Αρχείο

    

Αναθεωρημένη έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και o πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2012 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €498.972.633 και συνολικά έσοδα ύψους €520.235.000, τα οποία θα προέλθουν από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (€447.585.000), τέλη διασύνδεσης (€23.400.000) και άλλα έσοδα (€49.250.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν ειδικότερα τα εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού (€154.997.143).

2. Τρέχουσες δαπάνες (€177.030.000), οι οποίες περιλαμβάνουν:

α. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€11.570.000),

β. έξοδα πωλήσεων (€14.005.000),

γ. φορολογία (€7.700.000) και

δ. άλλα έξοδα λειτουργίας (€137.105.000), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από τρίτους/συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (€17.000.000), εξασφάλιση περιεχομένου για “Cytavision” (€24.200.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (€32.652.000), έξοδα διασύνδεσης (€11.500.000), ηλεκτρισμό και νερό (€13.370.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€100.044.810) για την κάλυψη κυρίως αναγκών σχετικά με:

α. τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (€9.016.000),

β. τις εφαρμογές πληροφορικής (€12.890.000),

γ. το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€15.902.330),

δ. τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€20.800.000),

ε. τις υποδομές πληροφορικής (€9.125.000) και

στ. τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€15.407.660).

4. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€21.900.680).

5. Εξοπλισμό για μεταπώληση (€12.000.000).

6. Επενδύσεις (DIGIMED) (€30.000.000).

7. Απρόβλεπτες δαπάνες (€3.000.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2012 θα αποτελέσει και πάλι χρονιά πρόκλησης για την Αρχή, η οποία καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει στην Κύπρο, την παραμονή της ως σημαντικού τηλεπικοινωνιακού κόμβου στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τη συμβολή της στη μεταμόρφωση της Κύπρου σε “κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης” και στην ικανοποίηση των επιταγών της κοινοτικής στρατηγικής για την “eEurope”.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ, ενημερώνοντας την επιτροπή, παρέθεσε τους άξονες στρατηγικής και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού που αναμένεται να επιτευχθούν με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, οι οποίοι συνοψίζονται ως ακολούθως:

Άξονες Στρατηγικής

1. Λειτουργική αριστεία.

2. Προσφορά βέλτιστης εμπειρίας στους πελάτες σε όλα τα σημεία επαφής τους με την ΑΤΗΚ.

3. Συνεχής καινοτομία και επιχειρηματική διεύρυνση.

Στρατηγικοί Στόχοι

1. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών.

2. Ανάπτυξη ενιαίου δικτύου νέας γενιάς με τη χρήση του πρωτοκόλλου IP και με πλήρεις ευρυζωνικές δυνατότητες.

3. Προσφορά υπηρεσιών σύγκλισης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και περιεχομένου.

4. Περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυφασματικής υποδομής δικτύου στα σταθερά και κινητά δίκτυα.

5. Περαιτέρω ανάπτυξη και δραστηριοποίηση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (περιεχομένου, τηλεκπαίδευσης, τηλεφαρμογών και ηλεκτρονικού εμπορίου).

6. Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

7. Διατήρηση, αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ρόλου της Αρχής ως τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην ανατολική Μεσόγειο.

8. Βέλτιστη διαχείριση του κόστους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με τα χαμηλότερα δυνατά τέλη.

Περαιτέρω, ο ίδιος πιο πάνω αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας και προβλέπει τη δημιουργία και την κατάργηση ορισμένων θέσεων.

Σημειώνεται ότι στο κείμενο του κατατεθέντος στη Βουλή προϋπολογισμού εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε η πρόνοια για αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, η οποία ενσωματώθηκε ακολούθως στο εν λόγω κείμενο με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2012.

Σε σχέση με τη στελέχωση της ΑΤΗΚ, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι προβλέπονται:

1. η δημιουργία τεσσάρων θέσεων Γραμματειακών Εποπτών Β και Α έναντι κατάργησης τεσσάρων θέσεων Γραφέων ΙΙΙ, ΙΙ, Ι και Ανώτερων Γραφέων, οι οποίες είχαν αρχικά υποβληθεί, ως αντιστάθμισμα των εποπτικών θέσεων χειριστικού προσωπικού που καταργήθηκαν με την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1998-2000, στη Βουλή με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1) της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμο του 2011 Νόμου του 2011 Νόμο του 2011, ο οποίος εκκρεμεί στην επιτροπή λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης που επικρατεί, και

2. η κατάργηση δύο θέσεων Καθαριστριών, μίας θέσης Χειριστή ΙΙΙ, ΙΙ, Ι και Ανώτερου Χειριστή, μίας θέσης Εργάτη και πενήντα θέσεις Ειδικευμένου Τεχνίτη.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους περαιτέρω επεξηγήσεις για επιμέρους ζητήματα που αφορούν την υπηρεσία “Cytavision” και τη “Cyta Hellas”.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΑΤΗΚ, απαντώντας στα πιο πάνω, κατέθεσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. α. Η υπηρεσία “Cytavision” αποτελεί μια νέα υπηρεσία, η οποία δεν απέκτησε μέχρι στιγμής τον αναμενόμενο αριθμό πελατών, ο οποίος θα υποβοηθήσει την κερδοφορία της, ενώ οι ζημιές που παρουσιάζει είναι αναμενόμενες για μια νέα υπηρεσία. Αναμένεται ότι το 2015 η υπηρεσία θα εξισώσει τις ελαστικές δαπάνες με τα έσοδά της και θα παραμείνει το ανελαστικό κόστος, το οποίο ανέρχεται στα €12 εκατομ.

β. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τη σύναψη συμφωνιών με αθλητικά σωματεία για την αγορά δικαιωμάτων και την προβολή ποδοσφαιρικών αγώνων από τη “Cytavision” γίνονται αμερόληπτα και απευθύνονται προς όλα τα μεγάλα κυπριακά σωματεία. Η αγορά των εν λόγω δικαιωμάτων στοχεύει στην αύξηση των πελατών της εταιρείας και στη μελλοντική πραγματοποίηση κερδών.

γ. Η εταιρεία πραγματοποιεί έρευνες αγοράς κάθε χρόνο, οι οποίες δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την επιλογή και τον καθορισμό των προγραμμάτων της υπηρεσίας. Από τον Απρίλιο του 2012 θα εφαρμοστεί νέο σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει την καταγραφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών και της τηλεθέασης των καναλιών, ώστε να εμπλουτίζονται και να αναβαθμίζονται τα προγράμματα σύμφωνα με τις προτιμήσεις των τηλεθεατών της.

2. α. Η “Cyta Hellas” διαθέτει το δικό της οπτικό δίκτυο, που χαρακτηρίζεται ως το πιο ολοκληρωμένο δίκτυο σε σχέση με τους άλλους εναλλακτικούς παρόχους στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης, το οποίο βοηθά στη μείωση των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περαιτέρω, η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, βοηθώντας έτσι στον περιορισμό των δαπανών της.

β. Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2012, ενώ από το 2013 αναμένεται η επίτευξη συνολικής κερδοφορίας και θετικών ταμειακών ροών.

γ. Οι ευρυζωνικοί πελάτες της εταιρείας μέχρι το τέλος του 2011 ανέρχονταν σε 255 000 και το μερίδιο αγοράς της στην αγορά των εναλλακτικών παρόχων ανήλθε στο 14,5%.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τα επιδόματα και άλλα ωφελήματα που παραχωρούνται στο προσωπικό της ΑΤΗΚ, όπως και για την επενδυτική πολιτική του ταμείου συντάξεων των υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, στοιχεία των οποίων αναμένεται ακόμη η κατάθεση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως το κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού διαμορφωθεί, ώστε από το κονδύλι που αφορά την υπηρεσία “Cytavision” να δεσμευτεί το μέρος του που προορίζεται για την εξασφάλιση τηλεοπτικού περιεχομένου από τη συνδρομητική τηλεόραση “Nova Cyprus”, ώστε ουδεμία δαπάνη να μπορεί να διενεργηθεί, προτού ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και πριν εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της και διαγραφεί το κονδύλι που αφορά στην παροχή άτοκου δανείου προς τους υπαλλήλους της ΑΤΗΚ για απόκτηση ιδιωτικού οχήματος.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2012 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις ρυθμίσεις στον προϋπολογισμό για απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012, οι οποίες είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

  

 

14 Μαρτίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων