Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, καθώς και ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΥΑΡΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ. Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2012, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €1.898.117 και δαπάνες ύψους €2.020.907.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά νέου εξοπλισμού, μίσθωση υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού και εμπειρογνωμόνων, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2012 δεν είναι ισοσκελισμένος, δεδομένου ότι οι δαπάνες του υπερβαίνουν τα έσοδά του κατά €122.790. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά €522.670 σε σχέση με τον εγκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2011, λόγω της αύξησης των εσόδων από τέλη που εισπράττει η Αρχή από την εξέταση αιτήσεων για ανανέωση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, και παράλληλα συνολική αύξηση των δαπανών της Αρχής κατά €129.283 σε σχέση με τον εγκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2011, κυρίως λόγω της αύξησης των αποδοχών του προσωπικού, των λειτουργικών εξόδων της Αρχής, των εξόδων αγοράς και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του κόστους μίσθωσης υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού και εμπειρογνωμόνων.

Ειδικότερα, στο κεφάλαιο που αφορά τις αποδοχές του προσωπικού περιλαμβάνεται ποσό ύψους €98.210, ώστε να καλυφθεί η αντιμισθία του προέδρου της Αρχής, ο οποίος, έπειτα από σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση το 2011, υπηρετεί ως εκτελεστικός πρόεδρος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι όροι υπηρεσίας του προέδρου της Αρχής υπό το νέο αυτό καθεστώς, η αντιμισθία του με την τοποθέτησή του στην ανώτατη βαθμίδα της Κλίμακας Α15(i), καθώς και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα δύναται να λαμβάνει έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2012 έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται σε σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν την κατάρτιση των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. Συναφώς, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, το γεγονός αυτό οδήγησε στην καθυστέρηση της κατάθεσης του εν λόγω προϋπολογισμού στη Βουλή, λόγω της ανάγκης συνεχών αναθεωρήσεών του για εφαρμογή των υπό αναφορά εγκυκλίων. Ειδικότερα, στον υπό αναφορά προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι πρόνοιες που αφορούν την αναστολή πλήρωσης των κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής και η ρύθμιση των θεμάτων υπερωριακής αποζημίωσης και παράλληλα καταργείται μια κενή θέση Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης και δύο κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επεξήγησε αναλυτικά τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στην επιτροπή, κατέθεσε σχετικό έγγραφο στην επιτροπή και δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Η Αρχή δε λαμβάνει κρατική χορηγία, αλλά αυτοσυντηρείται, χωρίς να επηρεάζει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό. Παρ’ όλα αυτά, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό εφαρμόστηκαν όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις με σκοπό την περικοπή δαπανών, χωρίς όμως να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργικότητα της Αρχής και η αποτελεσματική εποπτεία του τομέα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

 Ο προϋπολογισμός για το έτος 2012 θα μπορούσε να είναι ισοσκελισμένος ή ακόμα και πλεονασματικός, αν δεν περιλαμβανόταν σ’ αυτόν το κόστος εγκατάστασης σύγχρονου συστήματος καταγραφής, αποθήκευσης και επεξεργασίας του περιεχομένου των προγραμμάτων όλων των αδειούχων τηλεοπτικών και παγκύπριων ραδιοφωνικών οργανισμών. Παρ’ όλο που το λογισμικό πρόγραμμα του εν λόγω συστήματος έχει εξασφαλιστεί δωρεάν από τη Ρυθμιστική Αρχή της Ουγγαρίας, το κονδύλι που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό αυτό αφορά την αγορά εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και σκληρών δίσκων για εγκατάσταση του εν λόγω λογισμικού, καθώς και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για ενίσχυση της πυρασφάλειας του ειδικού χώρου όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα.

 Με την εγκατάσταση του νέου αυτού συστήματος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγικότητα των λειτουργών της Αρχής και να καταστεί μια από τις πλέον σύγχρονες Αρχές των κρατών μελών σε τεχνολογία, για την άσκηση πλήρους και ουσιαστικής εποπτείας όλων των αδειούχων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Σημειώνεται ότι παραμένει η δημόσια ραδιοτηλεόραση εκτός της εποπτείας της Αρχής και παράλληλα εκ παραδρομής έχει αφαιρεθεί από τις αρμοδιότητες της Αρχής η μερική εποπτεία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων κατά την οικογενειακή ζώνη, με τη διαγραφή των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση κατά την τελευταία τροποποίησή της για τη ρύθμιση του ψηφιακού τηλεοπτικού πεδίου.

 Στα πλαίσια της προγραμματιζόμενης τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση για τη ρύθμιση των υπηρεσιών και δικτύων παροχής οπτικοακουστικών μέσων στο ψηφιακό περιβάλλον, έχει περιληφθεί εισήγηση της Αρχής για εφαρμογή ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης. Η επίλυση του προβλήματος της ισότιμης μεταχείρισης των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς στρατηγικούς στόχους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2012.

 Δεύτερο στρατηγικό στόχο της Αρχής για το έτος 2012 αποτελεί η ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης και εποικοδομητικής παρουσίας της Αρχής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, πέραν της ενίσχυσης των σχέσεών της με ανάλογες Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχει διοργανώσει στην Κύπρο την πρώτη συνάντηση προέδρων και εκπροσώπων ρυθμιστικών αρχών των χωρών μελών της ΕΕ αρμόδιων για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και παράλληλα έχει ενισχύσει σημαντικά της συμμετοχή της στο Δίκτυο Μεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών. Περαιτέρω, στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και έπειτα από παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αρχή αναμένεται να διοργανώσει συνέδριο με θέμα τη νέα τεχνολογία της “Έξυπνης Τηλεόρασης” ή “Connected TV”, η οποία αναμένεται να αλλάξει δραστικά τον τρόπο εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στις υπηρεσίες παροχής οπτικοακουστικών μέσων. Πρόθεση της Επιτροπής είναι η σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία θα προτείνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς ρύθμισης της “Έξυπνης Τηλεόρασης”, στην οποία θα συμμετέχει και η Αρχή με το διευθυντή της.

 Τρίτος στρατηγικός στόχος της Αρχής για το έτος 2012 είναι η συνεχής επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και στη διεύρυνση του φάσματος των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων της με την όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης αποτελούν συνεχή πρόκληση τόσο για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου όσο και για τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές του ραδιοτηλεοπτικού τομέα.

 Στόχος της Αρχής για το έτος 2013 είναι ο καταρτισμός ενός ισολογισμένου ή ακόμα και πλεονασματικού προϋπολογισμού, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ενίσχυση και η αποτελεσματικότητά της.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΥΑΡΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με γραπτό υπόμνημά του προς την επιτροπή, επισημαίνει ότι έπειτα από σχετικό έλεγχο του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2012 επιβεβαιώνεται ότι έχουν ενσωματωθεί σ’ αυτόν όλες οι πρόνοιες που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων και περιλαμβάνονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν την κατάρτιση των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου που αφορούσαν κυρίως την είσπραξη των προστίμων, τα ενοίκια για τη στέγαση της Αρχής, τη χορήγηση αδειών κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου με μειωμένες κατά 10% τις λειτουργικές δαπάνες της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2012, με εξαίρεση τις δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Περαιτέρω, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγείται την περαιτέρω μείωση κατά 10% των επιδομάτων του εκτελεστικού προέδρου της Αρχής. Για τις εισηγήσεις αυτές θα ετοιμαστούν σχετικές τροπολογίες.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν γύρω από το νομοσχέδιο στην ολομέλεια της Βουλής.

4. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την καταψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για λόγους που θα επεξηγήσει στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, το παρόν νομοσχέδιο τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για την τελική τοποθέτηση γύρω από τις πρόνοιές του.

Πέραν των πιο πάνω θέσεων της επιτροπής, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις σημειώνουν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012, οι οποίες επήλθαν έπειτα από ανάλογες τροπολογίες στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος.

 

 

 

13 Μαρτίου 2012

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων