Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13, 20 και 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ). Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρʼ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών του 1991 έως 2009, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να αναθεωρηθούν διάφορα τέλη που επιβάλλονται με βάση τους εν λόγω κανονισμούς, να μετατραπούν τα καθοριζόμενα σε αυτούς ποσά τελών από λίρες σε ευρώ και επιπρόσθετα να αναθεωρηθούν τα όρια ποιότητας των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών που διοχετεύονται στο σύστημα και να γίνουν άλλες σχετικές διορθώσεις όσον αφορά την απόρριψη των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών στο σύστημα αυτό.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προβλέπονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Γίνεται εισήγηση για αύξηση του τέλους που καταβάλλεται για ανανέωση της άδειας για κατασκευή ή ανακατασκευή ή διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών κ.λπ. σε οχετό οικοδομής, ιδιωτικό υπόνομο οικοδομής ή ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων από £5 (5 Λ.Κ.) σε €30 και για αύξηση της περιόδου ισχύος της ανανεωμένης άδειας από ένα χρόνο σε δύο χρόνια.

2. Γίνεται εισήγηση για αύξηση του κατώτατου ορίου τέλους το οποίο το ΣΑΛΑ δύναται να επιβάλλει αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια χορηγείται από αυτό με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών από £5 (5 Λ.Κ.) σε €60. Γίνεται επίσης εισήγηση, που περιλαμβάνεται σε σχετική επιφύλαξη, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το συμβούλιο ότι το 2% στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου υπερβαίνει το καταβληθέν κατώτατο τέλος, ο αιτητής να υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά.

3. Γίνεται εισήγηση για απαγόρευση της χρήσης συσκευής άλεσης απορριμμάτων, αφού οι ισχύοντες βασικοί κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση τέτοιων συσκευών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

4. Γίνεται εισήγηση για αύξηση των ορίων ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων που διοχετεύονται στο σύστημα από 300 mg/ltr σε 400 mg/ltr για την παράμετρο BOD5 και από 600mg/ltr σε 800mg/ltr για την παράμετρο COD. Γίνονται επίσης σχετικές διορθώσεις και προσθήκες αναφορικά με τα επιτρεπόμενα όρια ορισμένων χαρακτηριστικών των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών που διοχετεύονται στο σύστημα.

5. Γίνεται εισήγηση για αύξηση του τέλους το οποίο το ΣΑΛΑ επιβάλλει για τη σύνδεση υποστατικού με το δημόσιο υπόνομο, για καθεμιά σύνδεση με το δημόσιο υπόνομο οικοδομής ή με το δημόσιο υπόνομο από £10 (10 Λ.Κ.) σε €20.

6. Προτείνεται η αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που επιβάλλει το συμβούλιο από 0,068 του σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό 0,68 τοις χιλίοις σε 0,12 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 1,2 τοις χιλίοις. Επίσης, γίνεται η ανάλογη διόρθωση και προσθήκη στη σχετική επιφύλαξη του ανώτατου ορίου του εν λόγω τέλους κλιμακωτά για κάθε έτος για την περίοδο από το 2012 μέχρι το 2016 (δηλαδή 0,08 του σεντ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, 0,09 του σεντ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, 0,1 του σεντ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, 0,11 του σεντ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 0,12 του σεντ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, το ΣΑΛΑ κατέθεσε σχετική έκθεση μαζί με το κείμενο των κανονισμών, στην οποία επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους κρίνει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες και τις κατηγοριοποιεί ως ακολούθως:

1. Τέλη έκδοσης άδειας κατασκευής ιδιωτικού υπονόμου οικοδομής και σύνδεσης με το σύστημα

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της φερεγγυότητας του συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις του για την επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος. Όπως επίσης αναφέρει η σχετική έκθεση, το ΣΑΛΑ διεξήγαγε έρευνα όσον αφορά το ύψος τέλους άδειας που είχε καταβληθεί από ιδιοκτήτες που υπέβαλαν αίτηση για σύνδεση κατά τα έτη 2003-2005, περίοδο κατά την οποία υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφαίνεται ότι ποσοστό πέραν του 85% εμπίπτει στην κατηγορία χρέωσης που κυμαίνεται από €35 μέχρι €55. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και τις αυξήσεις του κόστους στην οικοδομική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, προτείνεται η αύξηση των πιο πάνω τελών. Ειδικότερα, το κατώτατο όριο τέλους αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια χορηγείται με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών αυξάνεται από £5 (5 Λ.Κ.) σε €60, ώστε να καλύπτει το κόστος για το 85%-90% των αιτήσεων που υποβάλλονται στο συμβούλιο. Παράλληλα, με τη διευθέτηση αυτή θα διευκολύνεται και ο πελάτης, διότι θα μπορεί να προπληρώνει το ποσό με την υποβολή της αίτησής του, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει για δεύτερη φορά στα γραφεία του συμβουλίου για την πληρωμή του τέλους μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης.

2. Βιομηχανικά απορριμματικά υγρά

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έγιναν κατόπιν εισήγησης του τεχνικού τμήματος του συμβουλίου. Ειδικότερα, η απαγόρευση της χρήσης συσκευής άλεσης απορριμμάτων προτείνεται, για να αποφεύγονται προβλήματα κακής λειτουργίας του συστήματος. Οι υπόλοιπες προτεινόμενες τροποποιήσεις, που αφορούν τα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, αυξάνουν τα όρια ποιότητας ορισμένων παραμέτρων των βιομηχανικών αποβλήτων που διοχετεύονται στο σύστημα και διορθώνουν λάθη στα επιτρεπόμενα όρια σε ορισμένα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών. Επίσης, περιλαμβάνουν πρόνοια που αφορά την αγωγιμότητα των υγρών αποβλήτων που διοχετεύονται στο σύστημα.

3. Τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν κυρίως στην ικανοποίηση της ανάγκης για μείωση της διαφοράς μεταξύ του πραγματικού κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος και του τέλους το οποίο επιβάλλεται για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, η ανάγκη για αύξηση των τελών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από το 2012 προκύπτει από την αδυναμία του υφιστάμενου τέλους να καλύψει τα λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα του συστήματος ομβρίων υδάτων. Περαιτέρω, οι τεράστιες επενδύσεις που έγιναν σε έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από το συμβούλιο τα τελευταία χρόνια, που θα συνεχιστούν για τα επόμενα δέκα τουλάχιστον χρόνια, καθιστούν αναγκαία την επιβολή αυξημένων αποχετευτικών τελών ομβρίων υδάτων.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του προέδρου και των μελών της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του ΣΑΛΑ επισήμανε στην επιτροπή πως το κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων έχει τους δικούς του κανονισμούς λειτουργίας και ενεργεί ανάλογα με τις εκάστοτε δικές του ανάγκες, ανεξάρτητα από τις ενέργειες οποιουδήποτε άλλου συμβουλίου. Επομένως, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, τα τέλη που επιβάλλει το ΣΑΛΑ δεν πρέπει να είναι κατ’ ανάγκην ανάλογα με αυτά των άλλων συμβουλίων, δίνοντας έμφαση στην προτεινόμενη αύξηση του κατώτατου ορίου τέλους, το οποίο το συμβούλιο επιβάλλει για οποιαδήποτε άδεια χορηγείται, από £5 (5 Λ.Κ.) σε €60. Όπως επισήμανε ο ίδιος εκπρόσωπος, η πάγια πολιτική του συμβουλίου είναι να επιβάλλει τέλη σύμφωνα με το κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, ανέφερε ότι αυτές έγιναν κατόπιν εισήγησης του τεχνικού τμήματος του συμβούλιου και αφού ζητήθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά συμβούλια αποχετεύσεων εξαιτίας της μη επανεκτίμησης της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή τους, τόνισε ότι το ΣΑΛΑ έχει αντιμετωπίσει αρκετά αποτελεσματικά το συγκεκριμένο πρόβλημα με τη διενέργεια επιτόπου εκτιμήσεων και έτσι έχει περιορίσει την απώλεια εσόδων σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με άλλα συμβούλια αποχετεύσεων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, το ΣΑΛΑ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που αφορούν την οικονομική βιωσιμότητά του και γι’ αυτό κρίνει τις αυξήσεις των τελών που προτείνει ως επιβεβλημένες. Επιπρόσθετα, επισήμανε στην επιτροπή ότι, ενώ το συμβούλιο αυτό προχωρά σε εκτέλεση έργων τα οποία προϋποθέτουν συνεισφορά από το κράτος για την εκτέλεσή τους, ένα μεγάλο μέρος αυτής της συνεισφοράς παρουσιάζεται να εκκρεμεί. Συναφώς, κατατέθηκε στην επιτροπή επεξηγηματικό σημείωμα του γενικού διευθυντή του συμβουλίου που παρουσιάζει λεπτομερώς το πρόγραμμα χρηματοδότησης της κυβερνητικής συνεισφοράς για έργα που εκτελούνται από το συμβούλιο, καθώς και συγκεκριμένη πρόταση για τη χρηματοδότηση της κυβερνητικής συνεισφοράς μέσω νέων δανείων και άλλων πηγών χρηματοδότησης.

Σημειώνεται συναφώς ότι η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα οικονομικά και άλλα προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους τα συμβούλια αποχετεύσεων, αποφάσισε την εγγραφή σχετικού αυτεπάγγελτου θέματος, που θα εξεταστεί στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, με πρόθεση να μελετηθεί το πιο πάνω θέμα σε όλες του τις παραμέτρους και να καταβληθεί προσπάθεια να εξευρεθούν λύσεις.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών αυτών, η επιτροπή εξέφρασε τον προβληματισμό της για την προτεινόμενη αύξηση του κατώτατου ορίου τέλους, το οποίο το συμβούλιο θα επιβάλλει για οποιαδήποτε άδεια χορηγείται, από £5 (5 Λ.Κ.) σε €60 και τόνισε σχετικά ότι αυτό είναι πολύ πιο υψηλό σε σύγκριση με το τι επιβάλλεται από άλλα συμβούλια αποχετεύσεων. Επιπλέον, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ποιότητα των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, σημειώνοντας ότι παρόμοιες ρυθμίσεις δεν ισχύουν ή δεν προωθούνται από άλλα συμβούλια αποχετεύσεων, και τόνισαν σχετικά την ανάγκη διεξαγωγής περιβαλλοντικής μελέτης που να δικαιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισημαίνοντας ότι η παρουσία επιστημόνων ενδεχομένως να διαφώτιζε την επιτροπή επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης για την έγκριση των κανονισμών.

 

14 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων