Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Δασών Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου0
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαδης
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Ευθύμιος Δίπλαρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29ης Σεπτεμβρίου 2011 και 23ης Φεβρουαρίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Ταμείου Θήρας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΑγροτικήκαιΠαναγροτικός Σύνδεσμος”, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria” και του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Δασών της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο Πολιτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων, η ΟΕΒ, ο Σύνδεσμος Δασοπόνων-Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου, ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου και η αγροτική οργάνωσηΕυρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή. Ωστόσο, ο Σύνδεσμος Δασοπόνων-Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου απέστειλε στην επιτροπή σχετικό γραπτό υπόμνημα με τις απόψεις του. Ας σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων από την επιτροπή, αριθμός εμπλεκόμενων φορέων κατέθεσαν γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τους επί των προνοιών αυτών.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κατάργηση του υφιστάμενου περί Δασών Νόμου και η θέσπιση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθεί ενοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη διατήρηση, την προστασία, την αειφόρο διαχείριση και την ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του διευθυντή του Τμήματος Δασών και των δασικών λειτουργών.

2. Την ίδρυση δωδεκαμελούς Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος και τον καθορισμό της σύνθεσης, του τρόπου λειτουργίας του και των αρμοδιοτήτων του.

3. Την ετοιμασία, την υιοθέτηση και την εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος.

4. Την κήρυξη, τη διάθεση, την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κρατικών δασών, καθώς επίσης την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία, όταν αυτό εξυπηρετεί την προστασία ή και τη διαχείριση οποιουδήποτε κρατικού δάσους ή την προστασία ειδών της δασικής χλωρίδας ή δασικών οικοσυστημάτων εξαιρετικής σημασίας ή σπανιότητας που φύονται σε γη της Δημοκρατίας.

5. Την παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να κηρύσσει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οποιαδήποτε περιοχή ή μέρος κρατικού δάσους σε φυσικό απόθεμα, εθνικό δασικό πάρκο, προστατευτικό δάσος, δασικό πάρκο, δασικό μνημείο, φυσικό μικρο-απόθεμα ή δημόσιο δρόμο και την ανάθεση στο διευθυντή του Τμήματος Δασών της υποχρέωσης ετοιμασίας και εφαρμογής δασικού διαχειριστικού σχεδίου για κάθε ένα από αυτά, αλλά και για όλα τα άλλα κρατικά δάση.

6. Τον καθορισμό της διαδικασίας διαβούλευσης που πρέπει να ακολουθείται πριν από την υιοθέτηση ή την αναθεώρηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, πριν από την κήρυξη ορισμένων κρατικών δασών, φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών, δασικών πάρκων και κοινοτικών δασών.

7. Την παραχώρηση εξουσίας στο διευθυντή του Τμήματος Δασών να εκδίδει άδειες που αφορούν τα κρατικά δάση και την παραχώρηση δικαιώματος στους αιτητές να προσφεύγουν ιεραρχικά στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν από την απόφαση του διευθυντή.

8. Την παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να κηρύσσει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους σε κοινοτικό δάσος, με σκοπό τη διαχείριση ή την ανάπτυξη της επηρεαζόμενης δασικής περιοχής προς όφελος των κατοίκων των κοινοτήτων.

9. Την παραχώρηση δυνατότητας σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη ομάδα ή ένωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών να αναγνωριστεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ως οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών από το διευθυντή του Τμήματος Δασών, καθώς επίσης την παραχώρηση δυνατότητας σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών ή στις πιο πάνω οργανώσεις, κατόπιν συμφωνίας με το διευθυντή του Τμήματος Δασών, να αναθέτουν την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ιδιωτικών αυτών δασών στον τελευταίο.

10. Τον καθορισμό των αδικημάτων που προκύπτουν από παράβαση των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, αλλά και των ποινών που δύναται να επιβληθούν στους ενόχους, καθώς επίσης τον καθορισμό ορισμένων άλλων απαγορευτικών διατάξεων. Επίσης, παραχωρείται εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Δασών να συμβιβάζει αδικήματα που προνοούνται στον προτεινόμενο νόμο και στους κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει αυτού, αποδεχόμενος πληρωμή χρηματικής ποινής.

11. Την παραχώρηση αρμοδιότητας στο διευθυντή του Τμήματος Δασών να σχεδιάζει και να εφαρμόζει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και για την κατάσβεση κάθε πυρκαγιάς που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή κάθε άλλης πυρκαγιάς που κατά την κρίση του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος.

12. Την τήρηση Μητρώου Δασικών Επιχειρήσεων και Εμπόρων Δασικών Προϊόντων, καθώς και Μητρώου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών από το διευθυντή του Τμήματος Δασών. Περαιτέρω, προνοείται η υποχρέωση κάθε εγγεγραμμένης στα πιο πάνω μητρώα επιχείρησης, εμπόρου δασικών προϊόντων ή ιδιοκτήτη ιδιωτικού δάσους να τηρεί τα δικά του μητρώα για καταγραφή των πωλήσεων και των αγορών δασικών προϊόντων που πραγματοποιούν ή της έκτασης της δασικής γης που διαθέτουν.

13. Την παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και στο διευθυντή του Τμήματος Δασών, κατόπιν εξασφάλισης της έγκρισης του αρμόδιου υπουργού, να εκδίδει κανόνες για την προστασία, τη διατήρηση και την ορθή διαχείριση οποιουδήποτε φυσικού αποθέματος, εθνικού δασικού πάρκου, προστατευτικού δάσους, δασικού πάρκου, δασικού μνημείου, φυσικού μικρο-αποθέματος και δασικού χώρου αναψυχής.

14. Τον καθορισμό των προστατευόμενων ειδών δέντρων και θάμνων.

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί του 2011», «Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Οδών και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Δασών (Αναγνώριση Οργανώσεων Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών) Κανονισμοί του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές προς τους κανονισμούς πρόνοιες, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, ανέφερε ότι η ανάγκη για αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ήταν απόρροια των περιβαλλοντικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα, καθώς επίσης της ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, όπως πρόσθεσε, κρίθηκε σκόπιμο όπως η υφιστάμενη νομοθεσία αναθεωρηθεί εκ βάθρων, ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις για τη διατήρηση, την προστασία, την αειφόρο διαχείριση και την ανάπτυξη των δασικών πόρων, καθώς και με τις νέες προσδοκίες και ανάγκες της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας σε σχέση με τα δάση.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε σχέση με τις προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων για πολεοδομικές αναπτύξεις στα κρατικά δάση, επισήμανε ότι για οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη στη Δημοκρατία απαιτείται έγκριση από την πολεοδομική αρχή και ως εκ τούτου πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις απόψεις του τμήματός του κατά τη διαδικασία της ετοιμασίας των δασικών διαχειριστικών σχεδίων από το διευθυντή του Τμήματος Δασών. Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε έντονο προβληματισμό αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν την παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να κηρύσσει μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, καθώς, όπως ανέφερε, η εν λόγω εξουσία δυνατό να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες για τα δάση με την αυτόματη δημιουργία δικαιωμάτων ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών.

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου Θήρας, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε όπως στη σύνθεση της Επιτροπής Επέκτασης των Δασών περιληφθεί ως μέλος ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας, ενώ υποστήριξε επίσης όπως στο Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα συμμετέχει εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας πρότεινε όπως, για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου, οι εξουσίες των δασικών λειτουργών παραχωρηθούν και στα μέλη της αστυνομίας.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, τόσο γραπτώς, με επιστολή του ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2011, όσο και προφορικά ενώπιον της επιτροπής, εισηγήθηκε αριθμό τροποποιήσεων επί των διατάξεων του νομοσχεδίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ανάγκη συμμετοχής των τοπικών αρχών στο Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, στην Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, στο στάδιο της ετοιμασίας των δασικών διαχειριστικών σχεδίων, αλλά και γενικότερα κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος το οποίο επηρεάζει αρχή τοπικής διοίκησης. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε την εξαίρεση των δήμων από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για την εκρίζωση, υλοτομία ή και αποκοπή ορισμένων ειδών προστατευόμενων δέντρων, καθώς οι εν λόγω εργασίες διεξάγονται από εξειδικευμένους λειτουργούς των δήμων για σκοπούς διευκόλυνσης της διακίνησης οχημάτων και πεζών.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, αφού συμφώνησε με τις θέσεις που εκφράστηκαν από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην έκταση που αυτές αφορούν τις κοινότητες, εξέφρασε επίσης ανησυχία για την απουσία της συμμετοχής των τοπικών αρχών κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπου αυτές επηρεάζονται.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, αφού χαιρέτισαν την προσπάθεια της κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό την νομοθεσίας, ήγειραν, μεταξύ άλλων, αίτημα ισότιμης συμμετοχής του αγροτικού κινήματος στο Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα και στην Επιτροπή Επέκτασης των Δασών.

Η εκπρόσωπος του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, αφού κατέθεσε σχετικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του ιδρύματος αναφορικά με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, εξέφρασε ικανοποίηση για τον εκσυγχρονισμό της υπό εξέταση νομοθεσίας. Ωστόσο, στο εν λόγω υπόμνημα γίνεται αναφορά σε ορισμένα αιτήματα του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διεύρυνση της σύνθεσης του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος, ώστε να περιληφθεί σε αυτή εκπρόσωπος του εν λόγω ιδρύματος.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις, όπως αυτές κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής, καθώς και το βουλευτή μη μέλος της που παρευρέθηκε στις συνεδρίες της απασχόλησαν ζητήματα όπως είναι ο καθορισμός συγκεκριμένης διάρκειας της θητείας των μελών του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος, η συμμετοχή σε αυτό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, η επάρκεια των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την πρόληψη και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, η προτεινόμενη παραχώρηση δυνατότητας στο διευθυντή του Τμήματος Δασών να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να εργαστεί για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιών και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την προστασία της μυκητίδας στα δάση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα όπως σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς μελετήσουν περαιτέρω τα πιο πάνω εγερθέντα ζητήματα και επανέλθουν καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις. Συνεπακόλουθα, το Τμήμα Δασών, υλοποιώντας τις υποδείξεις της επιτροπής και κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσε σε αυτήν αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Στο εν λόγω αναθεωρημένο κείμενο, αλλά και στα πλαίσια της συνέχισης της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής επί του πιο πάνω κειμένου, περιλήφθηκε αριθμός εισηγήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Η διεύρυνση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος με την περίληψη στη σύνθεσή του ενός εκπροσώπου από κάθε εγγεγραμμένη αγροτική οργάνωση και ενός εκπροσώπου εξειδικευμένου σωματείου ή συνδέσμου, το οποίο θα επιλέγεται από το διευθυντή του Τμήματος Δασών για περίοδο δύο ετών. Επιπρόσθετα, το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος επηρεάζει άλλο τμήμα, υπηρεσία, φορέα ή αρχή τοπικής διοίκησης, δύναται να καλέσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, έναν εκπρόσωπο από αυτό, για να εκφράσει τις απόψεις του, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου.

2. Η συμπερίληψη του προϊσταμένου του Ταμείου Θήρας στη σύνθεση της Επιτροπής Επέκτασης των Δασών.

3. Η υποχρέωση για λήψη των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων, υπηρεσιών, αρχών τοπικής διοίκησης και των αγροτικών οργανώσεων, καθώς επίσης των προνοιών των σχεδίων ανάπτυξης που εκπονούνται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου στο στάδιο της ετοιμασίας των δασικών διαχειριστικών σχεδίων. Επίσης, προστέθηκε διάταξη, ώστε οι απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να λαμβάνονται υπόψη ως ουσιώδης παράγοντας κατά τη λήψη απόφασης που αφορά πολεοδομική ανάπτυξη σε κρατικό δάσος ή κήρυξη μέρους κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο.

4. Η εξαίρεση των δήμων από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για σκοπούς κλαδέματος προστατευόμενων δέντρων, όταν οι εργασίες αυτές γίνονται για τη βελτίωση της ορατότητας των οδηγών και την ελεύθερη διακίνηση οχημάτων και πεζών.

5. Η διαγραφή των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα του διευθυντή να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να εργαστεί για σκοπούς κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς.

6. Η παραχώρηση των εξουσιών των δασικών λειτουργών και στα μέλη της αστυνομίας.

7. Η τροποποίηση της εξουσίας του διευθυντή του Τμήματος Δασών να συμβιβάζει εξώδικα ορισμένα αδικήματα, ώστε ο εν λόγω συμβιβασμός να διενεργείται κατά την κρίση του, αναλόγως της σοβαρότητας του αδικήματος, αντί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Νόμου, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.

Στο στάδιο της συζήτησης που διεξάχθηκε ενώπιον της επιτροπής σε σχέση με τις πιο πάνω εισηγήσεις βουλευτές μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την παραχώρηση διακριτικής ευχέρειας στο διευθυντή να αποφασίζει κατά πόσο τα αδικήματα που διαπράττονται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου θα τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης ή θα παραπέμπονται στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, συνεκτιμώντας το αίτημα της επιτροπής, αλλά και την ιδιομορφία των αδικημάτων που προκύπτουν από παράβαση των διατάξεων του υπό εξέταση νόμου, σε συνεννόηση με το Τμήμα Δασών, κατέθεσε στην επιτροπή εισήγηση για τροποποίηση της εν λόγω εξουσίας του διευθυντή, ώστε ο τελευταίος να μην έχει δικαίωμα συμβιβασμού για αδικήματα που σχετίζονται με τη φωτιά, όταν η διάπραξή τους έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά η οποία προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή ακίνητη ιδιοκτησία. Περαιτέρω, κατόπιν εισήγησης των βουλευτών μελών της επιτροπής και για σκοπούς αποτελεσματικότερης άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προστέθηκαν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες ο διευθυντής του Τμήματος Δασών οφείλει να ενημερώνει ετησίως τη Βουλή αναφορικά με τον αριθμό και το είδος των αδικημάτων που τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης δυνάμει του προτεινόμενου νόμου.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Δασών με γραπτή επιστολή του, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2012, μεταξύ άλλων, επισημαίνει στην επιτροπή ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο ενδεχομένως να συγκρούεται με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, η εν λόγω σύγκρουση αφορά την επέκταση της απόστασης εντός της οποίας ο διευθυντής του Τμήματος Δασών θα ασκεί την αρμοδιότητά του, η οποία επεκτείνεται από το ένα χιλιόμετρο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, στα δύο χιλιόμετρα μακριά από την οροθετική γραμμή κρατικού δάσους. Παράλληλα, στις διατάξεις της υφιστάμενης περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο νομοθεσίας καθορίζεται ότι ο όρος “ύπαιθρος” περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιοχές ή σημεία που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από την οροθετική γραμμή κρατικού δάσους, στις οποίες αρμοδιότητα έχουν οι επαρχιακές διοικήσεις, με αποτέλεσμα και πάλι να διαπιστώνεται σύγκρουση με την προτεινόμενη νομοθεσία. Συναφώς, η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, έκρινε σκόπιμο όπως, για σκοπούς ορθότερης και αμεσότερης ρύθμισης του θέματος και για την έγκαιρη πρόληψη της σύγκρουσης μεταξύ των δύο νομοθεσιών, καταθέσει πρόταση νόμου, αφού η καθιερωμένη διαδικασία ετοιμασίας σχετικού νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία ενδεχομένως να είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υιοθέτησης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Συνεπακόλουθα, ο βουλευτής κ. Γιαννάκης Γαβριήλ κατέθεσε στη Βουλή εκ μέρους της επιτροπής την πρόταση νόμου «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», η οποία μελετήθηκε παράλληλα με το υπό αναφορά νομοσχέδιο από την επιτροπή και τίθεται ταυτόχρονα ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δασών Νόμος του 2012», και με την επιφύλαξη των πιο κάτω θέσεων ορισμένων πλευρών της για επιμέρους ζητήματα της προτεινόμενης νομοθεσίας, οι οποίες και παρατίθενται στη συνέχεια.

Ειδικότερα, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρά τη συμφωνία τους ως θέμα αρχής με την προτεινόμενη νομοθεσία, εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν την εξαγωγή, συλλογή και απομάκρυνση ορισμένων δασικών προϊόντων από τα κρατικά δάση χωρίς την προηγούμενη έκδοση άδειας από το διευθυντή του Τμήματος Δασών. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω ανησυχίες των πιο πάνω βουλευτών εστιάζονται στις διατάξεις που απαγορεύουν τη χρήση τσουγκράνας ή άλλου εργαλείου εντός κρατικού δάσους για σκοπούς ανεύρεσης ή και συλλογής μανιταριών από πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό. Συναφώς, οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν ότι προτίθενται να καταθέσουν κατά τη συζήτησή του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής τροπολογία επί του κειμένου του, ώστε να απαλειφθεί από αυτό η φράση «ή άλλο εργαλείο», καθώς σύμφωνα με τους ιδίους η εν λόγω αναφορά δεν είναι σαφής ως προς την ερμηνεία της.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, οι οποίοι είχαν θέσει αρχικά τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με την εξουσία που παραχωρείται στο διευθυντή του Τμήματος Δασών να συμβιβάζει εξώδικα αδικήματα, δήλωσαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν επαρκώς από την κατάληξη του όλου θέματος και ότι εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις αναφορικά με την έκταση της προαναφερθείσας εξουσίας που προτείνεται να παραχωρηθεί στον εν λόγω διευθυντή, ενώ κατά τα άλλα συμφωνούν με το νομοσχέδιο, όπως έχει διαμορφωθεί.

 

28 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων