε ημερών από την έκδοση του διατάγματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η μη παροχή στον επηρεαζόμενο της ευκαιρίας να ακουστεί συνιστά παραβίαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, λόγω των σοβαρών συνεπειών που προκαλεί η έκδοση εντάλματος φυλάκισης στο πρόσωπο του επηρεαζομένου, κρίθηκε ότι αυτός θα έπρεπε να είχε κληθεί, για να παραστεί στη διαδικασία. Συνεπώς, όπως επισήμανε ο ίδιος, με βάση τις πιο πάνω αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθίσταται υποχρεωτικό όπως παρέχεται στο πρόσωπο που οφείλει τη διατροφή η ευκαιρία να παρουσιάσει στο δικαστήριο τους λόγους αδυναμίας του να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό διατροφής. Συναφώς, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ανέφερε ότι ενδεχομένως η μόνη διέξοδος, για να αντιμετωπιστεί η παράλειψη συμμόρφωσης με διάταγμα διατροφής, είναι η δυνατότητα να καταχωρίζεται ένορκη δήλωση από το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα διατροφής με την οποία να ζητά την έκδοση εντάλματος φυλάκισης του προσώπου που παρέλειψε να συμμορφωθεί και το δικαστήριο, αφού καλέσει το πρόσωπο αυτό να εμφανιστεί ενώπιόν του εντός δεκαπέντε ημερών από την καταχώριση της ένορκης δήλωσης και του δώσει την ευκαιρία να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να εκδοθεί το ένταλμα φυλάκισης, να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει το εν λόγω ένταλμα φυλάκισης. Περαιτέρω, με την κλήση του δικαστηρίου, το επηρεαζόμενο πρόσωπο πρέπει να πληροφορείται ότι, σε περίπτωση μη εμφάνισής του στο δικαστήριο, το αιτούμενο ένταλμα φυλάκισης δύναται να εκδοθεί. Σε περίπτωση δε που το δικαστήριο κρίνει ως πειστικούς και βάσιμους τους λόγους αδυναμίας καταβολής του οφειλόμενου ποσού διατροφής, μπορεί να μην εκδώσει το αιτούμενο ένταλμα φυλάκισης, αλλά να διατάξει όπως η οφειλόμενη διατροφή καταβληθεί με μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επισήμανε πως το όλο θέμα χρήζει μελέτης, προκειμένου να ρυθμιστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, αλλά παράλληλα να μην εγείρει οποιαδήποτε άλλα νομικά ζητήματα.

Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις συγκλίνουσες με αυτές απόψεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όσο και την έκκληση των εκπροσώπων των επηρεαζόμενων φορέων για άμεση λήψη μέτρων, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου στη βάση των όσων αναφέρονται πιο πάνω, θεωρώντας ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς επιβίωσης των επηρεαζόμενων οικογενειών να ρυθμιστεί το ταχύτερο δυνατό το ζήτημα της είσπραξης των διατροφών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του διαμορφωμένου κειμένου, η επιτροπή, αφού υιοθέτησε τις εισηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη βελτίωσή του από νομική άποψη, το διαμόρφωσε ανάλογα, έτσι ώστε στο τελικό κείμενο να διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε διάταγμα διατροφής δύναται να καταχωρίσει στο δικαστήριο ένορκη δήλωση για την έκδοση εντάλματος φυλάκισης του προσώπου που παρέλειψε να συμμορφωθεί με το διάταγμα και το δικαστήριο, αφού καλέσει το επηρεαζόμενο πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιόν του, δύναται να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης εναντίον του.

2. Το δικαστήριο καλεί γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιόν του κατά την καθοριζόμενη στην κλήση ημερομηνία, που ορίζεται το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την καταχώριση της ένορκης δήλωσης, για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους παρέλειψε να συμμορφωθεί με το διάταγμα διατροφής, και το πληροφορεί ότι, σε περίπτωση μη εμφάνισής του, το ένταλμα φυλάκισης δύναται να εκδοθεί.

3. Σε περίπτωση που το επηρεαζόμενο πρόσωπο δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο κατά την καθορισθείσα ημερομηνία, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει το ένταλμα φυλάκισης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Μαρτίου 2012

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων