Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2012 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Θήρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το 2012 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €6.570.520 και έσοδα ύψους €6.570.020, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την έκδοση αδειών κυνηγίου και κατοχής όπλων (€4.100.000), από χορηγίες του κράτους για την κάλυψη συγκεκριμένων έργων (€1.200.000) και από την επιβολή προστίμων και ποινών σε κυνηγούς (€246.000).

Οι συνολικές δαπάνες του Ταμείου Θήρας για το 2012 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού (μισθοί, τιμαριθμικό επίδομα, επίδομα βάρδιας, συνεισφορές εργοδότη σε ταμεία για υπαλλήλους και ωρομίσθιο προσωπικό) (€4.611.263).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€1.422.019), που προβλέπεται να καλύψουν κυρίως:

α. την αγορά καυσίμων/λιπαντικών (€135.000),

β. την αγορά άγριων ζώων (€300.000),

γ. την αγορά ζωοτροφών (€285.000),

δ. τη βελτίωση βιοτόπων (€315.000).

3. Συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων (€82.000).

4. Προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά (€417.000).

5. Αγορά οχημάτων (€150.000).

6. Ανέγερση οικοδομικών έργων (€224.500), ποσό το οποίο αναμένεται να καλύψει τις δαπάνες για:

α. την ανέγερση γραφείων του Ταμείου Θήρας,

β. την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, καθώς και την ανέγερση εγκαταστάσεων στο εκτροφείο Σταυροβουνίου για φιλοξενία περδικιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα που προέρχονται από χορηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (€1.200.000) για κάλυψη συγκεκριμένων έργων αφορούν:

1. την αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων και τη δημιουργία νέων,

2. την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού για τις έρευνες και τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και διατήρηση των άγριων πτηνών,

3. την παροχή τροφής σε πουλιά στους βιοτόπους,

4. άλλες δαπάνες για την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών, όπως η δημιουργία Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), η συντήρηση και διευθέτηση των οικοτόπων που βρίσκονται εντός και εκτός των ΖΕΠ κ.ά.

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας δήλωσε σχετικά ότι αναμένεται αύξηση των εσόδων του Ταμείου Θήρας από την έναρξη και προώθηση δύο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων: Το πρώτο πρόγραμμα ονομάζεται “Life+” και αφορά την αποκατάσταση και προστασία του υδροβιοτόπου της λίμνης Ορόκληνης, η οποία είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), και το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται “Interreg” και αφορά την ενδυνάμωση του κυπριακού πληθυσμού του γύπα σε συνεργασία με την Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας, απαντώντας σε ερώτηση μελών της επιτροπής για την παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών, δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για καλύτερη απόδοση των θηροφυλάκων και πάταξη της παρανομίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το 2012.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο νομοσχέδιο, ύστερα από εισήγηση της πλειοψηφίας της επιτροπής, αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

 

 

13 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων