Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2012 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου, την 1η και στις 8 Μαρτίου 2012. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2012, όπως αυτός αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €4.475.686 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε σε μεταγενέστερο στάδιο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στην επιτροπή, με το οποίο επήλθε μείωση του ύψους του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ώστε αυτός να ανέρχεται στα €4.302.055. Ειδικότερα, η αναπροσαρμογή του εν λόγω προϋπολογισμού κρίθηκε αναγκαία λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €4.252.045, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ύψους €12.000, σε αποδοχές προσωπικού, ύψους €2.745.000, και σε διάφορες άλλες δαπάνες, ύψους €1.495.045. Το κυριότερο κονδύλι των διάφορων άλλων δαπανών, το οποίο ανέρχεται στα €509.025, αφορά τη μίσθωση υπηρεσιών και, περιλαμβανομένης της σχετικής πρόνοιας αναφορικά με την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ύψους €73.961, κατανέμεται ως ακολούθως:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναλογιστών (€112.584).

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εφαρμογή και υποστήριξη του συστήματος κωδικοποίησης ασθενειών και αποζημίωσης για νοσοκομειακή φροντίδα (DRG) (€242.480).

3. Δικηγορικές υπηρεσίες σε σχέση με το σύστημα πληροφορικής (€50.000).

4. Άλλες υπηρεσίες (€30.000).

Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται στα €50.000.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προέρχονται από κρατική χορηγία, ύψους €3.948.335, η οποία παρουσιάζεται μειωμένη κατά €1.051.665 σε σχέση με το 2011, καθώς και από την υπενοικίαση μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, με ενοίκιο ύψους €353.720.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν πενήντα εννέα μόνιμες θέσεις και συγκεκριμένα μία θέση Γενικού Διευθυντή, τρεις θέσεις Διευθυντή, δεκατέσσερις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, είκοσι πέντε θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού και δεκαπέντε θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι τριάντα συνολικά νέες θέσεις που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2009 καταργούνται.

Τέλος, με τα πιο πάνω στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το προτεινόμενο κονδύλι για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλογιστών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του οργανισμού.

2. Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή συστήματος πληροφορικής, μέχρις ότου ληφθεί η σχετική απόφαση πολιτικής για την προκήρυξη και κατακύρωση προσφοράς για το εν λόγω έργο.

3. Το ακριβές κόστος για την ετοιμασία συστήματος πληροφορικής εξαρτάται από πολλά στοιχεία που αφορούν την έκταση πολλών παραμέτρων που συνθέτουν το όλο έργο, τα οποία δεν είναι γνωστά.

4. Η πρόνοια για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών για το σύστημα πληροφορικής αφορά την παροχή εξειδικευμένων δικηγορικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου, καθώς και την ετοιμασία των εγγράφων προσφοράς και ειδικότερα του σχετικού συμβολαίου που θα υπογραφεί με τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

5. Η πρόνοια για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σύστημα αποζημίωσης υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής περίθαλψης αποτελεί συμβατική υποχρέωση του οργανισμού.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι η κρατική χορηγία που προβλέπεται σε αυτόν είναι μεγαλύτερη από τη σχετική πρόνοια που έχει εγκριθεί από τη Βουλή και περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την αναπροσαρμογή του εν λόγω προϋπολογισμού κατά τρόπο που η κρατική χορηγία προς τον εν λόγω οργανισμό για το 2012 να μην είναι μειωμένη κατά 8%, όπως έχει εγκριθεί και προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, αλλά κατά ένα μικρότερο ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω χορηγία παρουσιάζεται εξαιρετικά μειωμένη σε σχέση με αυτές των τελευταίων προηγούμενων ετών. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η διαφορά αυτή θα καλυφθεί με τη διάθεση εξοικονομήσεων που ενδεχομένως να προκύψουν σε κονδύλια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2012 ή από το αποθεματικό του οργανισμού, το οποίο προέκυψε από την κρατική χορηγία που είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσε ότι προτίθεται να ενημερώσει διεξοδικά την επιτροπή για όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του οργανισμού σε εύθετο χρόνο, αφού ολοκληρώσει τις επαφές του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2012.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Πέραν της πιο πάνω θέσης τους, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις σημειώνουν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012, οι οποίες επήλθαν, έπειτα από ανάλογες τροπολογίες στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος.

 

12 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων