Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο και τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Νικολαΐδης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα προτεινόμενα νομοθετήματα του επισυνημμένου παραρτήματος σε αριθμό συνεδριάσεων της, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 24ης Ιανουαρίου και της 13ης Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των εν λόγω σχεδίων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση του περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου, ώστε το τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που καταβάλλεται από κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχεται από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο παροχέα, στο ειδικό ταμείο που ιδρύθηκε με τον ίδιο πιο πάνω νόμο για σκοπούς ενθάρρυνσης της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυξηθεί από 0,44 ευρώ σε 0,65 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκτελεστική εξουσία, η πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται από την κυβέρνηση για κάλυψη του ελλείμματος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προέκυψε ως συνέπεια της καταστροφής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στο Βασιλικό την 11η Ιουλίου 2011. Οι εν λόγω προσπάθειες, μεταξύ άλλων, αφορούν την αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, η οποία αναμένεται ότι θα επιτευχθεί με την επίσπευση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 81,95 μεγαβάτ. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζονται σχέδια παροχής χορηγιών για παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής επιδότησης από το προαναφερθέν ειδικό ταμείο. Στα ίδια πιο πάνω στοιχεία επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη αύξηση των εσόδων του ταμείου για τους σκοπούς της εν λόγω επίσπευσης θα συμβάλει στην επίτευξη των σχετικών δεσμευτικών στόχων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή υπό μορφή πρότασης νόμου από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω νόμου, ώστε το προαναφερθέν τέλος κατανάλωσης αυξηθεί από 0,44 ευρώ σε 0,60 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, εισάγεται μια νέα υποχρέωση για την επιτροπή διαχείρισης του ταμείου, σύμφωνα με την οποία οι ετήσιες εκταμιεύσεις της εν λόγω επιτροπής για σκοπούς άλλους από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροπαραγωγικής δυναμικότητας μέχρι είκοσι (20) κιλοβατώρες δε δύναται να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατόν (60%) των συνολικών εισπράξεων που προκύπτουν από το πιο πάνω τέλος κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

Σκοπός του τρίτου νόμου που προτείνεται, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή υπό μορφή πρότασης νόμου από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Λευτέρη Χριστοφόρου, είναι η τροποποίηση του ίδιου προαναφερθέντος νόμου, ώστε τα σχέδια που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για την επιδότηση ή χρηματοδότηση από το ταμείο κινήτρων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφών ενέργειας, καθώς και στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω πρόταση νόμου περιλαμβάνεται διάταξη, ώστε η ισχύς της έγκρισης της επιτροπής διαχείρισης του ταμείου προς τους αιτητές για σκοπούς χορήγησης των πιο πάνω επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων να διαρκεί οκτώ μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής στον αιτητή.

Ας σημειωθεί ότι με την κατάθεση του προαναφερθέντος νομοσχεδίου στη Βουλή κατατέθηκε παράλληλα και το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2012 Νόμος του 2012», το οποίο παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Συναφώς, λόγω της άμεσης σχέσης του πιο πάνω κατατεθέντος προϋπολογισμού με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, αφού το ύψος του εν λόγω τέλους κατανάλωσης επηρεάζει τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ειδικού ταμείου για το 2012 και έπειτα από σχετική απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής για την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων κυβερνητικών τμημάτων και φορέων εξέφρασαν αριθμό απόψεων και επιφυλάξεων αναφορικά με τα υπό συζήτηση προτεινόμενα νομοθετήματα, ενώ κατατέθηκε επίσης αριθμός υπομνημάτων σε σχέση με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησε αριθμός ζητημάτων, όπως είναι το προτεινόμενο ύψος του υπό αναφορά τέλους κατανάλωσης και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που δυνατό να επέφερε στον κατατεθέντα προϋπολογισμό του ταμείου η οποιαδήποτε αυξομείωσή του. Επιπρόσθετα, τα μέλη της επιτροπής απασχόλησε η επάρκεια του προτεινόμενου χρονικού διαστήματος έγκρισης της αίτησης επιδότησης ή χρηματοδότησης, καθώς επίσης ο τρόπος κατανομής του συνόλου των χορηγιών μεταξύ των διαφόρων τύπων σχεδίων επιδοτήσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να ενοποιήσει τα τρία προτεινόμενα νομοθετήματα σε ένα κείμενο νομοθεσίας, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του προαναφερθέντος τέλους κατανάλωσης από 0,44 ευρώ σε 0,50 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Τον καθορισμό ελάχιστου ποσού επιδότησης ή χρηματοδότησης αναφορικά με ορισμένα σχέδια παροχής χορηγιών. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται όπως το ύψος των εκάστοτε σχεδίων παροχής χορηγιών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του υπό τροποποίηση νόμου, για τα οποία δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και που αφορούν εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνολικής δυναμικότητας μέχρι επτά κιλοβατώρες, ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) τουλάχιστον των συνολικών εισπράξεων του ταμείου οι οποίες προέρχονται από το τέλος κατανάλωσης που εισπράχθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

3. Την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της ΡΑΕΚ και την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας πριν από την έκδοση από το Υπουργικό Συμβούλιο των σχεδίων χορηγιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και της προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των πιο πάνω προτεινόμενων νομοθετημάτων σε νόμο, όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω, με τον τίτλο «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας σημειώνει ότι αντικρίζει ευνοϊκά την εισήγηση της ΡΑΕΚ για περαιτέρω αύξηση του τέλους κατανάλωσης για τις ΑΠΕ το 2013 από 0,50 ευρώ σε 0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ότι επιφυλάσσεται να συζητήσει το όλο θέμα σε ευθετότερο χρόνο.

 

13 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων