Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Νικολαΐδης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 6 και 13 Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την αντικατάσταση ορισμένων όρων που περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο νόμο και των ορισμών τους, καθώς επίσης την προσθήκη σε αυτόν αριθμού νέων όρων, ώστε να συνάδουν με τους αντίστοιχους όρους και ορισμούς της πιο πάνω αναφερθείσας ευρωπαϊκής Οδηγίας.

2. Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του υπό τροποποίηση νόμου επί όλων των προϊόντων που συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή ενέργειας και τα οποία έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και κατά περίπτωση άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση. Περαιτέρω, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου διευρύνεται, κατά τρόπο που οι ρυθμίσεις του να αφορούν και τις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

3. Την υποχρέωση παροχής προς τους τελικούς χρήστες πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας από τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση, μίσθωση-αγορά ή εκτίθενται προοριζόμενα για τελικούς χρήστες άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε μέσο τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου.

4. Τον καθορισμό των υποχρεώσεων των εμπόρων αναφορικά με τον τρόπο παροχής των πιο πάνω πληροφοριών και την παρουσίαση των προϊόντων.

5. Την αφαίρεση της δυνατότητας του υπουργού να εκδίδει διατάγματα αναφορικά με την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων βασικών πόρων των οικιακών συσκευών, καθότι η εν λόγω ένδειξη θα διέπεται πλέον με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Την ποινικοποίηση της παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 20η Ιουνίου 2011 και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, για τη μη έγκαιρη μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων διατάξεων από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού ανέλυσε τις κυριότερες ρυθμίσεις που προτείνονται, εισηγήθηκε την τροποποίηση του νομοσχεδίου με την προσθήκη σε αυτό ορισμένων νέων διατάξεων που αφορούν τις δημόσιες προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω εισήγηση οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών για την προμήθεια προϊόντων που εμπίπτουν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να προσπαθούν να προμηθεύονται προϊόντα τα οποία, σε συμμόρφωση με τα σχετικά κριτήρια, έχουν τα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων και ανήκουν στην υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις, όπως αυτές κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

13 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων